Nyt partnerskab skal sikre og udvikle sygedagpengeområdet

01-02-2024

Nyt partnerskab skal gøre det nemmere for sygemeldte borgere at komme i job og samtidig bidrage til en positiv udvikling af sygedagpengeområdet i Odder Kommune

I hele Danmark – og også i Odder Kommune – oplever vi desværre en stigning i antallet af borgere, som bliver sygemeldt i længere tid. Det er der flere grunde til – blandt andet at mange borgere oplever en stor usikkerhed og utryghed forbundet med at skulle vende tilbage til et job, eller være aktiv jobsøgende igen, efter en lang sygeperiode.

Det er der et stort potentiale for at lave om på, som selvfølgelig gavner borgeren, men også samfundet som helhed. Derfor går Den Sociale Kapitalfond, Marselisborg Consulting og Odder Kommune nu sammen i et partnerskab, som skal tage et grundigt kig på langtidssygemeldte borgere i kommunen og sygedagpengeområdet i det hele taget.

Partnerskabet forsøger at imødegå udviklingen og udfordringen i tre spor:

  • En forebyggende indsats, hvor tre kommunale arbejdspladser arbejder med at reducere sygefravær gennem et strategisk og operationelt arbejde med onboarding, løbende kortlægning af sygefraværsmønstre og trivsel, samt implementering af redskaber til styrket arbejdsmiljø og håndtering af det tidlige sygefravær.
  • En beskæftigelsesindsats, hvor 100 borgere får en fast jobcoach hos Marselisborg, der varetager hele indsatsen også når borgeren skifter forsørgelsesydelse eller overgår til job, og som samtidig sikrer et lavere sagstal hos kommunens egne medarbejdere.
  • En læringsindsats, hvor Odder kommune i samarbejde med Marselisborg udvikler indsatsen, så den støtter alle sygemeldte borgere i bedst muligt at vende bæredygtigt tilbage til arbejdsmarkedet. I læringssporet skabes et fælles fagligt ståsted ift. både faglig ledelse, styring af indsatsen og praksisnært kompetenceløft på tværs af målgrupper i jobcenteret.

Partnerskabet begynder den 1. februar 2024 og løber dernæst i en toårig periode.

Odder Kommune ser stor værdi i at kunne imødegå udfordringen via et partnerskab, som er struktureret som en social effektinvestering, da det giver mulighed for at løse udfordringen i fællesskab og med fokus på den samlede effekt af partnerskabet:

”Som kommune er vi meget optaget af at skabe rammerne for det gode liv for vores borgere, og en vigtig del af det er jo at være en del af et arbejdsfællesskab – et fællesskab som også gavner samfundet, da vi oplever at der er færre hænder til at løse opgaverne. Derfor vil vi gerne hjælpe vores borgere ind i arbejdsfællesskabet, men vi har også brug for at se på nogle andre tilgange end dem, vi benytter os af i dag. Det er partnerskaber en god mulighed for at gøre, og vi forventer os meget af lige netop det her partnerskab i forhold til udviklingen af antallet af borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb,” siger Finn Thranum, der er formand for Udvalget for Sundhed og Voksne i Odder Kommune.

Ny partnerskabsmodel skal skabe langvarig effekt

Mange kommuner er begyndt at anvende sociale effektinvesteringer til at tackle velfærdsudfordringer i en partnerskabsform frem for at tackle dem alene. En social effektinvestering er en partnerskabsform, hvor typisk en kommune, en leverandør og investor, ønsker at investere i at løse forskellige velfærdsudfordringer på en mere optimal og effektiv måde ved at fokusere på de ønskede effekter frem for specifikke aktiviteter.

Partnerskabsmodellen vinder frem, da den med stor sandsynlighed kan skabe bedre og mere langvarige sociale effekter samtidig med, at kommunen ikke skal påtage sig en yderligere økonomisk risiko.

Det er virksomheden Marselisborg, der er leverandør i partnerskabet, og som har hovedansvaret for leverancerne i de tre spor. Marselisborg er vant til at arbejde sammen med kommunerne som både konsulenthus på arbejdsmiljø og de brede velfærdsområder, og som leverandør af forløb og indsatser til borgere. Det gør, at de kan byde ind som strategisk samarbejdspartner i hele kæden – fra forebyggelse af sygefravær, til indsats for sygemeldte til fastholdelse på arbejdspladserne. I beskæftigelsesindsatsen får alle borgere hver tildelt en personlig jobcoach, som følger borgeren og sikrer match med virksomhederne, herunder støtter borgeren i fasen, når borgeren bliver selvforsørgende.

”Vi kan se, at en tillidsfuld relation til en gennemgående jobcoach skaber tryghed for borgere, der kan være bange for at blive syge igen eller usikre på om de evt. kan mestre nye jobområder. Derfor strækker vores støtte sig gennem hele processen, og vi fokuserer ikke blot på at sikre borgeren en kortvarig beskæftigelse, men derimod på at identificere den rette hylde på arbejdsmarkedet, der er både bæredygtig og langsigtet. Jobcoachen vil konstant bevare kontakten med både borgeren og arbejdsgiveren. Hvis borgeren oplever at miste sit job, vil vedkommende ikke skulle henvende sig til jobcentret; i stedet vil de straks få assistance fra deres personlige jobcoach. Sammen vil de hurtigt udarbejde en ny plan for at vende tilbage til selvforsørgelse. Vi fokuserer med andre ord på, hvad der skal til for den enkelte og gør samtidig alt, hvad vi kan, for at minimere administrative hensyn og standardløsninger, som typisk spænder ben for en sammenhængende og virkningsfuld indsats - og det er samme logik vi arbejder med i læringssporet,” forklarer Anna Søgaard, der er partner i Marselisborg.

Den Sociale Kapitalfond Effekt ser stort potentiale i at investere i et fælles partnerskab

Den Sociale Kapitalfond Effekt finansierer indsatsen i forventning om at modtage en resultatbetaling i takt med, at de ønskede effekter opnås. Fonden får først de investerede penge samt et potentielt afkast tilbage, når partnerskabet har skabt de ønskede effekter og dermed har hjulpet så mange borgere i selvforsørgelse, at kommunens omkostninger til overførselsindkomster på sygedagpengeområdet er faldet betydeligt. En sådan model styrker kommunens mulighed for at prøve nye løsninger af uden at påtage sig en økonomisk risiko.

”Det er fantastisk, at dette partnerskab som det første arbejder både forebyggende, direkte med en gruppe borgere og via læring og kompetenceudvikling, da vi dermed sikrer en 360-graders indsats til at imødegå udfordringen. Vi ved desuden, at Marselisborg sammen med kommunen har evnen til at skabe denne positive effekt i et tæt partnerskab. Det er vigtigt for os, at Odder Kommune er meget positivt indstillede på partnerskabsmodellen, da det både giver det bedste samarbejde og de bedste resultater på lang sigt. Det er vigtigt for os, fordi vi ikke kun investerer for at opnå et socialt og finansielt afkast, men ligeledes fordi vi vil vise, at partnerskaber er en bedre og mere effektiv måde at håndtere udvalgte velfærdsudfordringer på,” siger Jannik Tharben Buchholz, der er partner i Den Sociale Kapitalfond Effekt Management.