Vandingssteder

Vandingssteder langs vandløb til f.eks. kreaturer kan være særdeles uhensigtsmæssige for vandløbets tilstand.

Det skyldes kreaturernes nedtrampning af skråninger og brinker medfører tilførsel af sand og jord til vandløbet. Endvidere kan erosionen af vandløbsbrinken gøre vandløbet bredere, hvilket vil medføre en lavere vandhastighed og en ændring af bundsubstratet hen imod et finere substrat, som oftest vil bestå af sand og fint organisk materiale.

Uhensigtsmæssig vandingssted ved Drikkær Bæk
Uhensigtsmæssig vandingssted ved Drikkær Bæk

Ved nogle vandingssteder kan man tydeligt se meget store huller i marken, hvor en stor del af jordmaterialet er forsvundet ud i vandløbet. Udskridning af jord og sand er et væsentligt problem for både miljøtilstanden og vandføringsevnen i mange vandløb.

Samme vandingssted ved Drikkær bæk, nu gjort hensigtsmæssig
Samme vandingssted ved Drikkær bæk, nu gjort hensigtsmæssig

I henhold til vandløbslovens § 29 har Vandløbsmyndigheden (Odder Kommune) hjemmel til at påbyde bredejer at anbringe og vedligeholde forsvarligt hegn, og at vandingssteder skal graves uden for vandløbets profil og frahegnes dette.

Dette minimerer risikoen for udskridning af brinkmateriale til vandløbet.

Den miljømæssige bedste løsning er at opsætte en mulepumpe. Den berører praktisk taget ikke vandløbet, og kreaturerne bliver holdt helt væk fra vandløbet.  Desuden er en mulepumpe nem at flytte fra sted til sted.  Der kan også opsættes en vindpumpe.

Vandingssteder kan også anlægges, så kreaturerne kan komme helt tæt på vandløbet uden at træde ud i det (se foto ovenfor). De kan laves på forskellige måder, blot det sikres, at der ikke føres sand eller mudder ud i vandløbet. Kanterne kan sikres med planker eller sten. Placér el-hegnet ud over vandløbet, så kreaturerne kan nå ned til vandet.

Vandingssted anlægges ved udgravning og sikring af kanten med planker eller sten. Undgå trykimprægneret træ og brug eg eller lærk.

Se Vejledning i anlæg af hensigtsmæssige vandingssteder