Spildevand & kloak

Samn Forsyning ApS varetager anlæggelse og drift af renseanlæg og kloak, herunder drift af tømningsordning for bundfældningstanke (også kendt som septiktank, trixtank eller hustank). Myndighedsopgaver relateret til kloak udføres af Odder Kommune.

Privat kloak
Ejendommens private kloak omfatter skelbrønd og ledninger fra matrikelskel. Afløbsarbejder og installationer i privat kloak skal udføres af en autoriseret kloakmester. I Odder Kommune gælder et krav om, at den autoriserede kloakmestervirksomhed skal indsende en færdigmelding, herunder 'som-udført-skitse' til kommunen, når arbejdet er afsluttet. Klik her for at benytte vores blanket til færdigmelding.

Faskiner
Du skal have en tilladelse fra kommunen for at nedsive tagvand.

Tilladelse og anmeldelse
Afløbsarbejde kræver normalt tilladelse fra kommunen.
Ved mindre ændringer i eksisterende afløbsinstallationer skal den autoriserede kloakmester indsende en anmeldelse med en skitse af installationsarbejdet, inden arbejdet går i gang.

Bygningsreglement og servitutter
Bygningsreglementet stiller krav til, hvordan afløb skal fungere, og hvad installationen skal kunne tåle at blive udsat for.
Foruden kravene i bygningsreglementet kan der være servitutter eller lokalplaner tinglyst på matriklen, som kan have indflydelse på etablering af kloakledninger.

Færdiggørelser af arbejde på kloak
Er din kloakmester ikke i stand til at færdiggøre arbejdet, kan en anden autoriseret mester overtage arbejdet. Der skal udfyldes en erklæring, som sendes til kommunen. Erklæringen kan du finde på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Hjælp til grundejere ved afgørelse om forbedring af spildevandsrensning eller kloakering
Ved påbud om forbedret spildevandsrensning eller påbud om separatkloakering skal ejendomsejere kunne ansøge kommunen om forlænget påbudsfrist og afdragsordning.
Læs mere på energistyrelsens hjemmeside, hvor du også kan finde ansøgningsskema.

Det åbne land

Spildevandsafgift er en statslig punktafgift, der opkræves for ejendomme beliggende udenfor kloakeret opland - det åbne land. Afgiften beregnes ud fra dit forbrug af brugsvand pr. m3. Vandforbruget oplyses fra vandværk eller ejer og ikke oplyst et minimum på 170 m3. Taksten afhænger af, hvordan spildevandet renses på din ejendom. Samn Forsyning opkræver spildevandsafgiften på vegne af Staten.

I det åbne land er store dele af Odder Kommune berørt af krav om bedre rensning af spildevand fra ejendomme.

Modtager du påbud om forbedret spildevandsrensning anbefales det, at du tager kontakt til en autoriseret kloakmester, som kan vejlede dig i valg af renseløsning på netop din ejendom. Forbedret spildevandsrensning betyder, at der typisk etableres en ny bundfældningstank og dertil et anlæg til yderligere rensning af spildevandet. I opland til vandløb skal spildevandet renses for organisk stof, svarende til at renseanlægget skal opfylde Klasse O. I opland til søer og fjorde skal spildevandet udover organisk stof også renses for fosfor og renseanlægget skal opfylde Klasse OP.

Stilles der et påbud om forbedret spildevandsrensning vil dette ofte ledsages af et tilbud om at indgå et kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen. Medlemskabet betyder, at Samn Forsyning ApS overtager etablering og drift af spildevandsrensningen på din ejendom, mod at du betaler vandafledningsbidrag (som inkluderer spildevandsafgiften).

Ved påbud om forbedret spildevandsrensning for ejendomsejere i det åbne land skal ejendomsejere kunne ansøge kommunen om forlænget påbudsfrist og afdragsordning. Læs mere på energistyrelsens hjemmeside, hvor du også kan finde ansøgning.

Ejer du en enkeltliggende ejendom i det åbne land og ændrer du væsentligt på dine afløbsforhold skal du indhente fornyet spildevandstilladelse ved kommunen.

Samn Forsyning ApS

Pr. 1. januar 2017 indtrådte Odder Spildevand A/S og Horsens vand A/S i et nyt fælles serviceselskab, kaldet Samn Forsyning ApS, hvor drift og administration blev samlet. Det betyder, at Samn Forsyning ApS varetager anlæg og drift af renseanlæg og kloakanlæg.

Samn Forsyning ApS står for alle opgaver, som vedrører selskabets aktiviteter herunder drift af tømningsordningen for bundfældningstanke, hvorimod alle myndighedsopgaver udføres af Odder Kommune.

Odder Kommune ejer aktierne i Odder Spildevand A/S og grundlaget for selskabets indtægter og virksomhed fastsættes i Betalingsloven. På grundlag af loven udfærdiges en betalingsvedtægt, som godkendes af Byrådet.

