Private pasningsordninger og institutioner

En privat pasningsordning er kendetegnet ved at være helt adskilt fra den kommunale dagpleje.

Nedenfor findes oplysninger om godkendte private pasningsordninger og Privatinstitutioner i Odder Kommune. Den private passer er selvstændig erhvervsdrivende, der selv skal sørge for afløser i tilfælde af sygdom eller ferie.

Privat pasningsordning kan være etableret i dagplejeform eller i institutionsform. I dagplejeform kan der modtages op til 5 børn i pasning eller, hvis flere private passere er gået sammen om pasningen i ét hus, kan der passes op til 10 børn i alderen 0-3 år. Privat pasningsordning i institutionsform godkendes særligt i forhold til børnetal.

Forældre kan ansøge Odder Kommune om tilskud til pasning af børn i en privat pasningsordning.

Læs evt. også:

Børnehuset sommerfuglen

Sarah Jensen og Helle Richardy
Skolegade 65 a, Hou
Tlf.: 30494252
E-mail: sommerfuglenihou@gmail.com
Hjemmeside: sommerfuglenihou.dk

De tre gårde

Den flexible land og natur dagpleje
Jette Rynkeby Sørensen, Skovlyvej 4, tlf 28904617
Helle Calmer Christensen, Bakkegårdsvej 39, tlf 28589086
Jette Andersen, Drammelstrupvej 16, tlf 86542618
8300 Odder
Hjemmeside: de3gaarde.dk

Den private pasningsordning Mariehønen

Hølkenvej 39, Spøttrup ved Hou
8300 Odder
Tlf: 93932655
E-mail: bp.gitte@gmail.com
Facebook: Den private pasningsordning Mariehønen

Eventyrhulen

Isla Mark-Coates
Kløverbakkevej 50
8300 Odder
Tlf.: 53523920
E-mail: islatmarkcoates@gmail.com 
Hjemmeside: www.eventyrhulen.com

Hjertefryd

Jonasdalen 19
8300 Odder
Tlf.: 30245268 
Tlf.: 24667612 (Thea Slyngborg) 
E-mail: dagplejen.hjertefryd@gmail.com
Hjemmeside: jonasdalen19.123hjemmeside.dk

Skomagerhuset

Langgade 1, Hundslund
8350 Hundslund
Tlf. nr. 28 67 62 54 eller 86 55 01 05
Hjemmeside: nemmehjemmesider.dk/side/Skomagerhuset-Hundslund

Solstrålen

Snærildvej 96
8300 Odder
Tlf.: 86 54 66 33 / 40 17 10 90
E-mail: fam.ulriksen@gmail.com
Hjemmeside: privatdagplejen-odder.dk

Private institutioner i Odder Kommune

Randlevskolens Børnehave

Eriksmindevej 13a
8300 Odder
Tel: 31186373 / 31186377
E-mail: boernehaven@randlevskolen.dk
E-mail afdelingsleder: lone-hansen-wetche@randlevskolen.dk
Hjemmeside: randlevskolen.dk

Oprettelse af privat daginstitution

Odder Kommune har opstillet en række kriterier, som skal opfyldes før godkendelse kan ske. Såfremt institutionen godkendes af Odder Kommune, beregnes tilskuddet hertil efter gældende regler. 

Kriterier for etablering af privat institution i Odder Kommune

Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008.
Revideret i henhold til ny lovgivning august 2020

Kommunen godkender privatinstitutioner efter § 19 i Dagtilbudsloven, hvis de lever op til centralt fastsatte krav til dagtilbud og kommunens krav til dagtilbud.

Privatinstitutioner er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven efter § 43, stk. 2 og 3, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Efter Dagtilbudsloven gælder en ”pengene følger barnet”-model, hvor kommunen til en godkendt privatinstitution yder et drifts-, administrations- og bygningstilskud pr. barn, der er optaget i institutionen. Tilskuddet fastsættes ud fra udgiftsniveauet i bopælskommunen.

Den private leverandør fastsætter selv forældrebetalingen. Der er ikke i lovgivningen sat et loft for forældrebetalingen. Der skal gives søskende- og fripladstilskud.

Kommunen kan ikke anvise pladser i privatinstitutioner. Privatinstitutioner træffer selv afgørelse om optagelse og er forpligtet til at optage børn, hvis der er ledig kapacitet i privatinstitutionen.

Privatinstitutioner kan kun være institutioner eller institutionslignende pasningsordninger (ikke dagplejer).

Der er mulighed for, at virksomheder kan oprette virksomhedsbørnehaver og dermed tilbyde forældre mere fleksibilitet f.eks. i forhold til åbningstider. Der kan også oprettes privatinstitutioner, der bygger på et særligt værdigrundlag, tema eller lign., f.eks. idrætsbørnehaver.

