Sprogpædagoger

I Odder kommune er der fokus på, at alle børn i løbet af deres tid i dagtilbud udvikler stærke sproglige kompetencer. Udgangspunktet er, at det har stor betydning for børns legekompetencer og for deres forståelse af sig selv og verden, at de bliver dygtige sprogbrugere. Børn udvikler deres sprog, når de er aktive deltagere i mangfoldige sprogmiljøer, bl.a. når de har meningsfulde dialoger med sproglige rollemodeller, voksne såvel som andre børn i dagtilbuddene. Sprogpædagogerne skal støtte og inspirere kollegaer i dagtilbuddene, agere sproglige rollemodeller, give sparring og vejledning samt understøtte sprogmiljøerne og arbejde med sproggrupper i de enkelte afdelinger. De skal have fokus på fortsat udvikling af sprogmiljøer omkring børnefællesskaberne og skabe sprogstærke situationer til at støtte de enkelte børns progression.

Hvem er sprogpædagogerne?

Sprogpædagogerne er uddannede pædagoger der er sprogfagligt- og pædagogisk velfunderede. De giver sparring, vejledning og inspiration og i samspil med kollegaer planlægger, gennemfører og evaluerer de sproglige indsatser i dagtilbuddet.

Sprogstimuleringsaktiviteter skal foregå i dagligdagen sammen med andre børn på stuen, ved højtlæsning, samling, hverdagsaktiviteter, sang, på legepladsen og evt. i små grupper m.v.

Sprogpædagogens opgaver:

 • Tovholder på sprogvurderinger, sikre at 30% af alle etnisk danske børn og alle tosprogede børn på en årgang screenes.
 • Sprogscreening (Rambøll) Indtaste resultat I Rambølls system.
 • Tovholder på sproghandleplaner
 • Vejledning og understøttelse af kollegaer omkring sproghandleplaner
 • Vejledning af forældre i understøttelse af barnets sproglige udvikling
 • Sprogforløb i afdelingerne / Organisering og afvikling af sproggrupper / legegrupper
 • Videndeling af teorier og metoder til at arbejde sprogpædagogisk med børn
 • Koordinator til tale – hørekonsulent. Sprogpædagogen indkalder blandt andet til møde med tale-hørekonsulent og pædagogisk leder i marts og september. Formålet med mødet er at drøfte, hvordan den enkelte daginstitution kan følge op på test og vurderinger
 • Udarbejdelse af sprogmateriale til kollegaer og forældre.
 • Deltagelse i Odder Kommunes sprognetværk
 • Holde sig opdateret om nyeste viden og metoder inden for børns sprogudvikling
 • Samarbejde med institutionens andre vejledere
 • I samarbejde med de pædagogiske ledere planlægge institutionens sprogarbejde
 • Holde ledelsen orienteret om børnegruppens sprogligeudvikling/niveau
 • Tovholder på sproghandleplanerne
 • Ansvarlig for indsamling af den enkelte institutions samlede data vedr. børns sprog, samt at videreformidle data til den ansvarlige tale-hørekonsulent en gang årligt. Den ansvarlige tale-hørekonsulent udarbejder på basis heraf en samlet statistik for alle dagtilbud til BUK, forvaltning og strategisk ledergruppe.

 Sprogvurdering i Kompetencehjulet (LearnLab) foretages af stuens pædagoger

 Ifølge dagtilbudslovgivningens §11 stk. 9 varetages sprogvurderinger og sprogstimulering af personale, der har særlige kvalifikationer til at varetage opgaven.