Rasmus Larsens Vænge i Gylling

3 ledige byggegrunde ud af 10 til salg som første etape af en planlagt udstykning på i alt 23 parcelhusgrunde i den hyggelige by Gylling 8 km syd for Odder by.

Udstykningen ligger i den nordlige del af Gylling By – tæt ved dagpleje, børnehave, skole og dagligvarebutik.

Fra Gylling er der kort afstand til henholdsvis Gylling Næs og Alrø med smuk og betagende natur.

Gylling By er kendt for et aktivt forenings- og fritidsliv samt godt sammenhold i en hyggelig landsby, hvor alle kommer hinanden ved.

Gylling Børnehus er oprettet i 1972 som en selvejende institution. Gylling Skole har børn fra 0. – 6. klasse.

Odder Kommune gør opmærksom på, at grundene 1-7 er solgt til DOMI bolig. der har planer om at opføre kædehuse på grundene. 

Følgende grunde er til salg

Nr. 1 - Solgt
Grundareal 1124 m2
Pris kr. 467.775

Nr. 2 - Solgt af Danbolig
Grundareal 1252 m2
Pris kr. 423.225

Nr. 3 - Solgt 
Grundareal 980 m2
Pris kr. 445.500

Nr. 5 - Solgt
Grundareal 979 m2
Pris kr. 467.775

Nr. 6 - Solgt af Danbolig
Grundareal 913 m2
Pris kr. 378.675

Nr. 7 - Solgt
Grundareal 955 m2
Pris kr. 423.225

Nr. 8 - reserveret af Nybolig til og med 24.04.2024
Grundareal 877 m2
Pris kr. 356.400

Nr. 10 - Solgt af EDC
Grundareal 940 m2
Pris kr. 400.500

Købsbetingelser

Salgsbetingelser


Tillæg til salgsbetingelser

Her kan du finde oplysninger til indretning af egen byggeplads, samt skelpæle, opkørsler, snerydning og byggetilladelser. Der er desuden information om hvornår og hvorledes byggemodningen færdiggøres og afleveres til grundejerforeningen.

Udsigt med skilt over byggegrunde

Forbud med brug af kemiske bekæmpelsesmidler

Lokalplan


Højdekurve

  • Højdekurve kort
    Kortet viser terrænhøjderne af området efter byggemodningen.

Jordbundsundersøgelser

Der gøres opmærksom på at påtrykte parcel del-nummer og borenummereringen ikke passer med husnummer.

Ledningsplan

Ansvaret for placeringen af stikledningerne og – kablerne er alene forsyningsværkerne. Er du i tvivl om placeringen af forsyningsledningerne og -kablerne skal du kontakte de respektive forsyningsværker.

Luftfoto af Rasmus Larsen Vænge

Kloakstik

Kortet viser indmålte kloakstik, samt terrænhøjderne på hver matrikel.


Måleblad

Ønsker dine håndværker at kende koordinaterne på skelpælene, kan du finde dem på målebladet.


Tegning med målsatte skel-linier

På disse tegninger kan du finde din grund med målsat skellinier.
Det kan være til en hjælp, når huset skal placeres, samt hvis skelpælene bliver dækket til af jord.


Arkæologiske forundersøgelser

Odder Kommune har foretaget arkæologiske forundersøgelser af hele lokalplansområdet nr. 6006.

Moesgård Museum har i deres bygherrerapport blandt andet skrevet.

I forbindelse med byggemodning af et fem ha. stort område nord for Søby­vej i Gylling blev der i efteråret 2007 foretaget en større forundersøgelse. I de i alt 20 søgegrøfter blev der i den nordlige del af det undersøgte område fundet levn fra jægerstenalder eller yngre stenalder. I det sydvestlige hjørne af området blev der fundet bopladsspor, antageligt fra yngre bronzealder, i form af mindst to langhuse og muligvis flere hegnsforløb. Desuden fandtes flere relativt dybe affaldslag, som dog i flere tilfælde var af nyere dato. Kildehenvisning; bygherrerapport fra Moesgård Museum, FHM 4860 Søbyvej Nord.


Hovedvandledning på Rasmus Larsens Vænge nr. 1, 3, 5, 7 og nr. 9.

Under byggemodning af Rasmus Larsens Vænge blev en gamle vandledning gravet op og fjernet fra grundene Rasmus Larsens Vænget nr. 1, 3, 5, 7 og nr. 9.
Kort over placeringen af den gamle vandledning kan ses her.


Kort over status på udlagte veje og stier samt grønne arealer

Kort over status på udlagte veje og stier samt grønne arealer