I privatinstitutioner skal forældrene sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner.

Odder Kommunes kriterier for godkendelse svarer til gældende lovgivning og de krav, som kommunen i forvejen stiller til kommunale og selvejende institutioner – hverken mere eller mindre.

Ved godkendelsen og efterfølgende tilsyn skal den private leverandør til enhver tid kunne dokumentere, at privatinstitutionen lever op til bl.a. Dagtilbudslovens formålsbestemmelser, bestemmelsen om pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger, sprogstimulering efter folkeskoleloven, gældende krav til bygninger og andre krav i lovgivningen og centralt fastsatte regler. Den private leverandør skal endvidere følge de kommunalt fastsatte godkendelseskriterier, politikker, krav og regler m.v. Endelig skal den private leverandør overholde de regler og standarder, som den private leverandør i ansøgningen om godkendelse har valgt at ville efterleve.

Odder Kommune fører tilsyn med, at de krav, som en privatinstitution bliver godkendt efter, overholdes, jf. Dagtilbudslovens § 5 og § 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunen kan standse udbetaling af tilskud og i sidste ende trække en godkendelse tilbage, hvis kravene ikke overholdes, eller hvis den private leverandør ikke kan eller vil dokumentere dette.

Privatinstitutioner skal som alle andre dagtilbud medvirke til børns integration i det danske samfund, bidrage til at alle børn bliver inddraget i samfundets samhørighed og fællesskab samt give børn kendskab til de grundlæggende værdier og rettigheder i det danske samfund.

Det er Byrådet i Odder Kommune, der som myndighed har ansvaret for at træffe overordnede, politiske beslutninger på dagtilbudsområdet.

Privatinstitutioner er bl.a. forpligtet til at følge Odder Kommunes vedtagne børnepolitiske målsætninger, pædagogiske principper, krav til personalenormering og personalekvalifikationer, krav til fysiske rammer m.v.

På baggrund af ovenstående fastsætter Byrådet i Odder Kommune i medfør af Dagtilbudslovens § 20:

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

1. Ansøgningen og proceduren for godkendelse

1.1 Ansøgning om godkendelse af privatinstitution skal være skriftlig og fremsendes til Byrådet for Odder Kommune, att.: Ledelse & Udvikling, Rådhusgade 3, 8300 Odder. Ansøgningen skal være bilagt de dokumenter og erklæringer m.v., som fremgår af kommunens ”ansøgningsskema vedr. godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Odder Kommune”, se BILAG 1.1 hertil.

1.2 Ansøgningen skal i øvrigt indeholde de oplysninger og den dokumentation, der er nødvendig for, at kommunen kan vurdere, om privatinstitutionen lever op til de krav, der gælder i henhold til lovgivningen og disse godkendelseskriterier.

For så vidt angår love, bekendtgørelser, vejledninger m.v. på området henvises der bl.a. til Dagtilbudsloven og vejledningen til denne samt bestemmelser nævnt i disse godkendelseskriterier.

For så vidt angår Odder Kommunes krav og regler henvises der til ”Fortegnelse over nogle kommunalt fastsatte krav og regler i Odder Kommune, der gælder for såvel kommunale og selvejende daginstitutioner som privatinstitutioner”, se BILAG 1.2 hertil.

Det skal af ansøgningen navnlig fremgå, hvorledes privatinstitutionen lever op til Dagtilbudslovens formålsbestemmelse for dagtilbud. Det skal endvidere dokumenteres, hvorledes privatinstitutionen lever op til Dagtilbudslovens bestemmelse om pædagogiske læreplaner.

1.3 Såfremt der er grundlag herfor, kan afgørelse om godkendelse af privatinstitutionen forventes at blive truffet inden ti uger efter det tidspunkt, hvor alle nødvendige dokumenter og oplysninger foreligger i kommunen.

1.4 Kommunens afgørelser, herunder om betingede godkendelser eller afslag på godkendelse, er skriftlige og ledsaget af en begrundelse. Afgørelserne kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

1.5 En privat leverandør, der får afslag på godkendelse af en privatinstitution, som efter leverandørens opfattelse er ulovligt, kan rette henvendelse til det kommunale tilsyn efter lov om kommunernes styrelse.

2. Ansøgeren (den private leverandør)

2.1 Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen, hvem ansøgeren/den private leverandør er.

2.2 Ansøgeren kan være en hvilken som helst juridisk person, f.eks. en eller flere fysiske personer, et interessentskab, en forening, en fond, en selvejende institution, en organisation, et selskab med eller uden begrænset ansvar eller lign.

