Miljøtilsyn

Odder Kommune er tilsynsmyndighed for alle virksomheder i kommunen (herunder husdyrbrug), med undtagelse af enkelte større virksomheder, hvor staten er tilsynsmyndighed.

Kommunen varetager tilsynet med følgende typer erhvervs- og industrivirksomheder:

  • Miljøgodkendte virksomheder (listevirksomheder), f.eks. større produktionsvirksomheder.
  • Virksomheder opført på bilag 1 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen f.eks. mindre maskinfabrikker.
  • Autoværksteder, omfattet af autobranchebekendtgørelsen.
  • Pelsdyrsfarme
  • Anmeldelsespligtige, midlertidige aktiviteter, facaderensning mv.
  • Øvrige erhvervsvirksomheder og aktiviteter (§42-virksomheder), der ikke er omfattet af særskilte regler om miljøgodkendelse eller anmeldeordninger.
  • Husdyrbrug, herunder godkendelsespligtige og ikke-godkendelsespligtige erhvervsmæssige husdyrbrug.

Kommunen er tilsynsmyndighed på spildevandsafledning til offentlig kloak, gældende for alle virksomheder, uanset virksomhedstype - dette gælder også virksomheder, hvor staten er godkendelsesmyndighed.

Formålet med tilsynet

Ved tilsynet kontrolleres, at virksomhederne/husdyrbruget overholder gældende miljøbestemmelser og overholder vilkår i godkendelser og tilladelser m.v.  Hvis der findes forhold, som giver anledning til væsentlig forurening og/eller vilkår og lovbestemte miljøkrav er overtrådt, har tilsynsmyndigheden en række sanktionsmuligheder, som aftale om at bringe forholdet i orden inden en given frist, skriftlig henstilling, påbud, forbud eller indskærpelse.

Ud over kontrollen af overholdelse af love og regler indgår også dialog med virksomheden/husdyrbruget i tilsynet. Dialogen skal bruges til at klarlægge om og motivere virksomheden/husdyrbruget til at benytte bedst tilgængelige og reneste teknologi med henblik på at reducere det generelle ressourceforbrug, farlige kemikalier samt minimere affaldsproduktionen og emission af miljøskadelige stoffer til luft og udledning af spildevand.

Miljøtilsyn er anmeldte eller uanmeldte besøg på virksomheden/husdyrbruget, hvor kommunens medarbejder sammen med repræsentanten fra virksomheden/husdyrbruget gennemgår miljøforholdene. Tilsyn omfatter besøg på virksomhederne/husdyrbrugene og gennemgang af rapporter, analyseresultater og anden dokumentation, der indsendes af virksomheden/husdyrbruget.

Efter besøget tilsendes en tilsynsrapport, der vil indeholde eventuelle henstillinger eller indskærpelser som er konstateret under tilsynet. På et opfølgende tilsyn sikrer kommunen, at henstillinger og indskærpelser er efterkommet.

Miljøtilsynsrapporter og offentliggørelse

 
Efter hvert fysisk tilsyn på en virksomhed udarbejder kommunen en tilsynsrapport, som sendes til virksomheden/husdyrbruget. Af rapporten skal det bl.a. fremgå, om der er konstateret jordforurening og om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser.
 

Alle tilsynsrapporter offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Frekvens for tilsynet

Kommunen fører regelmæssige og aktive tilsyn med miljøgodkendte, mindre forurenende virksomheder samt autoværksteder og virksomheder med væsentlig spildevandsafledning foruden erhvervsmæssigt drevne landbrug. Hyppigheden for tilsynet afhænger af typen af virksomhed.

For øvrige virksomheder, der kun giver anledning til mindre betydende forurening, udføres tilsyn som udgangspunkt kun på baggrund af eventuelle henvendelser f.eks. med baggrund i gener.

Vil du vide mere om reglerne for miljøtilsyn, så se på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Tilsynsplan

Odder Kommunes strategiske 4-års plan for miljøtilsyn blev vedtaget den 27. april 2021 og Tilsynsplan 2021-2025 For husdyrbrug og virksomheder i Odder Kommune kan ses her.