Bendixminde - etape 1

11 grunde ved Sct. Marie Vej og 23 grunde ved Sct. Marie Vænge, Odder Vestby.

34 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del er nu til salg.

Oversigtskort over grunde 

 

Oversigtskort over Bendixminde med priser

Video om Bendixminde

Video med Borgmester Uffe Jensen om Bendixminde
Video åbner i Youtube

Følgende grunde er til salg


Sct. Marie Vej

Nr. 1 - solgt 
775 m²
650.000 kr.

Nr. 3 - solgt 
1078 m²
725.000 kr.

Nr. 5 - solgt 
1076 m²
725.000 kr.

Nr. 7 - solgt 
1051 m² 
725.000 kr. 

Nr. 9 - solgt 
1028 m² 
725.000 kr. 

Nr. 11 - Solgt
961 m² 
775.000 kr.

Nr. 13 - solgt  
754 m² 
725.000 kr.

Nr. 15 - solgt 
970 m²
795.000 kr.

Nr. 17 - solgt 
1209 m² 
825.000 kr.

Nr. 19 - solgt 
976 m²
795.000 kr.

Nr. 21 - solgt 
913 m²
725.000 kr.


Sct. Maries Vænge

Nr. 1 - solgt 
793 m²
725.000 kr.

Nr. 3 - solgt
805 m²
750.000 kr.

Nr. 4 - solgt 
752 m²
795.000 kr.

Nr. 5 - solgt
802 m²
795.000 kr.

Nr. 6 - solgt
711 m² 
775.000 kr. 

Nr. 7 - solgt 
801 m² 
825.000 kr. 

Nr. 8 - solgt  
718 m² 
775.000 kr. 

Nr. 9 - solgt
803 m² 
845.000 kr. 

Nr. 10 - solgt
753 m² 
795.000 kr. 

Nr. 11 - solgt 
802 m² 
845.000 kr. 

Nr. 12 - solgt 
754 m² 
795.000 kr. 

Nr. 13 - solgt
801 m² 
865.000 kr.

Nr. 14 - solgt
727 m² 
775.000 kr.

Nr. 15 - solgt 
1125 m² 
1.075.000 kr.

Nr. 17 - solgt
813 m² 
1.025.000 kr.

Nr. 19 - solgt 

889 m² 
1.050.000 kr.

Nr. 21 - solgt
844 m² 
925.000 kr.

Nr. 23 - solgt 
847 m² 
825.000 kr.

Nr. 25 - solgt 
874 m²
825.000 kr.

Nr. 27 - solgt 
906 m² 
825.000 kr. 

Nr. 29 - solgt
895 m² 
800.000 kr.

Nr. 31 - solgt 
827 m²
750.000 kr.

Nr. 33 - solgt  
799 m²
725.000 kr.


Købsaftale

Tillæg til salgsbetingelser

Her kan du finde oplysninger om indretning af egen byggeplads, skelpæle, indkørsler, snerydning og byggetilladelser. Der er desuden information om hvornår og hvorledes byggemodningen færdiggøres og afleveres til grundejerforeningen.

Vandløbslav
I henhold til gældende spildevandsplan tillæg nr. 2, skal alt regnvand afledes på overflade, hvilket også gælder for tagvand, overfladevand, samt vand fra veje og sti. I udstykningen er der etableret vandveje som kan modtage regnvandet var grundene og fra veje og stier. Vandvejene består primært af grøfter, trug, regnvandsbede, og skal vedligeholdelse af vandløbslavene.
Der er tinglyst en medlemspligt til et vandløbslav på alle grundene. Drift og vedligeholdelse af vandvejene foretages af lavet og omkostninger hertil afholdes af medlemmerne.

Der er oprettet to lav med henholdsvis hver deres område/opland og hver deres vedtægter.
• Vedtægter for ”Det private vandlav af 1. august, 2018 med regnvandsafledning mod Stampmølle Bæk.
• Vedtægter for ”Det private vandlav af 1. august, 2018 med regnvandsafledning mod Balle Skov.
• Driftsinstruks for vandveje inden for Spildevandsplan, tillæg nr. 2, Odder Vestby.

