Spærringer i Odder Å

Projekt 'Odder spærringer' skal sikre fiskepassage ved de fire sidste vandløbsspærringer i Odder Å.

Som et led i de statslige vandplaner er Odder Kommune forpligtet til at sikre fri passage i Odder Å.

Projektet er finansieret af eksterne midler, og tilskuddet består af 24 % midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og 76 % midler fra Miljø og Fødevareministeriet. 

Logo for hav & fisk - Den europæiske union Hav- og fiskerifond

Odder Kommune har fået udarbejdet tre projekter for fjernelse af faunaspærringer i Odder Å.

  1. Fjernelse af 2 møllespærringer ved Fillerup (Over- og Nedremølle)
  2. Sikre passage gennem spejldammene ved Rathlousdal
  3. Fjernelse af en møllespærring ved Skægs Mølle

Kort over spærringer af Odder å

Ved at fjerne spærringerne, vil projekterne - når de er gennemført - medføre ændringer i vandløbet i form af forlægning, etablering af stryg og trappestyrt m.v.

Odder Kommune gør opmærksom på, at der ikke er offentlig adgang til projektområdet, som ligger på privat ejendom. Projektområdet kan opleves fra nærliggende vej, hvor der er offentlig adgang. 

Formål med projekterne 

Fjernelse af spærringerne i Odder Å er et krav i de statslige vandområdeplaner, og har til formål at skabe god økologisk tilstand for vandløbets fauna.

I nærværende projekter udlignes faldet, der i dag findes ved spærringerne. Således skabes der en kontinuerlig vandløbsstrækning med forbedrede passageforhold for fisk og smådyr.

Udligning af faldet ved spærringerne vil medføre, at vandløbet på nogle strækninger får et nyt og længere forløb. De faktiske ændringer er nærmere beskrevet i beskrivelserne for de enkelte projekter herunder.

Afvandingsforholdene udenfor de matrikler, hvor der er indgået projektaftaler ændres ikke, som følge af projekternes gennemførelse.

For uddybende beskrivelser af projekterne og de projekterede tiltag henvises til projektrapporterne.

Skægs Mølle

Projektbeskrivelse 
Odder Å har et godt naturligt fald. På projektstrækningen fra st. 1780 til 2400 er der således et gennemsnitligt fald på 7,2 promille. 
Der er under projekteringen taget hensyn til tekniske forhold i projektområdet, herunder ledninger, broer, øvrige tilløb samt natur og fredninger.

Ved Skægs Mølle er der i dag en opstemning med en faldhøjde på cirka 2,5 meter, som udgør en totalspærring for fisk og smådyr. I det skitserede projekt nedlægges opstemningen og faldet afvikles delvist. Det gør man dels ved sænkning af vandløbsbunden over en 256 m lang strækning opstrøms og dels gennem etablering af et 71 m langt serpentinerstryg. Hele den nye strækning får et fald på 5-9 promille og brinkerne anlægges med anlæg varierende fra 1:1 til 1:3, hvilket vil skabe gode passageforhold og byde på levesteder for både fisk og smådyr.

Fald af Odder å ved Skægs Mølle

Strømhastighederne i serpentinerstryget forventes at ligge omkring 0,6-0,7 m/s, hvilket bør være passabelt for de af vandløbets fiskearter, når der samtidig etableres hvilepladser og skjulesten.

Vandspejlshøjden ved ekstreme afstrømninger generelt er lavere for de projekterede forhold end for de nuværende. Det skyldes, at stemmeværket ved Skægs Mølle i dag skaber en opstuvningszone, der ved store afstrømninger strækker sig hele vejen op til godset ved Rathlousdal. Når stemmeværket fjernes vil der blive en bedre afledning af vand nedstrøms fra godset. Konklusionen er derfor, at de tiltagene som helhed ikke kan forventes at føre til hyppigere eller større oversvømmelser omkring Rathlousdal.

Ved gennemførelse af det skitserede projekt vil passageforholdene i Odder Å forbedres betragteligt, og der skabes forbedrede forhold for fisk og smådyr.


Rathlousdal

Projektbeskrivelse 

Odder Å har ved et godt naturligt fald. På projektstrækningen fra st. 1780 til 2400 er der således et gennemsnitligt fald på 7,2 ‰. Spejldammene ved godset Rathlousdal begynder ca. 400 m opstrøms Skægs Mølle og strækker sig over en strækning på ca. 160 m. Strækningen er en stensat kanal, der bl.a. løber under to pavillon-bygninger. Der findes i dag 6 styrt på strækningen med faldhøjder på 12-70 cm. Nogle af disse er passable for ørred, mens andre er svært passable.

Der har under projekteringen af den valgte løsning for faunapassage været taget et særligt hensyn til de bevaringsværdige og kulturhistoriske seværdige spejldamme ved Rathlousdal. Projektet er derfor et kompromis mellem de kulturhistoriske interesser og kravene for at sikre fri passage i vandløbet.

Odder å ved Rathlousdal

Ved spejldammene forbedres passageforholdene ved indskydelse af yderligere 4 styrt, så faldhøjden over de enkelte styrt reduceres til en højde, der vil være passabel for optrækkende ørreder. De nye styrt får en udformning der svarer til de eksisterende, og der opbygges desuden et ”springbassin” på nedstrøms side af hvert styrt for at sikre, at fiskene har tilstrækkelig vanddybde til at få afsæt. Udformning af højde på styrt og ”springbassiner” er udarbejdet i samarbejde med DTU-Aqua.

