Helårsbeboelse i sommerhus

Om sommeren kan alle sommerhusejere og lejere benytte sommerhuset, som de ønsker. Men om vinteren, dvs. fra 1. november - 28./29.februar, må beboelse i sommerhuse ifølge planlovens § 40 kun ske som ”kortvarige ferieophold”.

Hvad står der i planloven?
Bestemmelsen om, at sommerhuse ikke må bebos hele året, udspringer af et krav fra EU i forlængelse af den danske særregel om, at udlændinge ikke må købe sommerhuse i Danmark. Endvidere skal forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhusområder sikre, at karakteren af sommerhusområde bevares.

Bo lovligt i sommerhus om vinteren
Sommerhuse kan lovligt anvendes til beboelse i perioden fra 1. marts - 31. oktober.

Uden for denne periode kan sommerhuse som hovedregel kun anvendes til kortvarige ferieophold samt ophold i weekender og helligdage. Dog kan en bolig i et sommerhusområde anvendes til kontinuerlig udlejning til skiftende brugeres korvarige ferieophold, når den samlede anvendelse i vinterperioden ikke herved overstiger 9 uger.

Pensionistreglen
Imidlertid gælder særlige regler for pensionister.
Ifølge planlovens § 41 har pensionister en personlig ret til at bo i sit eget sommerhus hele året, når de har ejet huset i mindst 1 år. Ved pensionist forstås i denne forbindelse:

 1. en person, der har ret til at oppebære folkepension i henhold til lov om social pension,
 2. en førtidspensionist i henhold til lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,
 3. en efterlønsmodtager i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring,
 4. en modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse, og
 5. en person på 60 år og derover, der oppebærer pension.

En pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse, men ikke hvis pensionisten fraflytter ejendommen. Efter pensionistens død kan ægtefællen, samleveren eller den nært beslægtede fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse. Ved fraflytning bortfalder denne rettighed.

Pensionister behøver alene at tilmelde sig Folkeregisteret på sommerhusadressen, hvis de beskrevne betingelser er opfyldt. Det er ikke at nødvendigt at søge om tilladelse til helårsbeboelse. Pensionister skal, hvis kommunen forlanger det, være i stand til at dokumentere:

 • hvor længe vedkommende har ejet sommerhuset,
 • at de ovennævnte kriterier for at være pensionist er opfyldt.

Pensionister har altså ikke en generel ret til at bosætte sig i et hvilket som helst sommerhus, men kun i deres eget sommerhus, som de har ejet i mindst 1 år.

Dispensation
Efter planlovens § 40, stk. 2 kan byrådet i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet om helårsbeboelse i et sommerhus. En dispensation er personlig og bortfalder, når boligen ikke længere anvendes til helårsbeboelse. Huset har altså ikke fået helårsstatus.

En personlig dispensation kan gives:

 • til ejere eller forpagtere af dagligvarebutik, hotel, restaurant og lign, når det er nødvendigt at bo i sommerhuset af hensyn til virksomhedens drift,
 • til ejere, der i forbindelse med køb af ejendommen fejlagtigt af kommunen har fået oplyst, at denne lovligt kan benyttes til helårsbeboelse,
 • til ejere, der har en alvorlig sygdom og invaliditet, hvor en rimelig tilværelse kun kan opnås i sommerhuset, 
 • ved alvorlig sygdom, som ifølge speciallægeerklæring kun kan mildnes ved bopæl i sommerhusområde eller fritidshus i landzone, og
 • ejere, der nærmer sig pensionsalderen.

En ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med modtageren af dispensationen, benytte boligen til helårsbeboelse, men ikke hvis modtageren af dispensationen fraflytter ejendommen. Efter modtageren af dispensationen er død kan ægtefællen, samleveren eller den nært beslægtede fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse. Ved fraflytning bortfalder denne rettighed.

2½ måneds forlænget flyttefrist
Odder Kommune modtager mange henvendelser om tilladelse til beboelse i sommerhus. Langt den overvejende del omhandler tilladelse til beboelse i sommerhus i en kortere periode, fordi ansøger er blevet midlertidig boligløs. I disse tilfælde kan der gives op til 2½ måneds forlænget flyttefrist, så ansøger får lidt tid og ro til at finde en anden bolig. Fristen kan også gives til lejer af et sommerhus, men kun når lejer bor der før den 1. november.

Beslutningen om at bo i sommerhus hele året
Du bør overveje det nøje, før du beslutter dig for at bo i sommerhus hele året.
Det kan være barsk at bo i et sommerhusområde i den mørke vinterperiode, hvor der ikke er gadelys. Alle veje i sommerhusområder er udlagt som private fællesveje, og udgiften til vedligeholdelse og drift af disse veje påhviler de lodsejere, der har adgang ad disse veje. Snerydning er nederst i prioritetsrækkefølgen, hvilket kan betyde, at bl.a. post og renovation i en periode ikke kan komme frem. Hertil kommer, at indkøbsmuligheder samt offentlig og privat service ikke nødvendigvis ligger inden for gå- og cykelafstand.

Kontakte Plan på e-mail: plan@odder.dk eller tlf. 87803333 ved spørgsmål.