Branchevirksomheder

Visse virksomhedstyper reguleres af branchebekendtgørelser. Dette gælder for: 

  • Autoværksteder, som er omfattet af Autoværkstedsbekendtgørelsen.
  • Renserier, som er omfattet af Renseribekendtgørelsen.
  • Pelsdyrfarme, som er omfattet Pelsdyrbekendtgørelsen.
  • Vindmøller, som er omfattet af Vindmøllebekendtgørelsen.

Byggetilladelse

Der skal normalt indhentes godkendelse fra bygningsmyndigheden inden bygningsmæssige ændringer. Bygningsmyndigheden sørger bl.a. for at indretningen opfylder eventuelle brand- og byggetekniske krav.

Uheld

Ved uheld, hvor der sker tilledning af olier eller kemikalier til jorden eller kloaksystemet, skal der straks ske anmeldelse til alarmcentralen.

Affald

Alle virksomheder, der producerer eller opbevarer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår gener eller forurening af luft, vand, jord. De kommunale regulativer for erhvervsaffald og farligt affald beskriver, hvordan virksomheden håndterer, opbevarer og bortskaffer sit affald korrekt.

Farligt affald

Farligt affald fra erhvervsvirksomheder skal bortskaffes efter det til enhver tid gældende regulativ på området. I Odder kommune er det Reno Syd som varetager dette.

Brugerbetaling

Det fremgår af brugerbetalingsbekendtgørelsen, at godkendelses- og tilsynsmyndigheder skal opkræve brugerbetaling til dækning af omkostninger i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med virksomhederne.

Autoværksteder

Odder kommune besøger årligt en stor del af autoværksteder i kommunen. Tilsynet foregår sammen med virksomhedens ejer eller den miljøansvarlige. Tilsynet er oftest varslet i forvejen, med mulighed for at komme uanmeldt. Ved tilsynet gennemgås oftest alle forhold på virksomheden.

Et autoværksted er en brugerbetalende virksomhed det vil sige, at der opkræves gebyr i forbindelse med tilsynsarbejdet. Frivilligt forebyggende arbejde, dvs. det som ligger ud over opfyldelsen af de lovgivningsmæssige minimumskrav, skal der ikke betales gebyr for.

Du har selvfølgelig altid mulighed for at ringe og bede om et besøg af Odder kommune, hvis der er spørgsmål omkring miljøforholdene på dit værksted.

Autolakering- og undervognsbehandling er reguleret i Autoværkstedsbekendtgørelsen. Aktiviteterne må ikke etableres indenfor 100 meter fra forureningsfølsomme områder.

Hvis du vil starte et autoværksted, eller vil udvide/ændre det værksted du allerede har, så skal du kontakte Odder kommune og anmelde dette. Når anmeldelsen er modtaget, vurderer Miljø, om der er problemer i forhold til de gældende regler, eller i forhold til lokalplan/kommuneplan.

Renserier

Etablering/ændring/drift af renserier samt ind- og udleveringssteder, omfattet af bekendtgørelsen, skal ske i overensstemmelse med Renseribekendtgørelsen.

Et renseri er en virksomhed, hvor der renses tekstiler ved hjælp af kemiske stoffer som fx. perchlor, forskellige kulbrinter og andre rensemidler. VOC-bekendtgørelsen begrænser, hvor meget opløsningsmiddel renserier må udlede til luften.
Et ind- og udleveringssted er et sted, hvor der ind/udleveres tøj, der har været renset. Odder Kommune skal underrettes senest 14 dage, inden nye ind- og udleveringssteder tages i drift.

Der må ikke etableres nye renserier i boligejendomme.

Pelsdyrfarme

Etablering, udvidelse eller ændring af farme med kødædende pelsdyr må kun ske efter anmeldelse til kommunen.

Vindmøller

Etablering/ændring/drift af en vindmølle skal ske i overensstemmelse med Vindmøllebekendtgørelsen. Inden etablering eller ændring af vindmøller skal der ske anmeldelse til Odder Kommune med belysning af bekendtgørelsens dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde støjgrænserne i bekendtgørelsen.

Gør kommunen ikke indsigelse inden 4 uger efter, at oplysninger indeholdt i bekendtgørelsen er modtaget, kan bygge- og anlægsarbejder påbegyndes - forudsat at tilladelser efter anden lovgivning foreligger.

Landbrug reguleres efter flere forskellige regelsæt alt efter størrelse. Du kan under menupunkt Landbrug læse mere.
 
Før etablering, udvidelse eller ændring af en landbrugsbedrift (dog ikke hobbydyrehold) skal der indsendes anmeldelse til Odder Kommune, Miljø.