Deklarationstekst og områderne for de to lav ses her:
• Deklaration, Medlemspligt af regnvandslav
• Deklarationsrids, kortskitse af lavets område og opland

Drone skud over Bendixminde

Lokalplan

 

Måleblad

Ønsker dine håndværkere at kende koordinaterne på skelpælene, findes de på målebladet.

Parcelkort - grundstørrelse med målsat skel

Sct. Marie Vej

Sct. Marie Vænge

Parcelkort med byggemodnet terrænkoter

Parcelkort med færdig byggemodnet terrænkoter bliver brugt som grundlag for en byggetilladelse.

Sct. Marie Vej

Sct. Marie Vænge

Vandre- og ridesti ved Bendixminde Vandre- og ridesti ved Bendixminde

Parcelkort med indmålt spildevandsforsyning og vandrende

Her er oplysninger om den færdige ind målte spildevandsforsyning og vandrende til grundene.

Sct. Marie Vej

Sct. Marie Vænge

Privat vandledning og-boring

Syd for Sct. Marie Vænge nr. 27 står der en privat vandboring. Vandboringen forventes fjernet i dec. måned 2018.
Vandledningen og kabler omlægges midlertidig til vejrabatter og fællesarealer, indtil disse kan fjernes helt.
På oversigtkortet nedenfor kan man se, hvor den gamle vandboring ligger og hvor gamle kabler og ledninger har ligget.

Drone skud over Sct. Maries vænge

Ledningsplan

Oplysninger om forsyningerne er fra byggemodningsprojektet, og er ikke målfast. Den endelig placering kan indhentes hos forsyningsværkerne efter overtagelsesdagen.

Jordbundsundersøgelser

Sct. Marie Vej

Sct. Marie Vænge

Markdræn

Området har indtil for nylig være almindelig landbrugsland, hvorfor der er en del gamle markdræn i området. I forbindelse med byggemodningen er alle de markdræn, der er fundet, blevet afbrudt og tilkoblet de nye vandveje.

På de nedenstående markdrænskort kan du finde yderlige oplysningerne om markdrænene.

Arkæologiske forundersøgelser og udgravninger

Odder Kommune har foretaget arkæologiske forundersøgelser og udgravninger af hele strukturplan 1B39, hvilket betyder at alle parcelgrunde inden for lokalplansområdet nr. 1134 er omfattet af Moesgårds Museums bygherrerapporter.

Bendixminde, delområder, oversigtsplan 1.50 000

Rapport fra forundersøgelser

Rapporter fra udgravningerne


Alle kulturhistoriske anlæg og fund på det undersøgte areal er færdigregistreret og indsamlet, og hele det undersøgte areal er derfor frigives til anlægsarbejder.

Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologiske fund eller materiale op i forbindelse med kommende anlægsarbejder skal Moesgård Museum underrettes, jf. Museumsloven.

Moesgård Museum vil indenfor 2 uger foretage de nødvendige undersøgelser. Udgifterne til evt. udgravning dækkes af Kulturstyrelsen, jf. Museumsloven &27, stk. 5.2.


Kort over vejstatus på udlagte veje og stier


Oplysninger om de rekreative områder i Odder Vestby

På plejeplanen for rekreative naturområder i Odder Vestby kan det ses, hvordan de rekreative arealer mod udstykningen bliver vedligeholdt.

Ko græsser i Stampmølledalen

Oplysninger fra Odder Forsyningsselskab I/S om tilslutning af vand- og varmeforsyning

Er der spørgsmål til tilslutningen af vand- og varmeforsyningen, kan du kontakte Odder Forsyningsselskab I/S på info@ofsis.dk eller tlf. 86561020.


Byens mæglere sælger grundene

 Odder Kommunes byggegrunde sælges gennem byens mæglere. Du kan frit kontakte den mægler du har lyst til: 

EDC Ejendoms centret
Banegårdsgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 22 77

Home Odder
Rosensgade 26, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 22

Danbolig Odder
Rosensgade 5, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 66

Nybolig Odder
Rådhusgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 26 66

34 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del er nu til salg.

