Søer og vandhuller

Anlæggelse eller ændring af søer og vandhuller.

Selvbetjening

Ønsker du at anlægge et nyt vandhul eller oprense et eksisterende, skal du udfylde skema til ansøgning om tilladelse til anlæg eller ændring af vandhuller og søer. Det udfyldte skema udskrives og sendes til Odder Kommune.

Vil du vide mere

At anlægge et vandhul er en let måde at skabe mangfoldig natur på i et ellers ensformigt landskab. Et vandhul kan, hvis det laves rigtigt, blive et fint levested for planter og dyr samt være til stor glæde for ejeren. Anlæggelse af et vandhul kan samtidig være et stort indgreb i omgivelserne. Anlæggelsen kræver næsten altid tilladelse fra en eller flere myndigheder for at sikre, at forskellige interesser vurderes og tilgodeses i videst muligt omfang.

Ændring af sø, gravko graver ud
(foto: Peter Skriver, Aqua Consult)

Hvad siger loven

Planloven siger, at en ændret anvendelse af et areal i landzone kræver en tilladelse. Et nyt vandhul på marken betragtes som ændret anvendelse, og kommunen skal give en landzonetilladelse.

Naturbeskyttelsesloven siger, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af søer, der er større end 100 kvadratmeter, en række vandløb, samt moser, enge, overdrev, heder eller strandenge og strandsumpe, der er større end 2500 kvadratmeter (§ 3 områder).Udgravning af nyt vandhul eller oprensning af et eksisterende §3-område er ikke tilladt. I visse tilfælde kan kommunen dog give en dispensation til indgrebet. Desuden skal der tages hensyn til en række afstandskrav til større søer, vandløb, fortidsminder, mv.

Skovloven siger, at der i fredskov ikke må foretages terrænreguleringer. Søer, vandløb, moser, heder, strandenge og strandsumpe, der ligger i fredskovsområder, må ikke ændres - uanset størrelse. Silkeborg Statsskovdistrikt kan dog give tilladelse, herunder til gravning eller oprensning af et vandhul, hvis særlige grunde taler for det.

Vandløbsloven siger, at vandets naturlige afløb til en anden ejendom ikke må ændres, ligesom det naturlige afløb fra højere liggende ejendomme ikke må hindres. Der må heller ikke ændres i vandstanden i vandløb eller ske hindringer af vandets frie løb. Det kan fx ske ved opstemning af drænvand, der kommer fra en naboejendom. Sådanne projekter skal normalt godkendes af kommunen, men det er altid en god idé at tale med naboen først.

Vejledning i Nyanlæg og oprensning af vandhuller

Århus amt har i 2003 udgivet en folder med vejledning om nyanlæg og oprensning af vandhuller.

Udsætning og fodring af ænder

Udsætning og fodring af ænder medfører øget tilførsel af næringsstoffer til søen, og søens tilstand vil forringes. Fx forurener 1 kg foder ca. det samme som 1.000 L urenset spildevand. Derfor er der en del begrænsninger for, hvor mange ænder der må udsættes samt hvor der må fodres. Odder Kommune har derfor lavet en vejledning om udsætning og fodring af ænder ved vandhuller.