Kæmpebjørneklo

Baggrund for indsatsplan mod bjørneklo.

Kæmpebjørneklo er en skadelig invasiv planteart, som er særdeles uønsket i den danske natur. Den breder sig hurtigt, da den trives i næsten alle naturtyper og mangler naturlige fjender. Hver plante kan producere 20.000–30.000 frø, der kan overleve i op til 10 år.

Med sin usædvanlige højde og sine store blade kan planten udkonkurrere de fleste hjemmehørende plantearter. Dermed forsvinder også levesteder for dyr, insekter og fugle og biodiversiteten falder. Planten er særlig uønsket langs vandløb, da den her kan sprede sine frø via vandløbet og øger risikoen for brinkerosion om vinteren, når den visner ned og efterlader bar jord.

Langs vandløb, hvor kæmpebjørneklo udkonkurrerer den eksisterende bevoksning, bliver brinkerne i vinterhalvåret mere udsat for erosion. Spredning af frø er desuden særdeles effektiv i vandløb.
Ud over de økologiske problemer udgør kæmpebjørnekloen også en alvorlig sundhedsrisiko for mennesker. Kæmpebjørnekloens saft er giftig og man skal undgå hudkontakt med planten. Plante-saften gør huden ekstremt følsom over for sollys, og hvis huden udsættes for sollys, kan det give alvorlige vabledannelser, forbrændinger og betændelseslignende tilstande. Samtidig kan huden blive følsom over for sollys i årevis.

Den største risikogruppe er gartnere og åmænd, som gennem deres arbejde kommer i kontakt med planten. Børn udgør også en stor risikogruppe, da de store planter indbyder til leg under bladene og de hule stængler kan bruges som pusterør. Har man fået saften på sig, er det vigtigt ikke at udsætte huden for sollys.

Odder Kommune vedtog i 2007 den første indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Planen som var gældende for perioden 2007-2017, dækkede hele kommunen og forpligtede samtlige grundejere til at bekæmpe kæmpebjørneklo på deres grund. Der er således sket en koordineret bekæmpelse af kæmpebjørneklo på både offentlige og private arealer, som har haft en væsentlig og målbar effekt på udbredelsen af kæmpebjørneklo i kommunen, da forekomsterne er reduceret i både antal og bestandsstørrelse. Den er dog ikke udryddet endnu.

På grund af plantens giftighed og store evne til at sprede sig, er det vigtigt, at der fortsat sker en samlet bekæmpelse af planten. Indeværende indsatsplan viderefører den hidtidige indsats for hele kommunen. Samtlige grundejere (offentlige som private) i Odder Kommune vil således fortsat være forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørneklo, hvis den findes på deres grund. 

Formålet med indsatsplanen er, at forhindre spredning af kæmpebjørneklo og, at udrydde planten i hele kommunen. En effektiv bekæmpelse opnås ved at bekæmpe hver enkelt plante og sikre at ingen får mulighed for at sætte frø. Det er vigtigt at bekæmpelsen foregår på alle arealer og, at både ejere, brugere og kommunen tager ansvar herfor. Indsatsplanen giver hjælp til identifikation af kæmpebjørneklo og vejledning til bekæmpelse af den. 

Her kan du se hele indsatsplanen

Nedenfor kan du læse om, hvordan du kan bekæmpe bjørnekloen og hvordan du kan anmelde bjørnekloen.

 Vejledning i bekæmpelse

Anmeldelse af bjørneklo