Etablering af olietank

Ved køb og ibrugtagning af både nye og brugte olietanke skal der foreligge en tankattest på olietanken. Tankattesten skal sendes til Odder Kommune, Byggeri, Rådhusgade 3, 8300 Odder.

Ved etablering af mindre olietanke er der en række krav, som skal være opfyldt med hensyn til placering og sikring af tanken. Du skal senest 2 uger inden etableringen udfylde en digital anmeldelse på portalen Byg og Miljø, i processen skal du bruge NemID. Anmeldelsen skal indeholde en skitse over din grund med placeringen af den nye olietank indtegnet.

Umiddelbart efter at olietanken er etableret, skal du som ejer eller bruger sende en kopi af tankattesten til kommunen. Det gælder også, selv om det er en gammel tank, som er blevet flyttet og genbrugt.

Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. Afstandskravet omfatter dog ikke overjordiske, indendørs anlæg under 6000 l, med overjordiske rørsystemer, der ikke er indstøbte eller indmuret.
Energibranchen har lavet en installationsvejledning, som kan være en god tjekliste.

Nedgravet anlæg, der er større end 100.000 liter, eller overjordisk anlæg, der er større end 200.000 liter

Inden arbejdet påbegyndes, skal du som ejer eller bruger indhente kommunalbestyrelsens tilladelse hertil. Du er som ejer eller bruger ansvarlig for, at etableringen eller flytningen sker i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i tilladelsen.

Nedgravet anlæg på 100.000 liter eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 liter eller derunder

Senest 4 uger før arbejdet påbegyndes skal du som ejer eller bruger meddele kommunen, hvornår anlægget skal etableres. (For anlæg under 6.000 l er fristen 2 uger). Sammen med meddelelsen skal du fremsende en beskrivelse af anlægget samt en skitse over anlæggets placering på ejendommen.

Etablering af Plasttank

Har du tænkt dig at etablere en plasttank bør du være opmærksom på, at de kan slå revner, hvis de bliver udsat høj varme og meget sol. På den baggrund har oliebranchen (Drivkraft Danmark) udarbejdet en folder om netop dette problem. Folderen vil blive uddelt af tankbilchaufføren ved levering til oliekunder.