Oversigtskort over grunde 

 

Oversigtskort over Bendixminde med priser

Video om Bendixminde

Video med Borgmester Uffe Jensen om Bendixminde
Video åbner i Youtube

Følgende grunde er til salg


Sct. Marie Vej

Nr. 1 - solgt 
775 m²
650.000 kr.

Nr. 3 - solgt 
1078 m²
725.000 kr.

Nr. 5 - solgt 
1076 m²
725.000 kr.

Nr. 7 - solgt 
1051 m² 
725.000 kr. 

Nr. 9 - solgt 
1028 m² 
725.000 kr. 

Nr. 11 - Solgt
961 m² 
775.000 kr.

Nr. 13 - solgt  
754 m² 
725.000 kr.

Nr. 15 - solgt 
970 m²
795.000 kr.

Nr. 17 - solgt 
1209 m² 
825.000 kr.

Nr. 19 - solgt 
976 m²
795.000 kr.

Nr. 21 - solgt 
913 m²
725.000 kr.


Sct. Maries Vænge

Nr. 1 - solgt 
793 m²
725.000 kr.

Nr. 3 - solgt
805 m²
750.000 kr.

Nr. 4 - solgt 
752 m²
795.000 kr.

Nr. 5 - solgt
802 m²
795.000 kr.

Nr. 6 - solgt
711 m² 
775.000 kr. 

Nr. 7 - solgt 
801 m² 
825.000 kr. 

Nr. 8 - solgt  
718 m² 
775.000 kr. 

Nr. 9 - solgt
803 m² 
845.000 kr. 

Nr. 10 - solgt
753 m² 
795.000 kr. 

Nr. 11 - solgt 
802 m² 
845.000 kr. 

Nr. 12 - solgt 
754 m² 
795.000 kr. 

Nr. 13 - solgt
801 m² 
865.000 kr.

Nr. 14 - solgt
727 m² 
775.000 kr.

Nr. 15 - solgt 
1125 m² 
1.075.000 kr.

Nr. 17 - solgt
813 m² 
1.025.000 kr.

Nr. 19 - solgt 

889 m² 
1.050.000 kr.

Nr. 21 - solgt
844 m² 
925.000 kr.

Nr. 23 - solgt 
847 m² 
825.000 kr.

Nr. 25 - solgt 
874 m²
825.000 kr.

Nr. 27 - solgt 
906 m² 
825.000 kr. 

Nr. 29 - solgt
895 m² 
800.000 kr.

Nr. 31 - solgt 
827 m²
750.000 kr.

Nr. 33 - solgt  
799 m²
725.000 kr.


Købsaftale

Tillæg til salgsbetingelser

Her kan du finde oplysninger om indretning af egen byggeplads, skelpæle, indkørsler, snerydning og byggetilladelser. Der er desuden information om hvornår og hvorledes byggemodningen færdiggøres og afleveres til grundejerforeningen.

Vandløbslav
I henhold til gældende spildevandsplan tillæg nr. 2, skal alt regnvand afledes på overflade, hvilket også gælder for tagvand, overfladevand, samt vand fra veje og sti. I udstykningen er der etableret vandveje som kan modtage regnvandet var grundene og fra veje og stier. Vandvejene består primært af grøfter, trug, regnvandsbede, og skal vedligeholdelse af vandløbslavene.
Der er tinglyst en medlemspligt til et vandløbslav på alle grundene. Drift og vedligeholdelse af vandvejene foretages af lavet og omkostninger hertil afholdes af medlemmerne.

Der er oprettet to lav med henholdsvis hver deres område/opland og hver deres vedtægter.
• Vedtægter for ”Det private vandlav af 1. august, 2018 med regnvandsafledning mod Stampmølle Bæk.
• Vedtægter for ”Det private vandlav af 1. august, 2018 med regnvandsafledning mod Balle Skov.
• Driftsinstruks for vandveje inden for Spildevandsplan, tillæg nr. 2, Odder Vestby.

Deklarationstekst og områderne for de to lav ses her:
• Deklaration, Medlemspligt af regnvandslav
• Deklarationsrids, kortskitse af lavets område og opland

Drone skud over Bendixminde

Lokalplan

 

Måleblad

Ønsker dine håndværkere at kende koordinaterne på skelpælene, findes de på målebladet.

Parcelkort - grundstørrelse med målsat skel

Sct. Marie Vej

Sct. Marie Vænge

Parcelkort med byggemodnet terrænkoter

Parcelkort med færdig byggemodnet terrænkoter bliver brugt som grundlag for en byggetilladelse.

Sct. Marie Vej

Sct. Marie Vænge

Vandre- og ridesti ved Bendixminde Vandre- og ridesti ved Bendixminde

Parcelkort med indmålt spildevandsforsyning og vandrende

Her er oplysninger om den færdige ind målte spildevandsforsyning og vandrende til grundene.

Sct. Marie Vej

Sct. Marie Vænge

Privat vandledning og-boring

Syd for Sct. Marie Vænge nr. 27 står der en privat vandboring. Vandboringen forventes fjernet i dec. måned 2018.
Vandledningen og kabler omlægges midlertidig til vejrabatter og fællesarealer, indtil disse kan fjernes helt.
På oversigtkortet nedenfor kan man se, hvor den gamle vandboring ligger og hvor gamle kabler og ledninger har ligget.

Drone skud over Sct. Maries vænge

Ledningsplan

Oplysninger om forsyningerne er fra byggemodningsprojektet, og er ikke målfast. Den endelig placering kan indhentes hos forsyningsværkerne efter overtagelsesdagen.

Jordbundsundersøgelser

Sct. Marie Vej

Sct. Marie Vænge

Markdræn

Området har indtil for nylig være almindelig landbrugsland, hvorfor der er en del gamle markdræn i området. I forbindelse med byggemodningen er alle de markdræn, der er fundet, blevet afbrudt og tilkoblet de nye vandveje.

På de nedenstående markdrænskort kan du finde yderlige oplysningerne om markdrænene.

Arkæologiske forundersøgelser og udgravninger

Odder Kommune har foretaget arkæologiske forundersøgelser og udgravninger af hele strukturplan 1B39, hvilket betyder at alle parcelgrunde inden for lokalplansområdet nr. 1134 er omfattet af Moesgårds Museums bygherrerapporter.

Bendixminde, delområder, oversigtsplan 1.50 000

Rapport fra forundersøgelser

Rapporter fra udgravningerne


Alle kulturhistoriske anlæg og fund på det undersøgte areal er færdigregistreret og indsamlet, og hele det undersøgte areal er derfor frigives til anlægsarbejder.

Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologiske fund eller materiale op i forbindelse med kommende anlægsarbejder skal Moesgård Museum underrettes, jf. Museumsloven.

Moesgård Museum vil indenfor 2 uger foretage de nødvendige undersøgelser. Udgifterne til evt. udgravning dækkes af Kulturstyrelsen, jf. Museumsloven &27, stk. 5.2.


Kort over vejstatus på udlagte veje og stier


Oplysninger om de rekreative områder i Odder Vestby

På plejeplanen for rekreative naturområder i Odder Vestby kan det ses, hvordan de rekreative arealer mod udstykningen bliver vedligeholdt.

Ko græsser i Stampmølledalen

Oplysninger fra Odder Forsyningsselskab I/S om tilslutning af vand- og varmeforsyning

Er der spørgsmål til tilslutningen af vand- og varmeforsyningen, kan du kontakte Odder Forsyningsselskab I/S på info@ofsis.dk eller tlf. 86561020.