2.3 Ansøgningen skal være bilagt materiale, hvoraf ansøgerens organiseringsform fremgår, herunder navn, hjemsted/adresse, formål, kapitalforhold, tegningsregler, hæftelsesforhold og anvendelse af overskud. Materialet kan f.eks. være interessentskabskontrakt, vedtægter for selskab, offentlige godkendelser og/eller registreringer m.v.

2.4 Bekræftet kopi af registreringsbevis med CVR-nr. for virksomheden skal være bilagt ansøgningen. (CVR er Det Centrale Virksomhedsregister, der føres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.)

2.5 Ansøgeren skal opfylde grundlæggende krav til økonomisk og faglig hæderlighed. Ansøgeren skal f.eks. have orden i sin økonomi, være hæderlig i erhvervsudtalelser og opfylde sine økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser m.v.

2.6 Såfremt ansøgeren er en selvejende institution, der har eller har haft driftsoverenskomst med en kommune, skal den selvejende institution have opfyldt sine forpligtelser, herunder i henhold til driftsoverenskomsten og sine vedtægter, eller stillet sikkerhed herfor, forinden den selvejende institution kan godkendes som privatinstitution.

3. De fysiske rammer

3.1 De lokaler og arealer, hvorfra privatinstitutionen drives, skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler såsom byggelovgivningen, herunder bygningsreglement, regler om brandsikkerhed, sikkerhed og sundhed samt arbejdsmiljølovgivningen.

Som inspiration henvises til Branchearbejdsmiljørådet for Social og Sundheds publikation ”Branchevejledning om indretning af daginstitution” (1999) samt opdaterede oplysninger hertil, se:

www.arbejdsmiljoweb.dk/Din_arbejdsplads/Daginstitution.aspx

3.2 Privatinstitutionens fysiske rammer skal endvidere til enhver tid leve op til de samme regler og standarder, som måtte gælde for kommunale og selvejende daginstitutioner i Odder Kommune.

3.3 Opmærksomheden henledes navnlig på gældende regler, der kan indeholde:

 • krav om evt. byggesagsbehandling
 • krav om indretning af daginstitutioner - inden ibrugtagning
 • krav til lokaler hvor der udføres regelmæssigt arbejde
 • krav om brandværnsforhold og flugtveje
 • krav om standarder for gulvareal, luftrum og loftshøjde
 • krav til byggematerialer
 • krav til loft, vægge og gulv
 • krav til lysforhold
 • krav til temperaturforhold
 • krav til ventilationsforhold
 • krav til støj- og akustikforhold
 • krav til inventar
 • krav til køkkener
 • krav til børnetoiletter, garderober og pusle-/vaskerum m.v.
 • krav til lokaler hvor der lejlighedsvis udføres arbejde
 • krav til øvrige rum (teknik- og fyrrum, depoter, m.v.)
 • krav til velfærdsfaciliteter til de ansatte
 • krav om adgangsforhold og adgangsveje
 • krav om handicapindretning
 • krav om udenomsarealer og renovation
 • særlige krav til skov- og busbørnehaver m.v.

3.4 Særligt fremhæves følgende gældende regler:

 • Opholdsrum/grupperum i daginstitutioner skal minimum have et frit gulvareal på 3 kvm pr. barn i 0-2-årsalderen og på 2 kvm pr. pr barn i 3-6-årsalderen.

  Legeredskaber skal opfylde de af Dansk Standard udarbejdede standarder for legepladsudstyr m.v.

3.5 Ansøgningen om godkendelse af privatinstitutionen skal indeholde beskrivelser, oplysninger, tilladelser og andre dokumenter, der gør det muligt for kommunen at vurdere, om de gældende regler for de fysiske rammer kan overholdes i privatinstitutionen. Kommunen kan betinge godkendelse af, at kommunen - inden privatinstitutionen tages i brug - får adgang til de pågældende lokaliteter med henblik på at konstatere, om de gældende regler er overholdt.

4. Vedtægter

4.1 Den private leverandør udarbejder vedtægter for privatinstitutionen. Vedtægterne skal indsendes sammen med ansøgningen om godkendelse af privatinstitutionen. Efterfølgende ændringer skal ligeledes indsendes til kommunen. Se i øvrigt punkt 15 om ændringer i forhold til godkendelsen.