Læs mere på www.samn.dk

Spildevandsplan

Spildevandsplan 2015 med tillæg indeholder byrådets plan for bortskaffelse af spildevand i Odder Kommune.

Ændring af kloak eller nyt anlæg

Selvbetjening
Arbejder med spildevandsledninger og nedsivningsanlæg skal udføres af en autoriseret kloakmester. Når ændringer eller etablering af kloak på privat ejendom er udført, skal den autoriserede kloakmester skriftligt færdigmelde, med tilhørende kloaktegning, det udførte arbejde som afleveres til ejer til dokumentation.

Ønsker du at anlægge et spildevandsanlæg i det åbne land, skal du udfylde en digital ansøgning på portalen Byg og Miljø, i processen skal du bruge NemID. Du bør have nedenstående digitale bilag klar, inden du begynder den digitale ansøgningsproces.
- Tegning af nedsivningsanlæggets placering på grunden
- Dokumentation for jordens egnethed til nedsivning og grundvandsspejlning (kan eftersendes)
- Fuldmagt, hvis ansøger ikke er ejer af den bygning, nedsivningsanlægget skal forsyne
- Accept fra grundejer, hvis anlægget etableres på anden mands grund
- Beskrivelse af håndtering, hvis der afledes andet spildevand end husspildevand fra ejendommen
- Dokumentation for at tilkørt sand svarer til jordtype A

• Ændring af kloakforhold

Du kan læse mere om spildevand for det åbne land på Naturstyrelsens hjemmeside og du kan læse artiklen om spildevandsrensning i det åbne land,

Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Miljø på miljoe@odder.dk

Køkkenkværn

Miljø er myndighed på opsætning af køkkenkværn. Afdelingen modtager forespørgsler og ansøgninger om opsætning af køkkenkværn.

På baggrund af nedenstående kan der generelt ikke gives tilladelse til opsætning af køkkenkværn i Odder Kommune.

Teknisk udvalg har den 26. januar 2000 truffet en principiel afgørelse om at meddele afslag på ansøgninger om etablering af køkkenkværn.

Afgørelsen blev truffet ud fra en forventning om, at

  • Anvendelse af køkkenkværne vil medføre en større og meget kraftigere belastning af renseanlægget, idet det organiske og noget af det uorganiske materiale fra en beboelse nedkværnes og afledes til renseanlægget.
  • Belastningen af renseanlægget vil medføre en så væsentlig forøgelse, at der kan være behov for et forhøjet vandafledningsbidrag.
  • Hverken ressourcer eller energi i det organiske affald udnyttes i forbindelse med en køkkenkværn.

Odder Kommune har udarbejdet en vejledning for etablering og renovering af regnvandsbassiner.

Den vejledning kan du finde her.

Klimaændringerne giver mere regn og kraftigere regnbyger, der i nogle områder skaber oversvømmelser med kloakvand i kældre og på terræn.
Nedsivning af regnvand på egen grund kan ikke løse alle overbelastningsproblemer i kloakken, men er et supplement til udbygningen af kloaksystemerne.
Denne side er en start til hvordan du kan nedsive tagvand og vand fra terrasser og lignende sikkert på din egen grund i en faskine, i et regnbed eller ved udledning på græsplænen.

Nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag på beboelsesbygninger med tilknyttede udhuse, carporte og garager eller på landbrugsejendommes driftsbygninger er undtaget fra kravet om autoriserede kloakarbejder.

Det er dog vigtigt for, at nedsivningsanlæg til regnvand, kan være med til at løse udfordringerne med håndtering af vand i kloakken, og for at de ikke skal give problemer med oversvømmelser i haven, at de er dimensioneret og udformet korrekt. Derfor anbefales det, at tage kontakt til en fagperson forud for anlæggelse.
Uddybende vejledninger som gennemgår reglerne for nedsivning og de forundersøgelser, der er nødvendige, før et nedsivningsprojekt kan begynde kan du finde via nedenstående links.

Myndighedskrav
Afkobling af eksisterende tilslutning af regnvand fra den offentlige kloak skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg og udledning til vandløb skal ansøges hos kommunen. Inden du går i gang med kommunens digitale ansøgningsskema om nedsivning, bør du have nedenstående oplysninger og digitale bilag klar:
- Ejendommens matrikulære data
- Skitse af nedsivningsanlæggets placering på grunden.
- Beskrivelse af jordens egnethed til nedsivning samt grundvandspejlning - eventuelt som resultatet af din egen nedsivningstest og pejling.
- Kloakmesters autorisationskode

 
Links

Odder Kommune har udarbejdet en forskrift for etablering, indretning og drift af slamfang samt fedtudskillere i Odder Kommune.

Den kan du finde via linket her.