Terrænregulering

Ønsker du at ændre på terrænet - det vil sige terrænregulere eller udlægge jord i landzonen?

Hvad skal der med i en ansøgning?

Send oplysninger og tegninger i en mail til byggeri@odder.dk

For at kommunen kan vurdere din ansøgning, har vi brug for følgende oplysninger:

 • Formålet med terrænreguleringen
 • Tidsplan for arbejdets udførelse, det vil sige dato for arbejdets start og varighed
 • Oplysninger om hvorvidt jorden tages midlertidigt ud af drift (gælder kun hvis jorden skal udlægges på landbrugsjord)
 • Oplysninger om hvor jorden kommer fra samt om jorden er forurenet
 • Oplysninger om mængden af jord
 • Oplysninger om højde på terrænreguleringen (hvor mange cm udlægges eller afgraves der)
 • Tegning der viser placeringen af terrænreguleringen. Du kan tegne det på et luftfoto.

For at vi kan vurdere, om vi kan arbejde for at give en landzonetilladelse for terrænregulering, skal du altid sende en ansøgning.

Nogle terrænreguleringer kræver dog ikke landzonetilladelse. Dette gør sig gældende, hvis den givne terrænregulering er til forbedring af markdrift for et areal, som dyrkes og udnyttes som landbrugsareal.

Midlertidige oplag af jord kan også kræve landzonetilladelse.

Odder kommune er restriktive i forhold til udstedelse af landzonetilladelse til terrænregulering i landzonen.

Hvornår er det ikke muligt at terrænregulere?

I nogle tilfælde vil det slet ikke være muligt at lave terrænregulering. Det kan være på arealer der er omfattet af:

 • Landskabsfredninger
 • Sø- og åbeskyttelseslinje
 • Strandbeskyttelseslinje
 • Fortidsmindebeskyttelseslinje
 • Natura 2000 udpegning
 • Beskyttet natur i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3
 • Levested for bilag 4 arter

Hvilke udpegninger indgår i en vurdering?

Vores vurdering vil desuden være baseret på de landskabelige og naturmæssige udpegninger i området. Relevante udpegninger kan være:

 • Kulturmiljøer
 • Kirkeomgivelser
 • Værdifulde jordbrugslandskaber
 • Geologiske interesseområder
 • Potentielle naturområder
 • Lavbundsarealer
 • Potentielle vådområder

Listen indeholder de mest almindelige relevante udpegninger, men der kan være andre årsager til, at der ikke kan terrænreguleres i et bestemt område.

Du kan se mange af de nævnte udpegninger under 'Kommuneplan, vedtaget' på kort.plandata.dk

Derudover skal kommunen vurdere på nabohensyn og trafikale forhold.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at terrænregulering på drænede arealer kan medføre at drænene beskadiges.

Lovgivning

Tilladelsen bliver givet efter Planlovens § 35, stk. 1.

Spørgsmål?

Kontakt os på Byggeri@odder.dk
eller på telefonnummer 29222728

 Telefontiderne er
 
Mandag
10-14
Tirsdag
10-14
Onsdag
Lukket
Torsdag
10-14
Fredag
10-12