Fire grunde på Kirkevang i Hundslund

Tæt på daginstitution, skole og indkøbsmuligheder.

Oversigtskort over udstykningsområdet

Luftfoto af de 4 grunde Kirkevang Hundslund '

Følgende grunde er til salg 

Kirkevang nr. 38 - Solgt af Nybolig
886 m2
315.000 kr. 
Kirkevang nr. 42 - Solgt af EDC
912 m2
275.000 kr.
Kirkevang Nr. 40 - Solgt af Danbolig
897 m2
315.000 kr.
Kirkevang nr. 44
807 m2
275.000 kr.


Video om Hundslund

Borgmester Uffe Jensen om parcelhusgrunde i Hundslund Linket går til Youtube

Købsaftale


Tillæg til salgsbetingelser

Her kan du finde oplysninger til indretning af egen byggeplads, samt skelpæle, opkørsler, snerydning og byggetilladelser. Der er desuden information om hvornår og hvorledes byggemodningen færdiggøres og afleveres til grundejerforeningen.


Lokalplan


Deklaration om forbud mod brug af kemiske bekæmpelsesmidler 

Måleblad 

Ønsker dine håndværkere at kende koordinaterne på skelpælene, findes de på målebladet.


Parcelkort - grundstørrelse med målsat skel 


Parcelkort med byggemodnet terrænkoter
Parcelkort med indmålt byggemodning terræn vil blive offentligt gjort her på denne hjemmeside, når byggemodning er gennemført. Det forventes at materialet ligger klar snarest efter overtagelsesdagen.


Parcelkort med kloakoplysninger
Området er kun spildevandskloakeret jf. spildevandsplanen, hvorfor alt regnvandet skal nedsives på grundene.
På nedenstående oversigtskort kan man se, hvor kommunen planlægger at indføre kloakforsyningen. Kortoplysninger med forventet placeringen af skelbrønde, samt bund- og dækselkote er fra byggemodningsprojektet og er derfor ikke målfast.

Parcelkort med indmålt kloakforsyning vil blive offentligt gjort her på denne hjemmeside, når byggemodning er gennemført. Det forventes at materialet ligger klar snarest efter overtagelsesdagen.


Omlægning af eksisterende kloakforsyning, samt fiberkabel
Eksisterende fælleskloakledning på grundene kirkevang nr. 38, 40 og 44 fjernes, og omlægges til ny placering i byggemodningen.
Eksisterende fiber-kabler på grunde kirkevang nr. 42 og 44 fjernes, og omlægges til ny placering i byggemodningen.


Koordinerende ledningsplan
Oplysninger om forsyningerne er fra byggemodningsprojektet, og er ikke målfast. Den endelig placering kan indhentes hos forsyningsværkerne efter overtagelsesdagen.

Jordbundsundersøgelser
Geotekniske jordbundsundersøgelser med jordanalyse af parcelgrundene.


Arkæologisk forundersøgelse af område ved lokalplan 8007, Hundslund


Kort over vejstatus på udlagte veje og stier