Anlæg af Folkeparken

05-07-2022

Rådhusets udearealer skal omdannes til Folkeparken i perioden fra d. 15. august 2022 indtil foråret 2023. Her kan du læse en om anlæggelsen.

Anlægsarbejdet opdeles i 3 etaper og startes i den østlige og sydlige del af området. I den første etape bliver en del af den nuværende parkeringsplads og hele haveanlægget mod øst afspærret fra d. 15. august 2022.

Byomdannelsesprojektet er beskrevet og prioriteret i udviklingsstrategien for Odder bymidte, og idéen til parken er blevet til i samarbejde mellem bymidteaktørerne, dvs. borgere, foreningsliv, lokale erhvervsdrivende og lodsejere. Projektet er finansieret af Odder Kommune og Realdania.

Igangsætning af anlægsarbejdet

Første spadestik afholdes forventeligt sidst i august, og nærmere information følger efter skolernes sommerferie. Anlægsarbejdet påbegyndes med 1. etape i den østlige del af området. Der vil være adgang til Rådhuset i hele perioden. Vi håber på forståelse og overbærenhed i forhold til de gener, som anlægsarbejdet midlertidigt kan give.

Illustration af adgang og afspærring under etape 1 Illustration af adgang og afspærring under etape 1. Hvid pil viser handicapadgang via rampe til kælder, hvorfra der er elevator. Blå pil viser fodgængeradgang, og gul pil viser tilkørselsforhold for varelevering, renovation, gæste- og beboerparkering. Det afspærrede område under etape 1 er vist med rødt omrids og skravering. Der er 2 handicapparkeringspladser i området.

Afspærringsplan for etape 1. Byggepladshegn er vist med rød streg. Bemærk at anlægsarbejdet i etape 2 bl.a. også indebærer ændringer ved p-plads syd for åen ved Biffen. De relevante lodsejere bliver informeret særskilt igen inden dette arbejde går i gang.

Afspærringsplan for etape 1. Byggepladshegn er vist med rød streg. Bemærk at anlægsarbejdet i etape 2 bl.a. også indebærer ændringer ved p-plads syd for åen ved Biffen. De relevante lodsejere bliver informeret særskilt igen inden dette arbejde går i gang.

Renovation mv. i etape 1 og 2

Den nuværende tilkørsel via Nørregade for renovation til områdets ejendomme og varelevering til Rådhuset kan fortsætte i anlægsarbejdets første 2 etaper, dog skal lastbilerne bakke ind fra Nørregade. I 3. etape af anlægsarbejdet etableres en midlertidig løsning, som udmeldes senere.

Parkeringsforhold i etape 1 og 2

Rådhuset
Rådhusets medarbejdere henvises til at parkere på nyetablerede pladser ved Løvbjerg/Nørregade. Medarbejderparkeringspladserne vil blive skiltet. I de første 2 etaper af anlægsarbejdet er der imidlertid fortsat er adgang til et begrænset antal pladser til Rådhusets gæster. Disse gæsteparkeringspladser findes i den nordlige del af den nuværende parkeringsplads. I det nordlige område fastholdes også pladser til Østjyllands Politi og en enkelt driftsbil. Desuden bibeholdes de 2 handicapparkeringspladser i etape 1 og 2.  

Private p-pladser til Aabygade 10 samt Aabygade 12-14 og Nørregade
Naboejendommene mod nordvest vil i starten kunne parkere i gårdrummet ved Aabygade 10 som tidligere, og desuden anvende p-pladser i den nordlige del af området udenfor Rådhusets åbningstid, dvs. jf. nuværende skiltning i tidsrummet kl. 17-08 på hverdage samt døgnet rundt i weekender og helligdage. I anlægsarbejdets etape 3 vil der blive etableret nyt hegn, nye tilkørselsforhold mv. til ejendommene. Lodsejerne nord for åen vil derfor blive orienteret særskilt igen, før anlægsarbejdet går i gang på disse ejendommes parkeringspladser.

Private p-pladser til Rosensgade 4, 6 og 10
Parkeringspladsen syd for åen ved Biffen ændres i overensstemmelse med aftaler med lodsejerne, og anlægsarbejdet her forventes at forløbe over kort tid og i 2. etape. Lodsejerne syd for åen vil derfor blive orienteret særskilt igen, før anlægsarbejdet går i gang på disse ejendommes parkeringspladser.

Folkeparken set fra Rådhusgade. Illustration fra BOGLs vindende konkurrenceforslag, august 2020
Folkeparken set fra Rådhusgade. Illustration fra BOGLs vindende konkurrenceforslag, august 2020

Fakta om Folkeparken

Parken skal skabe en ny grøn forbindelse mellem Kvickly-området og Rosensgade, og det nye rekreative byrum kommer bl.a. til at indeholde en mulitibane og gæsteparkering, en helt særlig møllelegeplads, samt et overdækket udekøkken og madpakkehus.  

Landskabsarkitekerne fra BOGL har formgivet parken. Det nye parkdesign forener Rådhusets stærke arkitektur og ønsket om at skabe et attraktivt, grønt byrum. Parken giver plads til at mødes, til at lege og til at opleve bynatur. WSP er rådgivende ingeniører, og legepladsdesignerne fra MONSTRUM har designet legepladsen, som er inspireret af den lokale kulturarv. Parken anlægges af OKNygaard.

Læs mere om:

 

Illustrationen viser situationsplanen af Folkeparken
Illustrationen viser situationsplanen af Folkeparken. Gæsteparkeringen mod Rådhusgade bliver lukket med pullerter uden for Rådhusets åbningstid, så den kan bruges til multibane.
I den sydlige del af parken opføres ”Rådhusmøllen”, som bliver et overdækket areal, der kan bruges til madpakkehus eller udekøkken for parkens besøgende. Mod øst og Aabygade etableres en helt særlig legeplads. BOGL, marts 2022. 

Illustrationen viser hvordan gæsteparkerin-gen mod Rådhusgade kan bruges til multibane, når bilerne har forladt den indhegnede plads.
Illustrationen viser hvordan gæsteparkeringen mod Rådhusgade kan bruges til multibane, når bilerne har forladt den indhegnede plads. Der etableres ramper til skaterområde og opsættes udstyr til boldspil. Området kan lukkes med tidsstyret pullert. BOGL, marts 2022.

Folkeparken kommer til at indeholde en legeplads, der er designet af MONSTRUM. Den kommende mølle-legeplads er inspireret af den lokale kulturarv og landbrugshistorie
Folkeparken kommer til at indeholde en legeplads, der er designet af MONSTRUM. Den kommende møllelegeplads er inspireret af den lokale kulturarv og landbrugshistorie.