Tilskud til private urørte skove

11-04-2024

Deadline 3. juli. En stor del af de mest truede arter findes i gamle urørte skove med naturlige dynamikker. Her kan man finde forskellige hjemmehørende træer og buske, væltede stammer, dødt ved, områder med varierende fugtighed, skovlysninger og skovbryn.

Urørt skov

Formålet med udlæggelsen af urørt skov er at bevare og fremme biodiversiteten i private skove. Indsatsen er baseret på frivillig medvirken fra lodsejere. Udpegningen af privat urørt skov skal være omkostningseffektiv, og målrettes derfor skove med tilstedeværelse af, eller potentiale for, store naturværdier.

Tilskuddet ydes kun til private ejere af skov. En privat ejer kan både være en person, et selskab, en fond, en forening eller lignende.

En urørt skov er varig, og der kompenseres for, at der ikke må være nogen drift på arealet. Urørt skov udelukker dog ikke tiltag der forbedrer biodiversiteten som f.eks. ringning af træer, etablering af skovgræsning med husdyr, rewilding-projekter eller andre naturtiltag. Den tildelte støtte kan variere fra nogle få tusinde kr. pr. ha til mere end hundredetusinde kr. pr. ha. Det er Miljøstyrelsen som administrerer støtteordningen til urørt skov.

Deadline den 3. juli 2024.

Søg tilskud her

Biodiversitetsskov

Som skovejer findes der også andre støttemuligheder, hvis man ønsker at øge biodiversiteten i sine skove. Landbrugsstyrelsen har en tilskudsordning til skov med biodiversitetsformål, hvor man kan søge tilskud til skovgræsning inklusiv forberedelse, ekstensiv skovdrift, bevaring af træer til naturligt henfald, naturlig vandstand, inklusiv forundersøgelse, rydning af uønsket opvækst og særlig indsats for habitatdirektivets Bilag IV-arter.

Deadline den 13. maj 2024.

Søg tilskud her

 I Odder Kommune har vi udlægge 50 % af de kommunale skove til urørt skov, hvilket svarer til ca. 30 ha. I den forbindelse er der sket en kortlægning af de eksisterende naturværdier og i 2024 påbegyndes arbejdet med at pleje skovene så biodiversiteten og de naturlige processer forbedres.