Spørgetid til kommunalbestyrelsesmøder

Kommunalbestyrelsen holder møde 1 gang månedligt, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til.

Spørgsmål skal stilles skriftligt og indsendes senest 8 dage før Byrådets møde. Sendes til Odder Byråd, Rådhuset, 8300 Odder eller på e-mail: heidi.andersen@odder.dk

Regler om spørgetid ved Odder byråds møder

 1. Fra kl. 16.45 - 17.00 før hvert ordinært offentligt byrådsmøde afholdes spørgetid.

 2. Spørgsmål skal stilles skriftligt og indsendes til Odder byråd, Rådhuset, 8300 Odder inden 8 dage før byrådets møder.

  Ved fremsendelse af spørgsmål skal spørgeren angive navn på det eller de byrådsmedlemmer, som spørgeren ønsker skal besvare spørgsmålet.

  Spørgsmål bliver normalt besvaret i det førstkommende byrådsmøde, i modsat fald underrettes spørgeren herom.

 3. Spørgsmål kan stilles af enhver person med bopæl i Odder kommune.

 4. Spørgsmål skal vedrøre kommunens forhold og være af almen interesse for kommunens borgere.

  Der kan ikke stilles spørgsmål vedrørende forhold, som efter deres karakter hører hjemme på et lukket byrådsmøde, herunder spørgsmål vedrørende personer eller vedrørende forhold, som er af personlig art.

  Spørgerne har ikke lejlighed til at kommentere besvarelsen af spørgsmålet.

 5. Borgmesteren afgør, om spørgsmål, der er stilet til byrådet, efter deres karakter bør besvares administrativt. I så tilfælde udsendes kopi af både spørgsmål og svar med dagsordenen for førstkommende byrådsmøde til orientering.

 6. Borgmesteren er ordstyrer under spørgetiden, og opstår der tvivl om forståelsen af reglerne om spørgetid, tilkommer det borgmesteren af fortolke disse.

 7. Spørgsmål der en gang er besvaret, kan ikke senere stilles i samme eller lignende form.

 8. Spørgetiden suspenderes i de sidste 3 måneder forud for byrådsvalg.