4.2 Af vedtægterne for privatinstitutionen skal bl.a. fremgå følgende:

 • navn og adresse
 • formål, herunder værdigrundlag, pædagogiske principper, læringsforståelse og pædagogiske mål
 • antal børn, angivet som et gennemsnitligt og et maksimum.
 • åbningstid
 • optagelses- og udmeldelsesregler, fastsættelse og opkrævning af forældrebetaling samt opsigelse og ophør
 • forældreindflydelse/forældrebestyrelse

4.3 Forelæggelse af privatinstitutionens vedtægter for kommunen fritager ikke den private leverandør fra forpligtigelsen til at overholde krav, der gælder i forhold til institutionens vedtægter m.v eller ifølge anden lovgivning, herunder skatte-, selskabs- og fondslovgivningen.

5. Formål

5.1 Privatinstitutionens formål skal fremgå af vedtægterne, herunder om institutionen er oprettet med et særligt formål.

5.2 Privatinstitutionens formål skal være i overensstemmelse med formålsbestemmelser i Dagtilbudsloven og Odder Kommunes til enhver tid gældende børnepolitiske målsætninger og indsatsområder for det pædagogiske arbejde.

5.3 Privatinstitutioner skal således indgå som en del af Odder Kommunes samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats over for børn, herunder børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller andet behov for støtte.

5.4 Privatinstitutioner skal som alle andre dagtilbud medvirke til børns integration i det danske samfund, bidrage til at alle børn bliver inddraget i samfundets samhørighed og fællesskab samt give børn kendskab til de grundlæggende værdier og rettigheder i det danske samfund.

5.5 Det vedtægtsbestemte formål må ikke stride mod anden lovgivning.

6. Optagelsesregler

6.1 Privatinstitutionens optagelsesregler skal fremgå af vedtægterne. Det skal ligeledes fremgå af vedtægterne, hvis institutionen er oprettet med et særligt formål.

6.2 Privatinstitutioner fastsætter selv kriterier for og træffer afgørelse om optagelse af børn i institutionen. Kommunen kan ikke anvise pladser i en privatinstitution. Det er alene forældrene, der vælger at søge om optagelse for deres barn i en privatinstitution. Privatinstitutioner fører selv en eventuel venteliste til institutionen.

6.3 Privatinstitutionen skal gennem sine optagelsesregler sikre samme rummelighed som i kommunens øvrige dagtilbud. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse i en privatinstitution. Optagelsesreglerne må ikke stride imod diskriminationsforbud og lignende. Det vil blandt andet sige, at et barn ikke kan nægtes optagelse eller på anden måde forskelsbehandles som følge af barnets eller forældrenes race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Optagelsesreglerne må heller ikke stride imod almindelige retsgrundsætninger såsom lighedsgrundsætningen.

6.4 Børn med handicap, som ønskes optaget i en privatinstitution, kan alene nægtes optagelse, hvis institutionen ikke er indrettet til eller kan indrettes til at varetage barnets behov, eller hvis personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven.

6.5 Privatinstitutioner kan oprettes med et særligt formål og dermed give fortrinsret til en bestemt gruppe af børn, så længe dette ikke strider imod de ovennævnte regler. Der kan for eksempel være tale om, at en virksomhedsbørnehave giver børn af virksomhedens medarbejdere fortrinsret til institutionen. Privatinstitutioner kan dog ikke afvise at optage børn, hvis der er ledig kapacitet i institutionen.

7. Forældrebetaling

7.1 Den private leverandør fastsætter selv forældrenes egenbetaling for en plads i institutionen og er ikke bundet af de betalingsregler, der gælder for andre dagtilbud. Der er således ikke i lovgivningen sat et loft for forældrebetalingen.

7.2 Privatinstitutionen opkræver selv forældrenes egenbetaling.

7.3 Med hensyn til søskende- og fripladstilskud henvises til bekendtgørelse om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v.

8. Forældreindflydelse

8.1 Forældre til børn i privatinstitutioner skal sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner, hvor der er mulighed for én- eller to-strenget model efter omstændighederne. Det vil sige, at forældrene som minimum skal have indflydelse på principperne for privatinstitutionens arbejde, principperne for anvendelse af budgetramme samt indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale i institutionen.

8.2 Hvis bestyrelsen for den private leverandør består af et flertal af valgte forældre, er kravet om forældreindflydelse opfyldt.

9. Personalet – ansættelse, uddannelsesmæssige krav m.v.

9.1 Dagtilbudsloven regulerer ikke løn- og ansættelsesforhold for personale, der ansættes ved privatinstitutionen. Medarbejderne er ikke dækket af de kommunale overenskomster. Kommunen kan ikke stille krav om, at privatinstitutionen indgår overenskomst.

