Beskyttet natur (§3)

Beskyttet natur

For at sikre levestederne for de vilde dyr og planter, er en række naturtyper beskyttet af Naturbeskyttelsesloven.

Naturbeskyttelsesloven § 3 beskytter følgende naturtyper:

  • Heder
  • Moser
  • Strandenge
  • Ferske Enge
  • Overdrev
  • Søer over 100 m2
  • Vandløb

Hvad siger reglerne

I de beskyttede naturtyper må der ikke foretages ændringer i tilstanden. Tilstandsændringer kan f.eks. være at dræne, omlægge, oprense, tilplante eller opfylde arealet, og det er heller ikke tilladt at anvende gødning eller sprøjtemidler, hvis det ikke tidligere er anvendt på arealet.

Ændringer må ikke ske, når naturtyperne der er nævnt herover enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med naturlige søer på over 100 m2 er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal. Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb af de typer, der er nævnt herover.

Beskyttelsesordningen er ikke til hinder for, at arealernes hidtidige benyttelse fortsættes. F.eks. kan hidtidig landbrugsmæssig udnyttelse fortsættes, men driften må ikke intensiveres (f. eks ved gødskning på hidtil ugødskede naturområder).

Hvis man ønsker at ændre tilstanden af et beskyttet naturareal, skal man forinden søge dispensation hos kommunen.

Se hvor der er beskyttet natur på kort

Du kan finde oplysninger om, hvor Odder Kommune foreløbigt har udpeget beskyttet natur på kortet over registreringer. 

Vær dog opmærksom på, at registreringerne er vejledende. Det er naturindholdet på et areal, der afgør, om det er omfattet af beskyttelsen. Det er lodsejerens ansvar, at der ikke sker indgreb i beskyttede områder. Er du i tvivl, så spørg kommunen!

Miljø holder sig opdateret om tilstanden af de naturtyper i Odder, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Der indsamles løbende oplysninger om, hvilke plantearter, der kan findes på de enkelte lokaliteter, da disse er gode indikatorer på naturkvaliteten.

Du kan læse mere om den beskyttede natur på Miljøstyrelsens hjemmeside