Røg, støj & støv

Røggener fra naboen

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald i Odder Kommune. Det er dog tilladt at afbrænde rent tørt træ på særligt indrettede bålpladser samt at afbrænde tørt træ- og grenaffald Sankt Hans Aften under iagttagelse af gældende bestemmelser om miljø og brandsikkerhed.

Læs mere om afbrænding på borger.dk

Støj fra naboen

På borger.dk kan du læse om, hvad du kan gøre ved nabostøj og om hvordan du kan begrænse din egen støj.

Tomgangsregulativ

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et regulativ vedrørende adgangen til at lade motoren i holdende motordrevne køretøjer være i gang.

Det regulativ kan du finde via linket her.

Midlertidige aktiviteter

Hvis du ønsker at opstarte en midlertidig bygge- eller anlægsaktivitet, for eksempel:

  • Støv-, støj- eller vibrationsfremkaldende nedrivningsaktiviteter.
  • Støv- eller støjfremkaldende bygningsfacadebehandling.
  • Støv- støj- eller vibrationsfremkaldende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt.
  • Placering og anvendelse af nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer.
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.
  • Vej- og sporarbejder
  • Placering og anvendelse af asfaltanlæg
  • Placering og anvendelse af anlæg for behandling af forurenet jord.

skal du følge kommunens forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter.

Du skal ikke længere anmelde aktiviteten.

Hvis du ikke kan overholde vores forskrift, skal du søge en dispensation om ikke at følge de gældende regler. Er du i tvivl, om din aktivitet er omfattet, kan du kontakte Team Miljø på telefon 24 88 48 80.