Klagevejledninger

Generelt om klagevejledninger
Du kan normalt klage over en afgørelse truffen af kommunen som myndighed. En afgørelse eller tilladelse skal være vedlagt en relevant klagevejledning. Dvs. en klagevejledning iht. den lov, som afgørelsen eller tilladelsen er givet ud fra.
Det er vigtigt, at du læser den vedlagte klagevejledning grundigt igennem, hvis du vil klage over kommunens afgørelse. Du skal være særligt opmærksomme på de angivne tidsfrister for at sende klagen og om der eventuelt skal indbetales et særligt gebyr som betingelse for behandling af klagen.
Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Heri ligger, at der ikke kan klages over de skøn, som kommunen har udøvet. Derimod kan der klages, hvis du mener, at reglerne er fortolket forkert, eller at kompetence- eller procedurereglerne ikke er overholdt.

Byggeloven og Bygningsreglementet
Hvis du har modtaget en afgørelse truffen i medfør af byggeloven eller gældende bygningsreglement; skal klagen sendes til Statsforvaltningen, Storetorv 10, 6200 Aabenraa. Klagen skal være modtaget af Statsforvaltningen senest inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Lokalplaner, Byplanvedtægter, mv.:
Hvis du har modtaget en afgørelse truffen i medfør af en af kommunens lokalplaner, byplanvedtægter eller efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser mv.; har du mulighed for, at klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Dette skal ske via ”Klageportalen”, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du normalt gør – typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem ”Klageportalen” til den myndighed, der har truffet afgørelsen.  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i ”Klageportalen”. Gebyrets størrelse fremgår af nævnets hjemmeside. En eventuel klage skal være indgivet 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Du kan finde flere oplysninger om ”Klageportalen” og proceduren for en klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om ”Klageportalen”, hvis der ikke er særlige grunde herfor. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge ”Klageportalen”, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer den endelige afgørelse om hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ombudsmanden
Du kan normalt først klage til ombudsmanden, når du har brugt alle dine andre muligheder for at klage. Hvis du kan klage til en myndighed eller klageinstans, skal du gøre det først og vente på svar.

Det er Ombudsmandsloven som afgør, hvilke klager ombudsmanden kan behandle.
Du kan læse nærmere om Ombudsmanden på hjemmesiden www.ombudsmanden.dk