Oversvømmelser

Oversvømmelse ved Rævs Å i 2009
Oversvømmelse ved Rævs Å i 2009

Alle vandløb kan give oversvømmelser

Dræn og vandløb er forudsat at kunne aflede en vis mængde vand. Kommer der mere vand end forudsat, kraftige regnskyl eller tøbrud, overstiger vandmængden dræn og vandløbs kapacitet og der sker oversvømmelse.

Ejendomme i lavninger eller ådale kan være særligt udsat for oversvømmelser.

Oversvømmelser på landet

På landet løber vandet væk gennem åbne eller rørlagte vandløb og dræn. Skyldes oversvømmelsen ikke kraftig regn eller tø, skal du som lodsejer undersøge dine egne dræn og vandløb for fejl. Du er som lodsejer forpligtet til vedligeholdelse af vandløb og dræn på din ejendom. Er der forstoppelser eller fejl i dine vandløb eller dræn, skal du selv bekoste vedligeholdelse og reparation. Er du sikker på, at der ikke er fejl og mangler i dine vandløb eller dræn, bør du tale med dine naboer så I sammen kan konstatere fejlen.

Er det ikke muligt at løse problemerne med naboerne, kan rejses en vandløbssag hos vandløbsmyndigheden (Odder Kommune). Se folderen om at rejse vandløbssag mod en nabo (åbner i pdf)

Oversvømmelser i by

I kloakerede oplande, herunder Odder by, løber størstedelen af regnvandet væk via regnvandsledninger. Der kan dog også være både åbne og rørlagte vandløb og dræn i byerne. Regnvandsledninger vedligeholdes af Samn Forsyning og er regnvandsledningen stoppet kontaktes Samn Forsyning.

Offentlige vandløb

Hvis oversvømmelsen skyldes fejl i offentlige vandløb, bedes du kontakte Odder Kommune, Miljø tlf. 8780 3333.

Hvordan forsvinder vandet fra markerne

Det meste af vandet på marken trænger ned i jorden. En mindre del fordamper. Vandet, som trænger ned i jorden, fortsætter enten til grundvandet eller til dræn. Drænene løber via større rørlagte vandløb eller i åbne vandløb til slut i havet.

Vandløb og dræn har mange forskellige størrelser. Vandløbenes størrelser er afgørende for, hvor meget vand der kan ledes væk, og hvor ofte der står vand på marken.

Ønske om et større vandløb

Ændringer af vandløbs størrelse kaldes reguleringer. Ønsker du at gøre dit vandløb større, så det kan lede mere vand, skal du ansøge om et reguleringsprojekt, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden (Odder Kommune).  Du skal dog være opmærksom på:

  • Det er meget svært at undgå oversvømmelser i lavtliggende områder.
  • Hvis et vandløb gøres større, er det som regel nødvendigt også at gøre vandløbene neden for større.
  • Alle reguleringsprojekter skal godkendes af vandløbsmyndigheden. 
  • Det er svært at få en godkendelse, hvis projektet er til skade for miljøet i vandløbet.
  • Hvis andre får problemer på grund af et projekt, kan de kræve erstatning.

Oversvømmelse ved Odder Å januar i 2007
Oversvømmelse ved Odder Å januar i 2007 (foto: Ib Salomon)