Bortskaffelse af jord

Anmeld flytning af jord

Al jordflytning skal anmeldes til kommunen, hvis jorden tilhører en af følgende kategorier:

  • Forurenet jord som flyttes bort fra den ejendom, hvor den er opgravet (gælder også lettere forurenet jord udenfor områdeklassificerede områder - den såkaldte klasse 2 jord). 
  • Jord der flyttes bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet.
  • Jord der flyttes bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet.
  • Jorden stammer fra et areal, som anvendes som offentlig vej.
  • Jorden stammer fra et godkendt modtageanlæg for jord (Gælder kun kommunens genbrugsplads).
  • Jorden stammer fra et areal, der er omfattet af områdeklassificering i Odder Kommune.

Anmeldepligtig jord må ikke indeholde byggeaffald, slagge eller andre affaldstyper.

På Odder Kommunes kortservice finder du oplysninger om områder med registrering af jordforurening fra Region Midt, samt kommunens udpegning af områdeklassificerede arealer.

Se regulativ her: Regulativ for jord som affald

Anmeldelse af jordflytning

Du har pligt til at anmelde flytning af mere end 1 m³ jord, hvis jorden tilhører en af de seks ovenstående kategorier - uanset om jorden er forurenet eller ej.

Du anmelder din jordflytning digitalt på www.jordweb.dk.

Hvis du skal have en transportør til at flytte jorden, anbefaler Odder Kommune, at du indgår aftale med en transportør, der også vil stå for anmeldelse af jordflytningen.
Hvis du selv vil anmelde flytningen, skal du tilmelde dig som ny anmelder på JordWeb. Du kan finde en vejledning til anmeldelsesskemaet og en beskrivelse af anmeldelsesproceduren  i form af en Quick-guide og en demonstration, der begge linkes til fra JordWebs forside.

Flytning af jord skal anmeldes af den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden eller er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren. Det betyder, at alle de der er involveret i flytningen ikke må udføre deres opgave uden at have sikret sig, at der er sket anmeldelse af jordflytningen.

Gravkøer flytter jord

Hvis du flytter mindre end 1 m³ jord

Hvis den samlede jordflytning udgør 1 m³ jord eller mindre, behøver du ikke anmelde det til kommunen. Er der tale om ren jord eller jord fra et områdeklassificeret areal, kan du uden videre flytte jorden og eksempelvis aflevere den på den kommunale genbrugsplads.
Hvis jorden kommer fra en kortlagt grund, skal du dog udfylde en anmeldelse med oplysning om dit navn og adresse på, hvor jorden kommer fra og aflevere anmeldelsen sammen med jorden på et godkendt modtageanlæg.
Her kan du finde en liste over de anlæg og modtagesteder, som kommunen benytter til forurenet jord.

Kategorisér jorden efter forureningsgrad og -type

Når du anmelder flytning af jord skal du på anmeldelsesskemaet anføre, hvilken forureningskategori jorden tilhører. Formålet med at kategorisere jorden efter forureningsgrad og forureningstype er at finde ud af, hvilke anlæg der kan modtage jorden. I nogle tilfælde kræver en kategorisering, at du får lavet analyser af jorden på et laboratorium. Analyseresultaterne herfra skal vedlægges anmeldelsen af jordflytningen. En del modtageanlæg tilbyder at analysere og kategorisere jorden for dig efter du har afleveret jorden. Hvis du har lavet aftale med modtageanlægget, behøver du ikke lave analyser. Hvis ikke modtageanlægget kan lave analyserne, kan du kontakte et miljøteknisk firma.
Hvis jorden køres til et godkendt modtageanlæg, kan anlægget evt. udtage jordprøver til analyse. I alle andre situationer skal der analyseres på jorden FØR denne anmeldes og transporteres. Nedenfor kan du se hvor mange analyser der skal udtages samt fakta om jordflytning:

Her kan du finde en række faktaark om jordflytning

Kvalitetskriterier

De gældende kvalitetskriterier (grænseværdier) kan læses her:
Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord 2021

 
Ren jord
Ren jord defineres som jord, der har et forureningsniveau, der ligger lavere end gældende jordkvalitetskriterier. Flytning af denne jord kan anmeldes til kommunen, hvis man ønsker, at kommunen skal anvise et deponeringssted til jorden.
Ren jord under 1 kubikmeter kan afleveres på Nærgenbrugspladsen, Skovdalsvej 26a, 8300 Odder.

Man skal være opmærksom på særlige bestemmelser for tilførsel af jord til råstofgrave - Oplysninger herom kan hentes hos det pågældende regionsråd.
Udlægning af ren jord i landzonen henvises til: Terrænregulering