Dræn og rørlagte vandløb

Dræn og rørlagte vandløb bliver i vandløbsloven betragtet som et vandløb, og er således omfattet af Vandløbslovens bestemmelser.

Vedligeholdelse af private rørlagte dræn og vandløb
Du skal som lodsejer selv vedligeholde dræn på din matrikel, så vandet kan løbe frit i dem. Du må ikke på nogen måde lave foranstaltninger, der kan hindre vandets frie løb og dermed være til hinder for det naturlige afløb fra højere beliggende ejendomme. Enhver form for vedligeholdelse udføres og betales af den enkelte bredejer, dvs. ejeren af matriklen, hvor fejlen forefindes.

Udskiftning af enkelte rør, samt udskiftning af længere strækninger med nye rør i samme beliggenhed og koter og med samme diameter, betragtes som reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen.

Udskiftning af rørledninger til anden beliggenhed og/eller anden diameter er at betragte som reguleringer, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

Vedligeholdelse af offentlige rørlagte vandløb
Almindelig vedligeholdelse udføres og betales af vandløbsmyndigheden. Udskiftning af enkelte rør indgår i vedligeholdelsen.

Udskiftning af længere strækninger med nye rør med samme beliggenhed og koter og med samme diameter samt udskiftning til anden beliggenhed og/eller anden diameter er at betragte som reguleringer, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden. De berørte bredejere skal deltage i betalingen.

Drænbrønd med sandfang
Drænbrønd med sandfang

Mulige fejl i dræn og rørlagte vandløbSom lodsejer/bredejer har du ansvaret for at dræn og rørlagte vandløb fungerer. Mangelfuld vedligeholdelse kan medføre erstatningspligt for skader på opstrømsliggende ejendomme.
Nedenfor er information om, hvad man skal være opmærksom på som lodsejer:

Erstatningsansvar
Mangelfuld vedligeholdelse kan medføre erstatningspligt for skader på opstrøms liggende ejendomme mv. Skader skal dog kunne henføres til den manglende/dårlige vedligeholdelse af dræn eller vandløb. Krav om erstatning kan rejses ved civilt søgsmål eller ved Taksations-myndigheden. Den, der søger erstatning, indbringer sagen.

Den ”fri” dræningsret
Vandløbsloven giver en vis grad af fri dræningsret. Du må som udgangspunkt dræne på egen grund, uden brug af pumpe, til åbent vandløb, sø eller hav, hvis en af disse støder op til eller løber over lodsejerens matrikel. I okkerpotentielle områder må du ikke foretage udgrøftning eller dræning uden tilladelse fra Okkerloven.

Medbenyttelse af dræn
Alle, som ønsker at aflede overfladevand eller drænvand til en eksisterende rørledning, skal søge om tilladelse til medbenyttelse. Ved en tilladelse til medbenyttelse af en eksisterende rørledning skal de nuværende medbenyttere have mulighed for at tage stilling til:

- Afstrømningsmæssige konsekvenser af at en ny medbenytter tilsluttes
- Eventuelle krav om udgiftsfordeling i forbindelse med både fremtidig vandløbsvedligeholdelse og fremtidig anlægsarbejde 
- Eventuelle krav om nødvendig større dimension for rørledning

Ved ansøgning om medbenyttelse udfyldes alle relevante oplysninger om projektet og med accept fra de berørte lodsejere. Ansøger indhenter selv naboerklæringerne.

Ansøgning med relevante bilag indsendes til:

Odder Kommune, Miljø
Rådhusgade 3
8300 Odder
E-mail: miljoe@odder.dk