Grøftekanter

Odder Kommune har udarbejdet en plan for forvaltning af grøftekanter. Planen som trådte i kraft den 14. august 2019 skal bidrage til at øge biodiversiteten i kommunens grøftekanter.

Planen beskriver grøftekanterne, deres ejerforhold, funktion og økologiske betydning samt den fremtidige forvaltning.

Målet med planen, er at øge grøftekanternes værdi som levested og spredningskorridor for vilde planter og dyr i det åbne land, uden at give afkald på hverken trafiksikkerhed og/eller vejvedligehold.

En række tiltag skal bidrage til at skabe bedre forhold for de vilde dyr og planter i grøftekanten. Langs udvalgte vejstrækninger gennemføres en slåningspraksis, som ved forsøg i Herlev Kommune, har vist sig at øge biodiversiteten i næringsrige grøftekanter.  Ved udvalgte arealer som f.eks. rastepladser og oversigtsarealer, vil der først blive slået sent efterår. Effekten af fjernelse af det afklippede materiale undersøges på tre forsøgstrækninger og i forbindelse med anlægsarbejder, som berører grøftekanter, udføres forsøg med afskrælning af muld og udvikling af grøftekantsvegetation ved naturlig indvandring af arter.

Planen beskriver også, hvorledes private lodsejere må pleje grøftekanterne ud for deres ejendomme, samt praksis for brug af sprøjtemidler på kommunens arealer.

Læs mere i: