For de Folkeoplysende Foreninger i Odder Kommune

De fire roller i Fritidspasordningen

I Fritidspasordningen er der defineret fire roller med hver sit ansvar og hver sine opgaver. Alle roller skal tildeles en person. Nogle gange er rollerne fordelt på fire forskellige personer, og andre gange kan samme person have mere end én rolle.

1. Igangsætter

Igangsætteren er den, som kender barnet/den unge, og er tæt på i hverdagen. Det kan være de fagprofessionelle i Odder Kommune, fx sundhedsplejerske, lærer, pædagog, psykolog, familiebehandler eller det kan være en Foreningskontakt.


Igangsætterens opgaver og ansvar:
a) Igangsætter vejledningsforløb for barnet/den unge - med samtykke fra forældre/værge.
b) Hjælper med at vurdere og matche barnet/den unge med aktivitet/forening.
c) Tager kontakt til Foreningskontakt.
d) Forbereder opstartsforløb med Foreningskontakt.
e) Tager initiativ til opfølgning med Foreningskontakt.


a. Igangsætteren kan tage initiativ til at snakke med et barn/en ung, hvis denne formoder, at økonomi er en barriere for barnets manglende deltagelse i fritidsaktiviteter eller hvor det skønnes, at deltagelse i en fritidsaktivitet vil kunne være afgørende for barnets fysiske, psykiske eller sociale udvikling.
Igangsætteren skal have tilladelse fra forældrene før et vejledningsforløb igangsættes. Det skal kunne dokumenteres fx. med et notat, der gemmes. Måske kræver det både snakke med barn og forældre/værge omkring, hvad en fritidsaktivitet kan betyde for barnet/den unge, før de ønsker at gå videre. Gives der ikke tilladelse fra forældrene, kan Igangsætteren ikke fortsætte.


b. Når der er givet tilladelse skal Igangsætteren snakke med barnet om, hvilken aktivitet der kan være interessant. Det er vigtigt at komme omkring, hvad de forskellige aktiviteter kan. Nogle aktiviteter foregår fx. som hold, nogle handler om konkurrence og andre er mere individuelt tilrettelagt. Det er vigtigt, at der vælges en aktivitet, som både er ønsket af barnet og passer til barnets eventuelle behov og udfordringer.

 
c. Når der er valgt en aktivitet, tager Igangsætteren kontakt til Foreningskontakten. Her kan der spørges ind til aktiviteten og holdet, og hvis barnet/den unge og forældrene/værgen har givet tilladelse til det, kan der fortælles om barnets/den unges eventuelle udfordringer for at sikre det rigtige match mellem barn/ung, aktivitet og træner. Er der er godt match, aftales der et første besøg i foreningen.

d. Igangsætteren og Foreningskontakten aftaler sammen et opstartsforløb tilpasset barnet/den unge. Nogle har brug for at komme på besøg uden at deltage i aktiviteten første gang, mens andre kan deltage uden den store hjælp.

2. Primærvoksen

Primærvoksen er den voksne, der er tæt på barnet uden for skole/uddannelse. Det optimale er forældre/værge, men det kan fx. også være en anden familie, en frivillig (fx. mentor) eller aflaster.

Primærvoksens opgaver og ansvar:
a) Har den nære dialog og kontakt med barnet/den unge samt mellem barn/ung og aktivitet.
b) Hjælper barnet/den unge afsted og overværer aktiviteten den eller de første gange
c) Sikrer et godt opstartsforløb i samarbejde med Modtager.
d) Arbejder med forældrekontakt, hvis det er muligt.
e) Giver input til opfølgningen.
a. Primærvoksen støtter barnet/den unge og overtager kontakten med foreningen.
b. Første gang barnet/den unge skal afsted, følger primærvoksen med og bliver under aktiviteten og kan støtte, hvis der er behov for det. Er der behov for det, følger Primærvoksen med så mange gange barnet/den unge har behov for det.
c. Primærvoksen kan i samarbejde med modtager hjælpe med at tilrettelægge et godt opstartsforløb.
d. Det er vigtigt for barnet/den unge at få opbakning fra forældrene til aktiviteten for at sikre en fortsat deltagelse og engagement. Hvis Primærvoksen ikke er forælder, bør denne forsøge at engagere forældrene og arbejde med deres opbakning til barnets/den unges deltagelse i aktiviteten.
e. Primærvoksen bidrager til opfølgningen ud fra barnets/den unges perspektiv.

3. Foreningskontakt

Hver forening udpeger en Foreningskontakt, der skal fungere som den person, fagpersonerne kan kontakte og samarbejde med om fx. valg af aktiviteter. Det kan fx. være et bestyrelsesmedlem eller en anden i foreningen, der kender de forskellige hold og trænere. Foreningskontakten kan som minimum findes på www.foreningsportalen.odder.dk og evt. på foreningens egen hjemmeside.

Foreningskontaktens opgaver og ansvar:
a) Kontaktes af Igangsætter.
b) Forbereder opstartsforløb med Modtager.
c) Indstiller til fritidspas efter aftale med barnet/den unge, Primærvoksen og Modtager.
d) Tager initiativ til opfølgning sammen med Igangsætter.

a. Foreningskontakten er indgangen til foreningen for Igangsætteren. Foreningskontakten hjælper med at finde den bedste aktivitet/hold og aftaler et første besøg i foreningen.
b. Foreningskontakten aftaler nærmere med Modtager, hvordan opstartsforløbet skal være og sikrer dermed, at Modtager er klar når barnet/den unge kommer første gang.
c. Når barnet/den unge har besluttet sig for at fortsætte med den valgte aktivitet og der er brug for økonomisk hjælp til kontingentet, er det Foreningskontakten der, efter aftale med forældrene, sender en anmodning om betaling. Der skal udfyldes en samtykkeerklæring sammen med anmodningen.
d. Efter barnet/den unge har været i gang med aktiviteten i en periode, skal der følges op på, hvordan det fungerer. Igangsætteren har ansvar for, at der bliver fulgt op, men initiativet må gerne tages af Foreningskontakten. Det er vigtigt, at både barnet/den unge, Primærvoksen, Modtager og
træner/leder kommer med input til opfølgning. Opfølgningen skal bruges til at justere til, hvis der er brug for det, således barnet/den unge og foreningen får den bedste oplevelse.

4. Modtager (i foreningen)

Modtager i foreningen er udpeget af foreningen og hjælper med den gode modtagelse af barnet/den unge og dennes primærvoksen. Det kan fx. være Foreningskontakten, en leder/træner, en social frivillig i foreningen, en forældre tilknyttet foreningen.

Modtagers opgaver og ansvar:
a) Sikrer en god modtagelse og et godt opstartsforløb i samarbejde med Primærvoksen.
b) Den nære dialog og kontakt med barnet/den unge og Primærvoksen.
c) Giver input til opfølgning.
d) Giver støtte og sparring til Træner/leder.

a. Modtager kontaktes af Foreningskontakt om opstart af nyt barn/ung i foreningen. Modtager planlægger et opstartsforløb og den første gang, barnet/den unge kommer i foreningen. Dagen inden den første gang sender Modtager en besked til primærvoksen med en reminder om første
møde. Modtager er klar til at tage imod, når barnet/den unge kommer første gang. Modtager er til stede under hele den første gang.
b. Modtager hjælper med at klæde barnet/den unge og primærvoksen godt på til at være en del af
foreningen, fx præsentere både skrevne og uskrevne regler.
c. Modtager skal også give input til den samlede opfølgning sammen med barnet/den unge, Primærvoksen, Foreningskontakt og træner/leder.
d. Modtager hjælper og støtter træner/leder med input til initiativer for børn og unge, der kan have udfordringer ved at deltage i aktiviteten.