Kommuner vil have mere liv under havoverfladen

13-12-2022

Bedre miljø og natur i Kattegat kræver bredt forankrede indsatser. Derfor går Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Aarhus, Odder og Horsens Kommuner nu sammen i et nyt samarbejde, der skal øge biodiversiteten og naturtilstanden i den østjyske del af Kattegat.

For de østjyske kommuner langs Kattegat har samspillet mellem land, hav, natur, miljø og bæredygtighed altid haft stor betydning for identitet, bosætning, fritid, rekreative aktiviteter, virksomheder og områdets udvikling. Samtidig rummer den østjyske del af Kattegat store naturværdier, en mangfoldighed af liv og arter og er på den måde en central og afgørende vigtig del af den østjyske natur, men under overfladen er naturen presset.

Derfor er ambitionen for et nyt tværkommunalt samarbejde at yde en ekstra indsats i fællesskab for at forbedre det trængte havmiljø i kommunernes interesseområder – de østjyske fjorde, kystområder og havområder.


Trillingestenene ved Hou

Synergi og større ambitioner gennem samarbejde

Målet er at skabe et fast og stærkt samarbejdsforum for at skabe merværdi og hæve ambitionerne i arbejdet for havmiljøet – og gå forrest i kampen for at styrke den blå del af Danmark. Kommunerne vil dele viden og erfaringer samt trække på brede samarbejder til gavn for både østjydernes og hele Danmarks havmiljø.

Som et første element har kommunerne i fællesskab netop slået en stilling op som projektkoordinator for at styrke og udvikle indsatser på tværs af kommunerne. Den nye medarbejder vil være en nøgleperson i arbejdet med at identificere og udvikle synergier mellem de deltagende kommuner og andre aktører. En central indsats er at invitere interesseorganisationer, foreninger, andre private og offentlige aktører ind, for at få en så bred og dyb forankring af arbejdet som muligt, herunder med særligt fokus på borgerinddragelse i arbejdet.

Under Havoverfladen ved Hølken Strand
Under havoverfalden ved Hølken Strand er der masser af sten og tang at gemme sig i for små dyr. Sådan er det desværre ikke alle steder.

Borgermester Lone Jakobi bakker op om projektet

"Havet er truet – så det er nødvendigt at forene vores kræfter.
For indbyggerne i Odder Kommune er vores 94 km lange kystlinje en stor del af kommunens identitet. Kysten besøges desuden af tusindvis af turister årligt.
Vi ser frem til samarbejdet, så vi sammen kan genskabe naturen i havet ved fx at lave nye stenrev og plante ålegræs", siger Lone Jakobi der er borgmester i Odder Kommune.

Fra Danmarks Naturfredningsforening er der positive forventninger til det nye Kattegat-samarbejde, som foreningen glæder sig til at indgå i. Vicepræsident Sebastian Jonshøj:

”I Danmarks Naturfredningsforening glæder vi os over at der endelig kommer fokus på livet under overfladen - eller manglen på samme. Der er lang vej til en genopretning af havnaturen i Aarhusbugten og de øvrige østjyske kystvande, men med dette initiativ tager man politisk ansvar og et vigtig skridt i den rigtige retning. Vi ser frem til konkrete indsatser og glæder os til at indgå i samarbejdet.”

Der ikke meget ålegræs eller tang ved Saksild Strand
Der ikke meget ålegræs, tang eller sten ved Dyngby Strand.

Samme tone slås an fra Aarhus Universitet, der også peger på behovet for fælles handling
Professor Peter Grønkjær fra Institut for Biologi:

”Livet i de indre danske farvande er under stort pres og en koordineret indsats er helt nødvendig for at vende udviklingen. Fisk, fugle and havpattedyr bevæger sig over store afstande. Derfor er der stort potentiale i, at kommunerne nu går sammen for at skalere indsatserne op til et regionalt niveau, hvor indsatserne vil have større effekt. Deling af viden og erfaring mellem de mange aktører er nødvendig for at finde de bedste og mest effektive løsninger på de fælles havmiljø-problemer. Aarhus Universitet ser frem til samarbejdet – og til at bidrage med at sikre det videnskabelige grundlag for de fremtidige tiltag til gavn for havmiljøet.”

Forskelle der kan mærkes

De konkrete resultater skal være en forbedring af havmiljøet i den østjyske del af Kattegat med indsatser og projekter, der gør en forskel for naturtilstanden og den økologiske balance i havet. Det er fx:

  • plantning af ålegræs
  • etablering af nye stenrev og smoltrev
  • etablering af muslingebanker
  • opsætning af fiskebørnehaver/biohuts
  • etablering af fiskereservater
  • opfiskning af krabber for at genoprette den naturlige økologiske balance
  • udsætning af fiskeyngel m.m.

Undervandsjæger ved Hølken Strand
Undervandsjæger ved Hølken Strand

”Vi glæder os til at være en del af samarbejdet med kommunerne, som kan give et løft til arbejdet med naturforbedringer i form af større projekter, der giver en god synergi til de mindre, men vigtige indsatser udført af de mange engagerede frivillige kysthjælpere”, siger Torben Ankjærø fra Danmarks Sportsfiskerforbund, biolog og koordinator for Kysthjælper Aarhus Bugt.

Projekt Kysthjælper er et af de projekter, som har gavn af det tværkommunale samarbejde. Kysthjælper laver naturforbedringer i havet sammen med frivillige fra en række organisationer, heriblandt fritidsfiskere, naturfredningsfolk, jægere og lystfiskere.

Bæredygtig brug af området

Arbejdet vil desuden have fokus på at understøtte tiltag, som samtidigt bidrager til at forbedre rammerne for rekreative aktiviteter, “det blå friluftsliv” og bæredygtig erhvervsudvikling - herunder kystturisme.
De deltagende kommuner bidrager hver med et årligt kontingent, der afgøres af kommunernes størrelse, således det reguleres efter kommunernes antal indbyggere.