Jordforurening

Opgaverne med jordforurening er fordelt mellem kommunen og regionen

Jordfororening

Kommunale opgaver

  • Udstedelse af tilladelser til byggeri- og anlægsarbejder på kortlagte arealer (§8 tilladelser).
  • Områdeklassificering af lettere forurenet jord.
  • Sikre at de øverste jordlag i forbindelse med ændringer og ibrugtagning af boliger, børneinstitutioner, legepladser, kolonihaver og sommerhuse er rene.
  • Udfærdige en erklæring om arealets forureningstilstand efter henvendelse fra en grundejer, som har fået lavet en frivillig forureningsundersøgelse.
  • Give tilladelse til genanvendelse af forurenet jord mv. efter Miljøbeskyttelseslovens §19 og efter genanvendelsesbekendtgørelsen.

Regionale opgaver

Andre opgaver på jordforureningsområdet varetages af regionerne, der står for den offentlige indsats på jordforureningsområdet. Regionerne kortlægger forurenede arealer, rådgiver om anvendelsen af forurenede arealer og står for eventuel oprydning eller andre tiltag, der har til formål at mindske risikoen ved forurenede arealer. 

Der er en frist på to år for, hvor lang tid der må gå, fra regionen har et tilstrækkeligt grundlag til at starte en vurdering af, om der skal ske kortlægning af en ejendom, og til beslutningen om kortlægning tages. Fristen for at lave videregående undersøgelser af boligejendomme kortlagt på vidensniveau 1 er på et år. Hermed får boligejerne hurtigere afklaring på, om deres ejendom skal kortlægges på vidensniveau 2 eller udgå af kortlægningen. Fristerne gælder fra 1. januar 2008.

Vidensniveau 1 (V1) 

Kortlagt på vidensniveau 1 (V1), svarer til, at der er kendskab til aktiviteter på matriklen, der muligvis kan have forårsaget jordforurening.

Vidensniveau 2 (V2)

Kortlagt på vidensniveau 2 (V2), svarer til, at der er konstateret jordforurening på matriklen

Endelig skal regionerne som led i kortlægningen inddele forureningen på alle boligejendomme i en forureningskategori (nuancering af kortlægningen) afhængig af risikoen i forhold til ejendommes boliganvendelsen. Dette betyder, at boligejerne får en mere nuanceret viden om forureningen på deres ejendom. Nuanceringen trådte i kraft 1. januar 2007.

Vil du vide mere

Her under kan du læse mere om Lettere jordforurening og Områdeklassificering.

Odder Kommune hører under Jord & Råstoffer, Regional Udvikling, Region Midtjylland, Viborg.

Ønsker du at vide, om din grund er forurenet, kan du kontakte kommunen eller Region Midtjylland som forestår kortlægningen af forurenede grunde. Normalt vil boligejeren dog være informeret om forureningen

Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord omfatter samtlige ændringer, der ved lov er blevet vedtaget på jordforureningslovområdet, siden lov nr. 507, 2006 trådte i kraft.
Lovbekendtgørelsen kan findes i en elektronisk udgave på Retsinformations hjemmeside