Byens mæglere sælger grundene

 Odder Kommunes byggegrunde sælges gennem byens mæglere. Du kan frit kontakte den mægler du har lyst til: 

EDC Ejendoms centret
Banegårdsgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 22 77

Home Odder
Rosensgade 26, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 22

Danbolig Odder
Rosensgade 5, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 66

Nybolig Odder
Rådhusgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 26 66

Video om Bendixminde

Video med Borgmester Uffe Jensen om Bendixminde
Video åbner i Youtube

Følgende grunde er til salg


Sct. Marie Vej

Nr. 1 - solgt 
775 m²
650.000 kr.

Nr. 3 - solgt 
1078 m²
725.000 kr.

Nr. 5 - solgt 
1076 m²
725.000 kr.

Nr. 7 - solgt 
1051 m² 
725.000 kr. 

Nr. 9 - solgt 
1028 m² 
725.000 kr. 

Nr. 11 - Solgt
961 m² 
775.000 kr.

Nr. 13 - solgt  
754 m² 
725.000 kr.

Nr. 15 - solgt 
970 m²
795.000 kr.

Nr. 17 - solgt 
1209 m² 
825.000 kr.

Nr. 19 - solgt 
976 m²
795.000 kr.

Nr. 21 - solgt 
913 m²
725.000 kr.


Sct. Maries Vænge

Nr. 1 - solgt 
793 m²
725.000 kr.

Nr. 3 - solgt
805 m²
750.000 kr.

Nr. 4 - solgt 
752 m²
795.000 kr.

Nr. 5 - solgt
802 m²
795.000 kr.

Nr. 6 - solgt
711 m² 
775.000 kr. 

Nr. 7 - solgt 
801 m² 
825.000 kr. 

Nr. 8 - solgt  
718 m² 
775.000 kr. 

Nr. 9 - solgt
803 m² 
845.000 kr. 

Nr. 10 - solgt
753 m² 
795.000 kr. 

Nr. 11 - solgt 
802 m² 
845.000 kr. 

Nr. 12 - solgt 
754 m² 
795.000 kr. 

Nr. 13 - solgt
801 m² 
865.000 kr.

Nr. 14 - solgt
727 m² 
775.000 kr.

Nr. 15 - solgt 
1125 m² 
1.075.000 kr.

Nr. 17 - solgt
813 m² 
1.025.000 kr.

Nr. 19 - solgt 

889 m² 
1.050.000 kr.

Nr. 21 - solgt
844 m² 
925.000 kr.

Nr. 23 - solgt 
847 m² 
825.000 kr.

Nr. 25 - solgt 
874 m²
825.000 kr.

Nr. 27 - solgt 
906 m² 
825.000 kr. 

Nr. 29 - solgt
895 m² 
800.000 kr.

Nr. 31 - solgt 
827 m²
750.000 kr.

Nr. 33 - solgt  
799 m²
725.000 kr.


Købsaftale

Tillæg til salgsbetingelser

Her kan du finde oplysninger om indretning af egen byggeplads, skelpæle, indkørsler, snerydning og byggetilladelser. Der er desuden information om hvornår og hvorledes byggemodningen færdiggøres og afleveres til grundejerforeningen.

Vandløbslav
I henhold til gældende spildevandsplan tillæg nr. 2, skal alt regnvand afledes på overflade, hvilket også gælder for tagvand, overfladevand, samt vand fra veje og sti. I udstykningen er der etableret vandveje som kan modtage regnvandet var grundene og fra veje og stier. Vandvejene består primært af grøfter, trug, regnvandsbede, og skal vedligeholdelse af vandløbslavene.
Der er tinglyst en medlemspligt til et vandløbslav på alle grundene. Drift og vedligeholdelse af vandvejene foretages af lavet og omkostninger hertil afholdes af medlemmerne.

Der er oprettet to lav med henholdsvis hver deres område/opland og hver deres vedtægter.
• Vedtægter for ”Det private vandlav af 1. august, 2018 med regnvandsafledning mod Stampmølle Bæk.
• Vedtægter for ”Det private vandlav af 1. august, 2018 med regnvandsafledning mod Balle Skov.
• Driftsinstruks for vandveje inden for Spildevandsplan, tillæg nr. 2, Odder Vestby.