9.2 Medarbejderne er omfattet af almindelige ansættelsesretlige regler og beskyttelseslovgivning for lønmodtagere.

9.3 Forud for ansættelse af ledelse og øvrige medarbejdere skal der indhentes privat straffeattest og børneattest. Der henvises til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. med tilhørende bekendtgørelser. Attesterne fremsendes til Odder Kommune, der vurderer, om den pågældende person kan godkendes til at arbejde med børn. Odder Kommune kan på baggrund af børne- eller straffeattesten nægte en person ansættelse i privatinstitutionen.

9.4 Hovedsproget i privatinstitutionen skal være dansk. Odder Kommune kan tillade, at hovedsproget er et andet end dansk, hvis det skønnes, at det ikke vil medføre integrationsmæssige problemer.

9.5 I privatinstitutionen skal der ansættes en ledelse, der er ansvarlig for den daglige administrative og pædagogiske ledelse af privatinstitutionen. Den daglige ledelse skal have samme uddannelsesmæssige forudsætninger og kompetencer, som kræves af ledelsen i kommunale og selvejende daginstitutioner i Odder Kommune. Repræsentanter for ledelsen skal så vidt muligt deltage i informationsmøder i forbindelse med f.eks. nye politiske mål og indsatsområder i Odder Kommune. Repræsentanter fra ledelsen kan deltage i kommunens ledermøder, faglige arrangementer og lign. efter nærmere aftale, herunder mod betaling af et eventuelt gebyr.

9.6 Personalet skal i øvrigt til enhver tid samlet set besidde de kompetencer, der er nødvendige for at leve op til krav i bl.a. Dagtilbudsloven og kommunens politikker på området, herunder i forbindelse med arbejdet med pædagogiske læreplaner og forebyggende arbejde m.v. Der skal således afsættes de økonomiske ressourcer til efter- og videreuddannelse af personalet i sædvanligt omfang.

9.7 Privatinstitutionen er forpligtet til at påtage sig en forpligtelse i forhold til arbejdsmarkedet, der afspejler kommunens indsats i kommunale institutioner. Det gælder med hensyn til rummelighed, aktivering af ledige og integration af etniske minoriteter.

9.8 Privatinstitutionen kan indgå praktikforløb/aftaler i forbindelse med uddannelse af pædagoger.

10. Personaleressourcer i driften

10.1 Privatinstitutionen skal som minimum bemandes svarende til kommunens normeringsprincipper, andel pædagogisk uddannet personale samt andre krav vedrørende personaleressourcer.

10.2 Der skal af sikkerhedsmæssige årsager altid være mindst det antal ansatte til stede i institutionens samlede åbningstid, som gælder for Odder Kommunes daginstitutioner og selvejende daginstitutioner af samme størrelse.

10.3 Det forudsættes, at privatinstitutionen har et beredskab af vikarer, således at institutionen kan udgøre en forsvarlig ramme for børnenes hverdag, også ved ferie og sygdom blandt personalet.

10.4 Der kan indføres lukkedag efter de i Odder Kommune gældende regler for daginstitutioner. Muligheden for lukkedage fritager ikke privatinstitutionen for pasningsforpligtelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen.

11. Pædagogiske læreplaner og virksomhedsplaner

11.1 Den daglige ledelse i privatinstitutionen udarbejder pædagogiske læreplaner for børn i aldersgruppen ½-2 år og aldersgruppen fra 3 år til skolealderen, der giver rum for leg, læring og udvikling. Der henvises til Dagtilbudsloven samt vejledningen om Dagtilbudsloven kap. 15.

11.2 Ledelsen af privatinstitutionen er ansvarlig for, at personalet, særligt den daglige ledelse, i privatinstitutionen, er fagligt opdateret, særligt for så vidt angår udarbejdelse af den pædagogiske læreplan og forberedelsen hertil. I den forbindelse kan henvises til nedenstående materiale:

 • Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008.


 • Publikationen ”Leg og Lær” udgivet af Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender

 • Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggenders hjemmeside www.minff.dk 

 • Hjemmesiden www.laereplaner.info 

 • Guldguiden – en del af KID-projektet

 • Sølvguiden – en del af KID-projektet

 • Fagblade, tidsskrifter og faglitteratur

 • Hjemmesiden www.kidlid.dk 


 • Artikelsamlingen fra ekspertgruppen fra www.miniff.dk 


11.3 Ledelsen i dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan bliver udarbejdet og offentliggjort samt evalueret årligt. I den pædagogiske læreplan skal institutionen foruden at beskrive værdigrundlag, pædagogiske principper, læringsforståelse og pædagogiske mål, beskrive og have dokumentation for, i hvilken grad den pædagogiske læringsproces leder frem mod de opstillede mål for børnenes trivsel, læring og udvikling. Lederen er an-svarlig for at dokumentere, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter opfylder de opstillede mål indenfor temaerne. Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne.

