Vådområde i Odder Ådal

Vådområdeprojekt gør Norsminde Fjord renere.

Vådområde Assedrup

Odder Kommune etablerede i 2015 et vådområde i ådalene mellem Odder by og Assedrup.

Vådområdet har en gavnlig effekt på miljøet ved at fjerne nitrat fra vandet, inden det løber ud i Norsminde Fjord. Samtidig er der godt for ørrederne i Odder Å.
 
Vandløbene Odder Å, Rævs Å og Kragebæk blev genslynget og de dræn, der engang drænede en stor del af området, blev afbrudt.
 
Da projektet var færdigt, var en del af området i perioder mere vådt, idet vand fra markerne ikke længere løb gennem dræn til vandløbene, men i stedet løb ovenpå terrænet. Ligeledes var dele af ådalen oversvømmet ved høje vandstande og store regnskyl, men Ådalen blev ikke til en permanent sø. 
 
Odder Ådal figur
 
"Hele ideen med et vådområdeprojekt er at fjerne nitrat fra dræn og vandløb, inden det når vores kystvande. Når dræn- og vandløbsvand oversvømmer engområder, vil de naturlige jordbakterier, som findes i engjorden, benytte vandets indhold af nitrat i stedet for ilt til at ånde med. Herved omdannes nitrat til atmosfærisk kvælstof, som er neutral for det biologiske kredsløb" lød det fra biolog Christian Petersen fra Odder Kommunes miljøafdeling.


Vandløb og enge

Projektet er også gunstigt for engnaturen og vandløbene, fordi vandløbene forbedres ved, at de naturlige snoede vandløb er blevet gendannet. Det gavner samtidig forholdene for ørrederne.
Ådalene rummer allerede i dag vigtige engområder med højt naturindhold. Projektet blev udformet således, at der også i fremtiden er mulighed for ekstensiv landbrugsdrift i form af græsning og høslæt.
 
Vådområde Assesdrup
 

Projektet i Ådalen indgik i de statslige vandplaner og har til formål at forbedre vandmiljøet i Norsminde Fjord og de omkringliggende kystvande ved at reducere udledningen af kvælstof fra Odder Å og Rævs Å. Projektet involverede 20 lodsejere og blev til gennem frivillige aftaler. Da det medførte en række begrænsninger for de involverede lodsejere, udbetaltes en erstatning. Hele projektet blev finansieret af EU’s Landdistrikts program (LDP 2020) samt af den danske stat. 

Se det fra luften:

Etablering af vådområde, video med Drone

Logo for Den europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Miljø- og fødevareministeriets logo