Deklarationstekst og områderne for de to lav ses her:
• Deklaration, Medlemspligt af regnvandslav
• Deklarationsrids, kortskitse af lavets område og opland

Drone skud over Bendixminde

Lokalplan

 

Måleblad

Ønsker dine håndværkere at kende koordinaterne på skelpælene, findes de på målebladet.

Parcelkort - grundstørrelse med målsat skel

Sct. Marie Vej

Sct. Marie Vænge

Parcelkort med byggemodnet terrænkoter

Parcelkort med færdig byggemodnet terrænkoter bliver brugt som grundlag for en byggetilladelse.

Sct. Marie Vej

Sct. Marie Vænge

Vandre- og ridesti ved Bendixminde Vandre- og ridesti ved Bendixminde

Parcelkort med indmålt spildevandsforsyning og vandrende

Her er oplysninger om den færdige ind målte spildevandsforsyning og vandrende til grundene.

Sct. Marie Vej

Sct. Marie Vænge

Privat vandledning og-boring

Syd for Sct. Marie Vænge nr. 27 står der en privat vandboring. Vandboringen forventes fjernet i dec. måned 2018.
Vandledningen og kabler omlægges midlertidig til vejrabatter og fællesarealer, indtil disse kan fjernes helt.
På oversigtkortet nedenfor kan man se, hvor den gamle vandboring ligger og hvor gamle kabler og ledninger har ligget.

Drone skud over Sct. Maries vænge

Ledningsplan

Oplysninger om forsyningerne er fra byggemodningsprojektet, og er ikke målfast. Den endelig placering kan indhentes hos forsyningsværkerne efter overtagelsesdagen.

Jordbundsundersøgelser

Sct. Marie Vej

Sct. Marie Vænge

Markdræn

Området har indtil for nylig være almindelig landbrugsland, hvorfor der er en del gamle markdræn i området. I forbindelse med byggemodningen er alle de markdræn, der er fundet, blevet afbrudt og tilkoblet de nye vandveje.

På de nedenstående markdrænskort kan du finde yderlige oplysningerne om markdrænene.

Arkæologiske forundersøgelser og udgravninger

Odder Kommune har foretaget arkæologiske forundersøgelser og udgravninger af hele strukturplan 1B39, hvilket betyder at alle parcelgrunde inden for lokalplansområdet nr. 1134 er omfattet af Moesgårds Museums bygherrerapporter.

Bendixminde, delområder, oversigtsplan 1.50 000

Rapport fra forundersøgelser

Rapporter fra udgravningerne


Alle kulturhistoriske anlæg og fund på det undersøgte areal er færdigregistreret og indsamlet, og hele det undersøgte areal er derfor frigives til anlægsarbejder.

Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologiske fund eller materiale op i forbindelse med kommende anlægsarbejder skal Moesgård Museum underrettes, jf. Museumsloven.

Moesgård Museum vil indenfor 2 uger foretage de nødvendige undersøgelser. Udgifterne til evt. udgravning dækkes af Kulturstyrelsen, jf. Museumsloven &27, stk. 5.2.


Kort over vejstatus på udlagte veje og stier


Oplysninger om de rekreative områder i Odder Vestby

På plejeplanen for rekreative naturområder i Odder Vestby kan det ses, hvordan de rekreative arealer mod udstykningen bliver vedligeholdt.

Ko græsser i Stampmølledalen

Oplysninger fra Odder Forsyningsselskab I/S om tilslutning af vand- og varmeforsyning

Er der spørgsmål til tilslutningen af vand- og varmeforsyningen, kan du kontakte Odder Forsyningsselskab I/S på info@ofsis.dk eller tlf. 86561020.


Byens mæglere sælger grundene

 Odder Kommunes byggegrunde sælges gennem byens mæglere. Du kan frit kontakte den mægler du har lyst til: 

EDC Ejendoms centret
Banegårdsgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 22 77

Home Odder
Rosensgade 26, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 22

Danbolig Odder
Rosensgade 5, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 66

Nybolig Odder
Rådhusgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 26 66