Områdeklassificering

Kommunen skal udpege større sammenhængende områder, som på baggrund af eksisterende viden formodes at være lettere forurenet. Jordflytninger, fra de arealer der områdeklassificeres, vil være anmeldepligtig. For at ensarte den måde kommunerne administrerer loven på, har Miljøstyrelsen udsendt et standard regulativ, som kommunerne kan vedtage. Regulativet samordner jordflytningsbekendtgørelsen og områdeklassificeringen.

I Odder kommune har vi valgt at nuancere områdeklassificeringen således færrest mulige borgere bliver generet af de følger en klassificering medfører. Arbejdet har vist, at kun en del af Odder by og Hov bliver områdeklassificeret. Den nøjagtige udpegning kan ses på et kort over området. (Webløsningen kan kun køre i browseren Explorer. Har du en nyere version end 6, skal du køre i kompatibilitetsvisning)

Betydning for borgere

Regulativet for jordflytning betyder for borgerne, at den jord, der flyttes væk fra ejendommen, skal anmeldes til kommunen. Anmeldelse skal ske på jordweb.dk Jordflytningen skal anmeldes for at sikre, at forurenet jord ikke spredes til uforurenede arealer. Er der tale om under 1 m3 jord fra et områdeklassificeret areal, kan denne jord afleveres på kommunens genbrugsstation i Odder på Skovdalsvej 26a.

Figur over områdeklassificering af  jordforurening

Den stærkere jordforurening skal kortlægges som hidtil. Er der tale om større mængder jord, vil bortskaffelsen typisk ske via en vognmand. Større mængder jord skal forinden anmeldes til kommunen.

Læs mere om områdeklassificering på Miljøstyrelsens hjemmeside

Gebyr pålægges alle ejendomme

Teknisk Udvalg har besluttet, at Odder Kommunes administration af det nye jordflytningsregulativ skal finansieres af et gebyr, der pålægges samtlige ejendomme i kommunen.

Lettere forurenet jord

Ved lettere forurenet jord forstås jord, der er forurenet med et eller flere af følgende stoffer inden for det angivne koncentrationsinterval, og som ikke er forurenet med andre stoffer, der kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. 

Stof

Kemisk betegnelse

Koncentrationsinterval
(mg/kg tørstof)

Bly

Pb

40 - 400

Cadmium

Cd

0,5 - 5

Chrom (andet end Cr VI)

Cr

500 - 1000

Kobber

Cu

500 - 1000

Kviksølv

Hg

1 - 3

Zink

Zn

500 - 1000

Polycycliske aromatiske hydrocarboner*

PAH* - total

4 - 40

Benz(a)pyren

C20H12

0,3 - 3

Di-benz(a,h)anthracen

C22H14

0,3 - 3

*Bestemmes som sum af 7 PAH-forbindelser fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, di-benz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren.