Luftforurening fra virksomheder

Luftforureningen fra virksomheder reguleres overordnet via Miljøbeskyttelsesloven

Der er med hjemmel i loven udstedt en række bekendtgørelser, der skal begrænse luftforureningen. Miljøstyrelsen har desuden udarbejdet en række vejledninger, der bruges som grundlag for administration af miljøbeskyttelsesloven.

Vurderes det ved tilsyn at være påkrævet med nedbringelse af luftforurening fra en virksomhed der ikke er omfattet af særlovgivning med hensyn til luftforurening, vil Miljøstyrelsens Luftvejledning, samt B-værdi-vejledningen danne grundlag for vurderingen. Vejledningen er en liste over grænseværdier for en lang række stoffer. B-værdien er udtryk for mængden en virksomhed må bidrage med til forekomsten af et stof i omgivelserne.

For virksomheder omfattet af listen over godkendelsespligtige virksomheder (listevirksomheder) fastsættes vilkår for luftforurening i selve godkendelsen. Vilkår i nye godkendelser fastsættes som udgangspunkt på baggrund af gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen og/eller på baggrund af anden specifik lovgivning gældende for den konkrete aktivitet.

VOC-bekendtgørelsen

Der gøres opmærksom på VOC-bekendtgørelsen om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra visse aktiviteter og anlæg. VOC er forkortelse af Volatile Organic Compounds (flygtige organiske forbindelser).
VOC-bekendtgørelsen omfatter en lang række industrielle aktiviteter - både godkendelsespligtige og ikke-godkendelsespligtige anlæg, hvor der forekommer emission af organiske opløsningsmidler.