Virksomheder

Virksomheder kan miljømæssigt inddeles i fem kategorier:

  • Listevirksomheder
  • Mindre forurenende virksomheder (Bilagsvirksomheder)
  • Branchevirksomheder
  • Landbrug
  • § 42-virksomheder

Virksomheders placering skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i eventuelle lokalplaner og byvedtægter.

Der er flere bekendtgørelser, som fastsætter nærmere bestemmelser for etablering og drift af bestemte virksomhedskategorier. Hvis virksomhedens drift indebærer afledning af processpildevand, skal der forud for etablering skaffes tilladelse til afledningen.

Odder Kommune skal føre regelmæssigt tilsyn med virksomheder afhængigt af kategori.

Listevirksomheder

Listevirksomheder er de største og mest forurenende virksomheder, som er omfattet af godkendelsesregler (godkendelsesbekendtgørelsen). De virksomheder der er omfattet af godkendelsespligt fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2.

Etablering og flytning af en listevirksomhed forudsætter miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Etablering/flytning må ikke ske, før der er meddelt godkendelse.

Udvidelse og ændring af en listevirksomhed forudsætter godkendelse. Bestemmelsen gælder både for ændringer i både drift og bygninger, f. eks. også for udvidelse af driftstiden. Afgørelse om udvidelsen medfører forøget forurening, træffes af kommunen.

Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques).

Mindre forurenende virksomheder (Bilagsvirksomheder)

Ved etablering/flytning/udvidelse eller ændring gælder der for denne type virksomheder ikke særlige regler i miljøbeskyttelsesloven. Ved uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening kan kommunen give påbud om nedbringelse af forureningen.
Medfører ændringen eller udvidelsen, at virksomheden bliver godkendelsespligtig, træder reglerne om godkendelsespligt i kraft - og virksomheden vil blive en listevirksomhed.

Som det generelt gælder for alle virksomheder, skal virksomheder i denne kategori lokaliseres i overensstemmelse med planbestemmelserne for området. De bestemmelser fremgår af kommuneplanen og eventuelle lokalplaner eller byplanvedtægter.

Spørgsmål?

Kontakt os på miljoe@odder.dk 
eller på telefonnummer 87803615

 Telefontiderne er
 
Mandag
10-14
Tirsdag
10-14
Onsdag
Lukket
Torsdag
10-14
Fredag
10-12