Fredeliggørelse af Torvet og p-kontrol

19-08-2022

Hæve-sænke-pullerterne ved Torvet 1 er fortsat oppe, og der foretages p-kontrol på 2-timers parkeringspladser fra 1. september

Handelsstandsforeningen Køb Odder anmodede i foråret om at hæve-sænke-pullerterne ud for Rosensgade 16 og Torvet 1 skulle være oppe i sommeren 2022. Driften af pullerterne er i tråd med Byrådets beslutning om fredeliggørelse af Torvet fra d. 11. maj 2020. Der blev udsendt orienteringsbrev i maj 2022 om ibrugtagningen af pullerter i perioden perioden d. 3. juni til d. 31. august 2022.

På baggrund af sommerens erfaringer og nyt ønske fra Køb Odder er det blevet besluttet at forlænge driften af pullerterne ved Rosensgade 16/Torvet 1 på ubestemt tid.

Baggrund for fredeliggørelsen af Torvet

Det er i løbet af de seneste par år blevet mere attraktivt at opholde sig på Torvet. Der er blevet etableret byrumsmøbler til ophold og leg på Torvet, og caféernes udeservering fylder mere nu. Derfor skal pullerterne op, så Torvet fredeliggøres for gennemkørende biltrafik. Det er vigtigt at bygæster i alle aldre kan færdes trygt på Torvet.

Torvearealet, som fredeliggøres, er vist med skravering. Fra Holsteinsgade er der fortsat mulighed for at køre ind og ud til p-pladserne på den sydlige del af Torvet.

Konklusioner fra fredeliggørelse af Torvet i sommeren 2022

Pga. bilisters uopmærksomhed har der været påkørsler af pullerterne i sommerperioden, hvilket tydeliggør, at der er behov for afspærringen for at forhindre påkørsel af fodgængere i området.

Østjyllands Politi vurderer desuden, at pullerterne ser ud til at have positiv effekt på trafiksikkerhed i området.

Hen over sommeren har Køb Odder observeret, at opholdskvaliteterne er blevet styrket i bymidten, da bygæsterne færdes mere trygt når der er afspærret for bilister, der ellers ville skyde genvej over Torvet.

Pullerter fortsætter med at være oppe

Køb Odder har til evalueringsmøde i august 2022 anmodet om at pullerterne ved Rosensgade 16/ Torvet 1 fortsat skal være oppe. På baggrund af dette ønske og erfaringer fra sommerne 2022 har Odder Kommune derfor forlænget driften af pullerterne på ubestemt tid, såfremt der ikke opstår uhensigtsmæssige situationer.

Vaneændring og p-kontrol

Køb Odder har desuden anmodet om, at der føres p-kontrol ved p-pladserne i Rosensgade, på Torvet og Polititorvet, hvor der er korttidsparkering (2 timer).

Køb Odder har over længere tid observeret, at beboere og medarbejdere lægger beslag på de mest centrale p-pladser i bymidten. De mest centrale p-pladser i Rosensgade, på Torvet og Polititorvet er egentlig er forbeholdt kunder i bymidtens butikker og andre bygæster, der har brug for tilgængelig korttidsparkering. For at kunne tilbyde de mest centrale p-pladser til byens gæster, er der behov for en adfærdsændring blandt visse beboere og medarbejdere i bymidten.

Østjyllands Politi vil derfor jævnligt foretage p-kontrol ved bymidtens korttidsparkering.

Yderligere information

Hvor spærres der af med pullerter?

Placeringen af de pullerter, der er i brug, er vist med røde prikker på kortet nedenfor. I kørselsretning på Rosengade mod Torvet er 2 pullerter etableret ud for Torvet 1/Rosensgade 16. For enden af gågaden er der desuden etableret 2 pullerter ud for Rosensgade 55/50. Pullerterne vil dog fortsat være nede i tidsrummet kl. 05-11 på hverdage, således at varekørsel mv. kan finde sted.

Parkeringspladsen på Torvet er fortsat tilgængelig

Pullerterne ved Holsteinsgade, som kan afspærre parkeringspladserne i den sydlige del af Torvet, bliver således ikke taget i brug. Det betyder, at ind- og udkørslen ved Holsteinsgade og p-pladserne på den sydlige del af Torvet kan benyttes som i dag.

Det er kun ved større enkeltstående arrangementer, at pullerterne ved Holsteinsgade bliver taget i brug.

Her vises placeringen af samtlige pullerter i bymidten. Pullerterne i den sydlige del af Torvet bliver dog kun taget i brug ved større enkeltstående arrangementer som f.eks. ”Landmanden kommer til byen”, byfesten eller lignende.

Hvordan bruges adgangsbrikker?

Pullerterne i Rosensgade kan aktiveres til indkørsel via briklæser/tastatur enten ved Torvet 1/Rosensgade 16 eller Torvet 7/Holsteinsgade. Ved udkørsel aktiveres pullerter (ved Rosensgade 55/50 og Torvet 10/Holsteinsgade) automatisk når man kører over en sensor i kørebanen.

Tildeling af adgangsbrikker

Lodsejere og lejere i ejendomme, som har brugsret til parkeringspladser der alene har adgang via port fra Rosensgade eller Torvet, tildeles adgangsbrikker uden beregning.

Desuden kan butiksdrivende, der har et udvidet og særligt behov for varekørsel tildeles adgangsbrikker. Disse særlige behov for varekørsel vurderes enkeltvis.

Handicapkørsel mv.

Ved særlige forhold (f.eks. kronisk sygdom eller gangbesvær) og efter konkret vurdering af det enkelte tilfælde kan adgangsbrik tildeles til andre lodsejere og lejere. Der skal fremvises dokumentation, f.eks. rådighedstilladelse til kørsel i gågaden/handicapkort.

Øvrige lodsejere

Øvrige lodsejere og lejere kan f.eks. ved flytning eller større varelevering få tildelt adgangsbrikker mod depositum på 150 kr.

Afhentning af adgangsbrikker

Adgangsbrikker skal bestilles og afhentes hos Torben Mørk, Fælles Drift og Service, Højmarksvej 10, 8300 Odder.

Afhentning kan ske efter nærmere aftale via mail til torben.moerk@odder.dk / telefon 8780 3659. Alternativt kan tildeling aftales via mail til faellesdriftogservice@odder.dk.

Aflevering af adgangsbrik

Ved fraflytning (eller endt ærinde, f.eks. flyttekørsel) skal beboere returnere adgangsbrikker til Odder Kommune via postkassen på Rådhuset, Rådhusgade 3, 8300 Odder.

Fratagelse af adgangsbrik

Hvis adgangsbrikker misbruges til at holde pullerterne nede på uhensigtsmæssig vis, vil adgangsbrikken blive frataget med øjeblikkelig virkning.