Private brønde og boringer

Der er ca. 130 ejendomme i Odder Kommune, der har egen brønd eller boring. Du kan her læse om, hvordan egne drikkevandsforsyninger skal kontrolleres, og om hvordan du kan sløjfe din brønd eller boring.

Dreng drikker vand

Odder Kommune har vedtaget, at der som minimum hvert 5. år skal udtages en forenklet kontrol af drikkevandet fra ejendomme, der har egen drikkevandsforsyning. Ved en forenklet kontrol undersøges vandet for udseende, lugt, surhedsgrad (pH), ledningsevne, diverse mikrobiologiske parametre (bakterier), nitrat og fosfor. Vandprøven skal udtages og analyseres af et godkendt (akkrediteret) laboratorium. Omkostningerne afholdes af ejeren af vandforsyningsanlægget.

Forklaring til udvalgte parametre

Coliforme bakterier

Coliforme bakterier må ikke findes i drikkevandet.
Coliforme bakterier i drikkevandet tyder på forurening med f.eks. plantedele og / eller jord.

Kim

Drikkevandet må højst indeholde 200 kim/ml ved 220C.
For mange kim i drikkevandet tyder på forurening med overfladevand indeholdende f. eks. plantedele og / eller jord. Det kan også være, at der er mulighed for stillestående vand, f.eks. på grund af en stor rentvandsbeholder eller et ringe forbrug.

Nitrat

Drikkevandet må højst have et indhold af nitrat på 50 mg/l.
For meget nitrat i drikkevandet skyldes en ringe grundvandskvalitet. Men det kan også skyldes, at der sker en forurening af boringen / brønden med f.eks. spildevand via nedsivning fra møddingspladser eller lignende. Drikkevand med nitratindhold over 50 mg/l må ikke anvendes til mælkeblandinger til spædbørn.

Phosphor

Drikkevandet må højst have et indhold af phosphor på 0,15 mg/l.
For højt indhold af phosphor i drikkevandet er et tegn på organisk forurening.   

 

Af akkrediterede laboratorier kan følgende kontaktes

  • AnalyTech Miljølaboratorium ApS, tlf. 98 19 39 00
  • Højvang Miljølaboratorium A/S, tlf. 58 24 24 58
  • Eurofins A/S, tlf. 70 22 42 66
  • ALcontrol – Miljø Danmark, tlf. 60 17 04 86
  • Als Denmark A/S, tlf. 49 25 07 70

Sløjfning af brønde og boringer

Brønd

Læs mere om brønde og boringer her.

Har du en gammel drikkevandsbrønd eller –boring, som ikke anvendes til husholdningsbrug mere, eller måske bare kendskab til én, så kontakt Odder Kommune, Miljø på tlf. 87 80 34 82.