Kystbeskyttelse

Kommunerne forvalter kystbeskyttelsesloven.

Kystbeskyttelse udføres og betales som udgangspunkt af grundejerne, hvis grund skal beskyttes mod erosion eller oversvømmelse fra havet.

Kystbeskyttelse er omfattet af bilag 2 i "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)". Derfor skal ansøger indsende en anmeldelse i henhold til reglerne om miljøvurdering af planer og projekter (VVM).

Kystbeskyttelse omfatter bl.a.:

  • Skråningsbeskyttelse
  • Høfde
  • Bølgebryder
  • Dige
  • Dæmning
  • Mole
  • Sandfodring

Hvis du ønsker, at etablere kystbeskyttelse i Odder Kommune skal du udfylde ansøgningsskema, samtykkeerklæring og VVM-screening og sende det på mail til: miljoe@odder.dk.

Link til ansøgningsskemasamtykkeerklæring og VVM-screening.

Du finder en vejledning til at udfylde ansøgningsskemaet her.

Kystdirektoratet er fortsat myndighed på projekter, der omfatter gravning, boring og pumpning, eller andre former for terrænændringer, samt kystbeskyttelsesprojekter der udføres af staten.

Ønsker du at foretage ændringer på et hus eller en grund, som ligger inden for strandbeskyttelseslinjen eller klitfredningslinjen, skal du søge om dispensation hos Kystdirektoratet. Du finder ansøgningsskema og vejledning her.

Du kan finde flere oplysninger om kystbeskyttelse på Kystdirektoratets hjemmeside.