11.4 Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. Forældre/bestyrelsen samt Byrådet godkender den pædagogiske læreplan. Der henvises i øvrigt til gældende regler om udarbejdelse af den pædagogiske læreplan, godkendelse, opfølgning og evaluering.

11.5 Ved udarbejdelse af pædagogiske læreplaner vil privatinstitutioner være underlagt de samme krav som kommunale og selvejende daginstitutioner i Odder Kommune, jf. Dagtilbudsloven.

12. Tværfagligt samarbejde

12.1 Privatinstitutionen er forpligtet til at deltage i tværfagligt samarbejde omkring børn i Odder Kommune. Det kan f.eks. dreje sig om samarbejde med PPR, tværfagligt team, socialrådgivere, skole, sundhedsplejerske, tandplejen, pladsanvisningen etc.

13. Børn med særlige behov

13.1 Privatinstitutioner skal være åbne for børn med særlige behov (f.eks. børn med handicap eller udsatte børn), jf. ovenfor punkt 6.4. Privatinstitutionen skal samarbejde med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag over for disse børn. Privatinstitutionen skal tage kontakt til kommunen med henblik på at få en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige behov eller handicap.

13.2 Børn med særlige behov, der er optaget i en privatinstitution, modtager støtte fra Odder Kommune på samme vilkår og efter samme retningslinjer som børn i kommunale dagtilbud.

13.3 En privatinstitution skal følge Odder Kommunes procedure for ansøgning om pædagogtimer. Odder Kommune bevilger og finansierer udgiften til støttepædagoger (ved siden af driftstilskuddet).

13.4 Odder Kommune følger op på indsatsen. Hvis der er bevilget støtte, er privatinstitutionen forpligtet til at sørge for, at barnet får den bevilgede støtte. Som tilsynsmyndighed skal Odder Kommune sikre, at afgørelser vedrørende særlig støtte til børn effektueres, således at disse børn modtager den støtte, de har behov for.

13.5 Hvis kommunen vurderer, at barnets behov ikke kan tilgodeses i privatinstitutionen, kan kommunen pålægge forældrene at få barnet flyttet til en anden institution, der er indrettet til at klare barnets behov, eller som har personale med særlig uddannelse til at varetage barnets behov.

14. Øvrige krav og regler for driften af privatinstitution

14.1 Den private leverandør skal i øvrigt være opmærksom på øvrige krav og regler, der måtte gælde for driften af privatinstitutionen.

14.2 Her skal navnlig peges på regler inden for nedenstående områder. Listen er ikke udtømmende:

 • Regler om tavshedspligt, jf. § 43, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område med henvisning til forvaltningsloven og offentlighedsloven. Bestyrelse og personale i en privatinstitution har tavshedspligt i lighed med, hvad der gælder i andre dagtilbud.

 • Enkeltpersoners underretningspligt m.v. efter serviceloven, hvorefter man skal give underretning til kommunen om børn og unge med behov for særlig støtte m.v., herunder i forbindelse med vanrøgt m.v. For personale i dagtilbud, herunder privatinstitutioner, gælder en skærpet underretningspligt.

 • Folkeskolelovens § 4 a om sprogstimulering af tosprogede børn samt kommunens retningslinier for sprogstimulering.

 • Lov om børnemiljø i dagtilbud hvis formål er at styrke børns fysiske, psykiske og æstetiske miljø. Også privatinstitutioner skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, som indeholder en beskrivelse af eventuelle problemer og indsatsområder samt en handlingsplan.


 • Lov om røgfri miljøer og de i Odder Kommune vedtagne regler om røgfri arbejdsmiljø.


 • Lovpligtige og sædvanlige forsikringer, herunder børneulykkesforsikring.


14.3 Den private leverandør er i øvrigt selv ansvarlig for at vedligeholde sit kendskab til den nyeste lovgivning og de seneste regler på området, herunder kommunale regler.

15. ”Compliance” og ændringer i forhold til godkendelsen

15.1 Den private leverandør skal til enhver tid drive privatinstitutionen i overensstemmelse med den meddelte godkendelse, herunder

· de regler og standarder, som den private leverandør skal overholde, fordi de følger af lovgivningen og kommunalt fastsatte regler og krav, inklusive disse godkendelseskriterier, og

· de regler og standarder, som den private leverandør i ansøgningen om godkendelse har valgt at ville efterleve.

15.2 Såfremt den private leverandør ikke længere kan eller vil opfylde ovennævnte, jf. § 15, stk. 1, skal den private leverandør uden ophold ansøge kommunen om tilladelse til at fortsætte driften på et ændret eller nyt grundlag. Det gælder, uanset om den private leverandør har til hensigt at afvikle driften af privatinstitutionen inden for en overskuelig fremtid, eller om driften skal fortsætte.

