Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af vandløb - er en pligt

I henhold til Vandløbsloven skal alle vandløb vedligeholdes - både åbne og rørlagte vandløb, gravede kanaler samt dræn. Vedligeholdelsen skal udføres, så der både tages hensyn til vandløbets vandføringsevne og til dets værdi som levested for dyre- og planteliv.

Manuel grødeskæring Åkær å
Manuel grødeskæring

Offentlige vandløb

Det er kommunens opgave at vedligeholde de offentlige vandløb. Kommunes vedligeholdelse sker efter bestemmelser fastsat i regulativer for de enkelte vandløb. Vedligeholdelsen i de 58 km offentlige vandløb gennemføres dels med håndredskaber og dels med mejekurv. Den nederste del af Rævs Å grødeskæres med båd.

Vedligeholdelsen udføres af uddannede Å-mænd enten fra Odder Kommunes Vej & Park eller fra eksterne entreprenører. Å-mændene følger de anvisninger, de får fra Odder Kommune, Miljø.

Ifølge vandløbsloven § 28 skal den, der bruger de tilstødende ejendomme, modtage og bortskaffe fyld, afskåret grøde og andet, der fremkommer ved sædvanlig vedligeholdelse, fra vandløbets bredder, uden erstatning.

Kommentarer og andre bemærkninger angående vedligeholdelsen rettes til Odder Kommune, Miljø på: 8780 3333 eller mail: miljoe@odder.dk. Her kan man også få adgang til regulativerne for de offentlige vandløb.

Grødeskæring med mejekurv
Grødeskæring med mejekurv

Private vandløb

Ifølge vandløbsloven påhviler vedligeholdelsen af private vandløb og dræn de enkelte lodsejere som udgangspunkt. Vedligeholdelse af vandløb betyder, at du skal sørge for, at vandet kan løbe væk, sådan som det plejer. Hverken mere eller mindre.

I åbne vandløb kan vedligeholdelse være at skære grøden af nede i vandet. Den afskårne grøde skal tages op fra vandløbet, så det ikke stopper vandløbet længere nede. Det er som regel nok at slå grøden i private vandløb én gang om efteråret. Slås grøden før den 15. september vil den gro op igen inden vinter.

Løse aflejringer som løst sand og mudder må fjernes fra vandløbet. Dette sker ofte med flere års mellemrum. Grus, sten, eller fast jord og ler må ikke opgraves af vandløbet. Hvis der graves grus og sten op, betragtes det som en vandløbsregulering. Vandløbsreguleringer skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

I rørlagte vandløb er det lodsejerens ansvar, at rørene ikke er fyldt med sand, jord eller rødder. Ligeledes er det lodsejerens ansvar at sikre sig, at rørene ikke er gået fra hinanden eller faldet sammen.

Det er normalt nok at kikke i brøndene en gang i løbet af efteråret for at se, om vandet løber.

Fejl og mangler ved åbne vandløb kan som regel ses og måles. De almindelige former for vedligeholdelse er, at grøden skæres af, og at løst sand og mudder graves op. Det er sværere at finde fejl og mangler ved rørlagte vandløb og dræn. De mest almindelige former for vedligeholdelse er spuling og skæring af rødder. Den mest almindelige form for reparation er udskiftning af rør.
 
Du kan se et kort over, hvilke vandløb der er offentlige og hvilke der er private.  De offentlige er markeret med rød og de private er markeret med grøn.

Undtagelser fra pligten til vedligeholdelse

Der er nogle få undtagelser fra de almindelige bestemmelser om vedligeholdelse.

1. Åbne vandløb, der henligger i naturtilstand og i mange år (fx mere end 15 år) uden at være vedligeholdt, er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven og må ikke vedligeholdes. Det er ofte skovbække, der har pænt fald og en bund med mange sten.

Beskyttet skovvandløb
Beskyttet skovvandløb

2. Det kan også dreje sig om fordeling af udgifterne til vedligeholdelsen på en strækning af et vandløb.
To eller flere parter kan have truffet aftale om partsfordeling. Partsfordelinger bygger på aftaler, som er indgået i forbindelse med, at der er gennemført et projekt i vandløbet. Aftalerne er altid skrevet ned i forlig, kendelser eller afgørelser. Ofte er aftalerne tinglyst på ejendommene.
Forlig, kendelser og afgørelser bør findes på de ejendomme, som er med i fordelingen af udgifterne. Vandløbsmyndigheden kan også have kopier af papirerne. 

Se folderen om vedligeholdelse af private vandløb (åbner i pdf)