Rathlousdaldæmningen blev indviet

11-11-2020

Onsdag eftermiddag blev dæmningen ved det nye oversvømmelsesbassin ved Rathlousdal indviet.

Dæmningen skaber et oversvømmelsesbassin som bliver fyldt op ved kraftige skybrud og forhindrer oversvømmelser i byen som dem i august 2018.

Projektet består af en jordvold over Odder Å i skoven ved Rathlousdal, som kan tilbageholde af vand fra åen i tilfælde af ekstrem nedbør, og dermed reducere risikoen for oversvømmelse af blandt andet boliger og Odder Museum langs Odder Å. I volden etableres en vandbremse, som sikrer fuld passage for fisk og andre dyr, når vandstanden er normal.

”Odder å er et smukt vandløb som for det meste slynger sig fredeligt gennem skov og by. Men hvis der falder et kraftigt skybrud uden for byen så ændres åen hurtigt til en flod og kan skabe voldsomme oversvømmelser. Den situation har vi nu sat en stopper for med den nye dæmning ved Rathlousdal,” siger Morten Rud, der er biolog hos Odder Kommune.

Bassinet er søsat som det første klimatilpasningsprojekt ud af mange og i de næste par år vil der blive lavet flere projekter rundt omkring i Odder by. Projekterne er resultatet af et godt samarbejde mellem Odder Kommune, samn forsyning og WSP Danmark.

Den nye dæmning har fået navnet Rathlousdaldæmningen.

Se video

Billede fra youtube video

Videoen afspilles på Youtube

Projektet i detaljer

I den vedtagne handleplan for klimatilpasning af Odder Midtby er vurderet ca. 20 forskellige tiltag, hvor der arbejdes videre med 6 projekter: 3 i Stampemølle bæk og 3 i Odder Å. Tilsammen vil projekterne sikre mod oversvømmelser fra Odder Å og Stampemølle bæk svarende til det politisk vedtagne serviceniveau på en 50 års hændelse (2019). Første trin er etablering af en jordvold, så vandet fra Odder Å kan tilbageholdes i et oversvømmelsesbassin i tilfælde af ekstrem nedbør. Bassinet vil reducere risikoen for oversvømmelse langs Odder Å i langt de fleste tilfælde med ekstrem nedbør.

Jordvolden har en længde på cirka 180 meter, og en højde - afhængig af terrænet, på 0-2,3 meter. Kronebredden er på cirka 2 meter. Jordvolden tilplantes med små buske for at give karakter af skovbryn. Omkring Odder Å er etableret en vandbremse udformet som et udskåret profil i en stålplade monteret i et betonbygværk. Udskæringen er dimensioneret til, at vandløbet kan løbe frit i normalsituationer. Der er lagt vægt på en lavpraktisk løsning uden elektronik af hensyn til driftssikkerhed. I tilfælde af skybrud vil vandet stige opstrøms dæmningen, og oversvømme et areal på op til ca. 3,2 hektar med en gennemsnitlig maksdybde på 1,0 m. Bassinet kan tilbageholde ca. 32.000 m3 vand. Statistisk set vil bassinet blive aktiveret hvert andet år.

Hvis oversvømmelsesbassinet havde været etableret ved skybruddet i august 2018 ville bassinet kunne have håndteret størstedelen af vandmængden på ca. 40.000 m3, og med gennemførelse af de øvrige 2 planlagte klimatilpasningsprojekter ville oversvømmelsesskaderne være væsentligt minimeret.

Klimatilpasningsprojektet laves i samarbejde med SAMN Forsyning/Odder Spildevand. Anlægsbudgettet for det samlede projekt er 2,8 mio. kr. og finansieres med 25% fra Odder Kommune og 75% fra SAMN Forsyning/Odder Spildevand.