15.3 Ændringer i forbindelse med driften af en godkendt privatinstitution kan ikke iværksættes, førend kommunen har godkendt ændringerne.

15.4 Såfremt lovgivning, kommunale regler eller disse godkendelseskriterier ændres, således at der stilles andre og/eller flere krav end dem, der gjaldt på tidspunktet for meddelelsen af en godkendelse, er den private leverandør som udgangspunkt forpligtet til at efterleve de nye krav.

16. Tilskud og udbetaling

16.1 Odder Kommunen yder som opholdskommune til en godkendt privatinstitution et drifts-, administrations- og bygningstilskud pr. barn, der er optaget i institutionen i henhold til reglerne herom i bekendtgørelse om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v. De aktuelle tilskudsbeløb fremgår af BILAG 16.1 hertil.

16.2 I beregningsgrundlaget kan kommunen tage højde for institutionernes åbningstid. Kommunen kan hermed nedsætte tilskuddet i forhold til privatinstitutioner med deltidspladser eller begrænset åbningstid m.v.

16.3 Tilskud ydes fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om tilskud til brug for dagtilbuddet og barnet er optaget i privatinstitutionen.

16.4 Privatinstitutionen udarbejder lister over børn, hvis opholdskommune er Odder Kommune, og som er optaget i institutionen. Kommunen afregner tilskud månedsvis bagud på grundlag af disse lister. Privatinstitutionen har pligt til omgående at meddele Odder Kommune, såfremt et barn ophører i privatinstitutionen, eller såfremt andre forhold medfører, at kommunens pligt til at betale tilskud bortfalder.

16.5 Forinden kommunen udbetaler tilskud, skal den private leverandør via pengeinstitut eller tilsvarende stille driftsgaranti for et beløb svarende til 1½ måneders drift af en gennemsnitlig institution i kommunen af samme størrelse som privatinstitutionen. Sikkerhedsstillelsen skal ske på anfordringsvilkår og sæd¬vanlige vilkår i øvrigt for driftsgarantier. Kommunen vil af garantistilleren kræve at blive underrettet om eventuel opsigelse, ophævelse eller anden ændring i retsforholdet mellem den private leverandør og garantistilleren.

17. Tilsyn og kontrol

17.1 Odder Kommune fører tilsyn med privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens § 5 og § 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

17.2 Kommunen fører tilsyn med, at forældre og børn i privatinstitutionen får den service, som de har krav på, og at privatinstitutionen er egnet til ophold for de børn, som tilbuddet er bestemt for.

17.3 Tilsynet tager udgangspunkt i bestemmelser i lovgivningen, herunder Dagtilbudsloven godkendelsesgrundlaget samt privatinstitutionens egne mål, pædagogiske læreplaner m.v. I sin udøvelse af tilsynet påser kommunen således bl.a.:

 • at personalet har de fornødne kvalifikationer
 • at institutionen reelt påtager sig de opgaver, der fremgår af godkendelseskriterierne
 • at opgaverne løse på en sådan måde, at de vil kunne opfylde de opstillede mål
 • at institutionens arbejde med sprogstimulering lever op til kommunens retningslinjer

17.4 Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med det pædagogiske tilsyn. Det løbende kommunale tilsyn skal kunne foregå frit og uhindret. Kommunen kan kræve at se den dokumentation, som den måtte anse for nødvendig for at udøve tilsynet.

17.5 Det kommunale tilsyn efter Dagtilbudslovens § 5 omfatter ikke et generelt tilsyn med økonomi, herunder budget, regnskabsaflæggelse og revision af regnskaber. Privatinstitutionen skal dog over for det kommunale tilsyn være i stand til at dokumentere, at de modtagne tilskud svarer til de indskrevne børn, og at tilskuddene anvendes til lovlige formål.

17.6 Det kommunale tilsyn efter Dagtilbudslovens § 5 omfatter ikke privatinstitutionens økonomi og rentabilitet. Det er privatinstitutionen selv, der er ansvarlig for institutionens økonomi. Privatinstitutionens bestyrelse er ansvarlig overfor sine ejere.

17.7 En privatinstitution skal uanset det kommunale tilsyn - på samme måde og inden for samme tidsfrister som gælder for kommunale og selvejende daginstitutioner – på eget initiativ dokumentere, at privatinstitutionen lever op til de krav, der gælder for daginstitutioner.

17.8 Den private leverandør har ansvaret for og afholder omkostningerne til, at der indhentes godkendelse og tilladelse fra alle relevante myndigheder, herunder ibrugtagningstilladelse fra bygningsmyndighederne.

