Generelt om vandløb

Rævs Å

Vandløbene danner et fint forgrenet transportnet for vand, stoffer og organismer mellem landjorden og havet. Vandløbene er således vigtige for både afvandingsinteresser, næringsstoffernes bevægelse fra land til kystområder og som en vigtig biotop for en række af planter og dyr.
 
Endvidere fungerer vandløbene og de vandløbsnære arealer som spredningskorridorer i landskabet. Dermed indtager vandløbene en nøgleposition i forhold til andre naturtyper.
 
Mennesker har grebet hårdt ind i den naturlige afstrømning, og i løbet af de sidste ca. 100 år er næsten alle vandløb blevet reguleret ved at dræne jorden, lave nye vandløb, rørlægge bække og mindre åer samt rette både små og store vandløb ud.
 
Menneskenes forskellige interesser - på den ene side at få ledt vandet væk og på den anden side at udnytte vandet til fx vandkraft - har ofte givet anledning til uenighed. Derfor har der i flere hundrede år været regler for, hvordan vand ledes væk. I de sidste ca. 130 år har der derfor været en egentlig vandløbslov.
 

Vandløbsloven omfatter

 • Vandløb
 • Grøfter
 • Kanaler
 • Rørledninger
 • Dræn
 • Søer og vandhuller
   

Vandløbslovens principper er

 • At vandløb skal vedligeholdes 
 • At ingen må lave om på vandløbene uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden dvs. kommunen.
 • At berørte parter har ret til at få indflydelse i forbindelse med tilladelsen

Grundejerens, kommunens og statens roller 

Vandløb og dræn skal vedligeholdes og i forbindelse hermed er der en række praktiske og administrative opgaver.

Vandløbsvedligeholdelse

Kommunen har vedligeholdelsen af de offentlige vandløb, mens de private vandløb og dræn vedligeholdes af de enkelte bredejerne/lodsejere.

Administration og myndighed

Kommunalbestyrelsen er myndighed for alle vandløb. Det drejer sig om både offentlige og private vandløb, åbne og rørlagte vandløb, naturlige og kunstige vandløb, små og store vandløb. Det daglige arbejde udføres af Odder Kommune, Miljø. Arbejdet består af to typer opgaver: administrative opgaver og praktiske opgaver.

Administrative opgaver består blandt andet i

 • At udarbejde regulativer for de offentlige vandløb
 • At behandle ansøgninger
 • At besvare og behandle henvendelser

Det praktiske arbejde består blandt andet i

 • At vedligeholde offentlige vandløb
 • At føre tilsyn med vandløb
 • At lave projekter til forbedring af vandløb

Overvågning af naturtilstand

Miljøstyrelsen har overvågning af vandløbenes natur- og miljøtilstand.

Information om vandløb  (i pdf)

• Vedligeholdelse af private vandløb 
• Regulering af vandløb 
• At rejse en vandløbssag
• Fejl på dræn og rørlagte vandløb  
• Træer ved rørlagte vandløb
• Vandløbsbræmmer