Kattepolitik

Odder Kommune har den 27. april 2005 besluttet, at der skal etableres en kattepolitik til håndtering af herreløse katte og givet økonomisk støtte dertil.

Målet er at tage et aktivt ansvar for kattenes velfærd og få en sund og kontrolleret bestand af herreløse katte, som derved medvirker til et bedre miljø i form af naturlig bekæmpelse af rotter og mus.

Det er Odder Kommune, dyreværnsorganisationer, dyrlæge og engagerede borgere, som i et samarbejde vil løfte opgaven omkring de herreløse katte.

Initiativet sker på baggrund af, at Det Dyreetiske Råd september 2004 har udarbejdet en ”Udtalelse om katte”. Rådet finder, at ”der på kommunalt niveau skal sikres et beredskab, der kan tage sig af herreløse katte, der enten er forhutlede og syge eller er til gene for mennesker. Samtlige kommuner bør derfor pålægges pligt til at udarbejde en handlingsplan, der inddrager både mulighed for programmer med neutralisering og genudsætning og mulighed for aflivning.
Ressourcerne til det kommunale beredskab bør efter Det Dyreetiske Råds opfattelse fremkomme i samarbejde mellem kommune, dyreværnsorganisationer, dyrlæger og engagerede borgere. I den forbindelse påpeger Rådet, at eftersom forvaltningen af herreløse katte er kommunernes ansvar, er det også kommunernes ansvar at lave aftaler med dyreværnsorganisationer og/eller dyrlæger om den praktiske udførelse af forvaltningstiltag samt betaling”.

Odder Kommune vil med borgernes hjælp tage ansvar for

 • at aflive forhutlede katte, som ikke er levedygtige
 • at neutralisere katte, som kan genudsættes
 • at oprette bosteder for neutraliserede katte, som fodres og tilses af frivillige borgere

De genudsatte katte skal medvirke til at bekæmpe rotter og mus på udvalgte steder. Fodring foregår for at holde kattene sunde og under opsyn. Idet kattene naturligt har et territorium, vil et kattebosted ikke tiltrække andre katte.
Bosteder såvel som foder er omkostningsneutralt for kommunen.

Ønsker du at hjælpe kattene?
Hvis du har kendskab til en herreløs kat, som har brug for hjælp eller du ønsker at være fodervært og holde opsyn med et bosted, er du velkommen til at kontakte Inge Lise Laursen på telefon 8656 0969.

Der findes regler for indfangning af herreløse katte og disse står i Bekendtgørelse om indfangning og aflivning af herreløse katte, hvori der bl.a. står:
”Indfangning og aflivning af herreløse katte må kun foretages af en praktiserende dyrlæge.
Indfangning med henblik på aflivning må kun ske efter anmodning fra kommunen, medmindre dyrlægen finder, at aflivning må anses for påkrævet af dyreværnsmæssige grunde.
Indfangning med henblik på andre foranstaltninger end aflivning kan ske efter anmodning fra enhver.”


Hvis du har spørgsmål eller ønsker vejledning, så kan du henvende dig til:

 • Inge Lise Laursen
  Rådhusgade 76
  8300 Odder
  Tlf. 86 56 09 69

 • Kattepension
  Betty Mortensen
  Lemmestrupvej 7
  8300 Odder
  Tlf.: 86 55 12 62

 • Odder Dyreklinik
  Jan Birch
  Banegårdsgade 24
  8300 Odder
  Tlf. 86 54 40 04
  E-post: info@odderdyreklinik.dk
  Hjemmeside: odderdyreklinik.dk