17.9 Den private leverandør har ansvaret for og afholder omkostningerne til, at der udføres behørig løbende kontrol med, at de fysiske rammer til enhver tid er i overensstemmelse med gældende lovgivning og kommunale krav svarende til, hvad der gælder for kommunale og selvejende daginstitutioner i Odder Kommune.

18. Ophør

18.1 I forbindelse med opsigelse fra eller lukning af en privatinstitution har Odder Kommune efter gældende regler pligt til at sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Et barn vil være berettiget til en plads inden for de gældende optagelsesregler i kommunen. I forhold til privatinstitutionen har kommunen ingen pligter i anledning af et ophør.

18.2 Odder Kommune kan standse tilskuddet og i sidste ende trække en godkendelse af en privatinstitution tilbage, bl.a. i følgende tilfælde:

 • · Privatinstitutionen retter ikke inden for rimelig tid op på forhold, som det kommunale tilsyn har påtalt, og som ikke er af ren bagatelagtig karakter.

  Privatinstitutionen har groft og/eller gentagne gange forsømt at overholde de regler, der gælder for driften af institutionen.

 • Privatinstitutionen har modtaget for meget i tilskud på grundlag af lister, der ikke er blevet ført på betryggende vis.

Bilag

Af hvert enkelt bilag fremgår en dato for seneste opdatering. Bilaget kan være ændret efter seneste opdateringsdato. Henvendelse herom kan ske til Ledelse & udvikling, Odder Rådhus tlf. 87803333. 

Bilag 1.1 Skema til brug ved behandling af ansøgninger om godkendelse af privatinstitutioner i Odder Kommune.

Odder Kommune skal i henhold til lovgivningen offentliggøre de kriterier, som de private dagtilbud godkendes ud fra. Skemaet samt kriterierne er tilgængeligt her.

Bilag 1.2 Foreløbig fortegnelse over kommunalt fastsatte krav og regler i Odder Kommune. 
Opdateret 01.09.08

Fortegnelse over nogle kommunalt fastsatte krav og regler i Odder Kommune, der gælder for såvel kommunale som selvejende daginstitutioner som privatinstitutioner. Fortegnelsen er ikke udtømmende, og der kan derfor gælde yderligere krav og regler. Nærmere oplysning herom kan ske til Ledelse & uvikling, Odder Rådhus tlf. 87803333 
Opdateret 01.09.08

Bilag 16.1 Aktuelle drifts-, bygnings- og administrationstilskud 2008.
Opdateret 01.09.08


Bilag 1.2 Foreløbig fortegnelse over kommunalt fastsatte krav og regler i Odder Kommune

Odder kommune sammenhængende børne- og ungepolitik
Indeholder værdier og mål for arbejdet med børn og unge. 

Krav til fysiske rammer: Teknik og Miljø

Regler for personalenormering og personalekvalifikationer: Ledelse & Udvikling på Odder Rådhus

Pædagogiske læreplaner: Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Mad- og Måltidspolitik Findes på www.Odder.dk under Børn og Unge

Politik om røgfrie miljøer: Lov om røgfrie miljøer
Vejledning om forbud mod rygning i dag- og klubtilbud, fritidsklubber samt døgnin-stitutioner m.v. for børn og unge

Retningslinjer for arbejdsmiljøcertificering;: Certificeringen skal ske ud fra den internationale standard OHSAS 18001, pt. 2004 versionen, men fra årskiftet 2008 versionen. Den tilknyttede vejledning er OHSAS 18002:2008, som endnu ikke er udkommet på dansk. OHSAS 18001:2008 - og senere OHSAS 18002:2008 - forhandles af Dansk Standard på ds.dk/252 . Se mere om Odder Kommunes arbejdsmiljøledelsessystem på arbejdsmiljoe.odder.dk

Retningslinier for sprogstimulering: Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Retningslinier for børnemiljøvurdering: Information findes på:
http://www.social.dk/ministeriets_omraader/boern_unge_og_familie/Dagtilbudsomraadet/index.aspx?id=2c425a13-faa0-433c-ae2b-f05ad751e143

Bilag 16.1

Drifts-, administrations- og bygningstilskud

Det samlede kommunale tilskud i 2008 for 0-2 årige udgør kr. 77.880 pr. barn pr. år, og kr. 50.544 for 3-6 årige pr. barn pr. år.

Der kræves min. 51 timers åbningstid for at modtage det fulde tilskud. Så fremt åbningstiden er mindre reduceres tilskuddet tilsvarende.

Ansøgningsskema - Godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Odder Kommune

Ansøgningsskema - Godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Odder Kommune