Vandspejlshøjden ved ekstreme afstrømninger er generelt lavere for de projekterede forhold end for de nuværende. Det skyldes, at stemmeværket ved Skægs Mølle i dag skaber en opstuvningszone, der ved store afstrømninger strækker sig hele vejen op til godset ved Rathlousdal. Når stemmeværket fjernes, vil der blive en bedre afledning af vand nedstrøms godset. Konklusionen er derfor, at de projekterede tiltag som helhed ikke kan forventes at føre til hyppigere eller større oversvømmelser omkring Rathlousdal.

Ved gennemførelse af det skitserede projekt vil passageforholdene for laksefisk i Odder Å blive forbedret betragteligt. Der vil fortsat være spærringer i vandløbet i form af de ti styrt ved Rathlousdal, men det forventes, at en væsentlig andel af havørrederne, der er på gydevandring fra Norsminde fjord, vil være i stand til at passere disse.

Fillerup Møllespærringer

Projektbeskrivelse 

Odder Å har ved Fillerup et stort naturligt fald. På projektstrækningen fra st. 490 til st. 860 er der således et gennemsnitligt fald på 13,7 promille, som primært afvikles over de to opstemninger, med et fald på henholdsvis 1,2 meter og 2,0 meter.

Ved Fillerup Overmølle findes der ikke længere en møllesø, og det er blot stemmeværket, som står tilbage. Ved Fillerup Nedremølle findes der fortsat en møllesø, som ønskes bevaret i en mindre udstrækning.
Der er under projekteringen taget hensyn til tekniske forhold i projektområdet, herunder ledninger, broer, øvrige tilløb samt natur og fredninger.

Fillerup Møllespærringer

Projektforslaget omfatter fjernelse af opstemningen ved Fillerup Overmølle og en udjævning af faldet over en strækning på 377 m fra Fillerupvej og opstrøms. Vejbroen ved Fillerupvej udskiftes i forbindelse med vandløbsprojektet, og bundkoten sænkes 33-42 centimeter i forhold til den seneste opmåling. Ved Fillerup Nedremølle sættes en spunsvæg gennem den nuværende møllesø, som derved får et mindre areal, og der etableres et slynget forløb af vandløbet for at udligne det store fald på stedet. Den eksisterende opstemning modificeres, så vandet fortsat kan løbe igennem.

Størstedelen af faldet afvikles på opstrøms side af hver af de to spærringer, da man ikke kan hæve bundkoten nedstrøms stemmeværkerne af hensyn til terrænet og de nærtliggende bygninger. Opstrøms møllesøen omfatter projektforslaget derfor en delvis omlægning efter ønske fra lodsejer og en delvis uddybning af eksisterende strækninger. Faldforholdene bliver relativt stejle på ca. 10-13 ‰, men dette afspejler blot de naturlige faldforhold i området. Det vil ikke være favorabelt at slynge vandløbet yderligere som følge af topografien i området.
De nye dele af vandløbet anlægges generelt med en bundbredde på 2 m og et anlæg på 1:1,5, men det tilstræbes, at der laves variationer i dette således at vandløbet kommer til at fremstå på en naturlig måde. Vandløbet kommer ikke til at løbe terrænnært, da det er nødvendig at sænke bundkoten for at afvikle de store fald ved opstemningerne, men ved at arbejde med anlægget forventes det at det projekterede vandløb vil komme til at fremstå som en naturligt udseende del af omgivelserne i den smalle og stejle ådal.

Som nævnt, opdeles eksisterende møllesø og videreføres i en mindre udstrækning ved gennemførsel af projektet. For at sikre vandspejlshøjden i søen og for at skabe mulighed for en fortsat, om end begrænset, drift af den gamle mølle etableres et vandindtag fra åen. Vandindtaget etableres 80 m opstrøms søen for at opnå en tilstrækkelig høj vandspejlskote og det dimensioneres efter en kontinuerlig vandtilførsel på 11 L/s ved en medianminimum afstrømning. Ved større afstrømninger vil der være et større indtag af vand til søen, men dette vil forholdsmæssigt udgøre en mindre andel af vandløbets vandføring. Søen modtager desuden vand fra to dræntilløb i søens nordlige bred.

For at sikre en tilstrækkelig vandspejlskote til vandindtaget til møllesøen opbygges en serie af tærskler umiddelbart nedstrøms tilløbet af Ulvskov Bæk. Det medfører, at der vil stuves vand op i Ulvskov Bæk gennem rørføringen under Kongshusvej. Den højeste af disse tærskler har en projekteret topkote på 32,08 m DVR90, hvilket giver et modelleret vandspejl ved en årsmiddel afstrømning på 32,25 m DVR90. Der er i dag en del sand i rørudløbet og sandkoten er senest i 2016 opmålt til kote 32,02 selv om rørbund ligger i kote 31,72. Røret ligger desuden med et betydeligt fald på ca. 15 ‰ og har indløb i kote 32,32 m DVR90. Opstuvningen vil altså ved en årsmiddel afstrømning ikke strække sig ovenfor rørlægningen. Ved store afstrømninger stuver vandet op i Ulvskov Bæk opstrøms Kongshusvej, men da vandløbet her ligger meget dybt nedgravet og med et fortsat stort fald er det usandsynligt, at stuvningen kan føre til vand på terræn selv ved meget store afstrømninger. Omvendt vil en opstuvning kunne forbedre mulighederne for passage for fisk og smådyr gennem røret.

Se video af fjernelse af de to mølleopstemninger ved hhv. Fillerup Over- og Nedermølle:

Billede fra youtube video af fjernelse af de to mølleopstemninger ved hhv. Fillerup Over- og Nedermølle