Vandområdeplaner

Vandråd 2019/2020

I forbindelse med arbejdet omkring vandområdeplanerne forud for 3. generation af vandområdeplanerne (2021-2027), forventer Miljø- og Fødevareministeriet, at der bliver oprettet vandråd jf. bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport. 

Vandrådene skal primært rådgive kommunerne i arbejdet med forslag til vandløbsprojekter til forbedring af fysiske forhold i vandløbene til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrage til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Hovedvandoplande i Odder Kommune

Odder Kommune har andel i 3 hovedvandoplande, hvor der er oprettet vandråd:

 1.5 Randers Fjord
• 1.7 Aarhus Bugt
• 1.9 Horsens Fjord

I sammensætning af vandrådene er der tilstræbt en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning. Afgrænsningen af de 3 hovedvandoplande i Odder Kommune fremgår af nedenstående oversigtskort.

 

Oversigtskort over de tre hovedvandoplande som Odder Kommune har andel i.
Figur 1. Oversigtskort over de tre hovedvandoplande som Odder Kommune har andel i. Med grønt er markeret den del af kommunen som hører under hovedvandopland 1.5 Randers Fjord, med rødt den del der hører under hovedvandopland 1.7 Århus Bugt. Resten af kommunen hører under hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord.

Sekretariatskommunerne for hver af de 3 vandråd er følgende:

 1.5 Randers Fjord, sekretariatskommune Viborg (naturogvand@viborg.dk)
• 1.7 Aarhus Bugt, sekretariatskommune Aarhus (vandognatur@mtm.aarhus.dk)
• 1.9 Horsens Fjord, sekretariatskommune Hedensted (vandognatur@hedensted.dk)

Fristen for aflevering af forslag til fysiske indsatser på udvalgte vandløb til Miljø- og Fødevareministeriet er den 22. november 2020.

Du kan læse mere om vandområdeplaner og vandråd på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk

For yderligere information kontakt: Odder Kommune , Teknik og Miljø, mail: miljoe@odder.dk