Læsning 0. - 2. klasse

Læsning i de første år.

At undervise de yngste i begynderlæsningen er et stort ansvar. Det er vigtigt at støtte og stimulere til en god læseudvikling. Børnene møder ind på dette trin med forskellige forudsætninger, og de er ikke nået lige langt i deres læseudvikling. Nogle børn kan læse småord, og andre genkender bare et enkelt bogstav. Et barns læseudvikling omfatter flere dimensioner (fonologisk opmærksomhed, ordafkodning, sprog- og tekstforståelse). Disse dimensioner kan ikke lægges efter hinanden i et lineært forløb, men det er læreren, der har ansvaret for at samordne udviklingen, så eleven arbejder med fonologisk opmærksomhed og ordafkodning samtidig med, at læsningen som helhed udvikles.

I den første del af læseudviklingen lægges der væsentlig vægt på den fonologiske opmærksomhed og ordafkodning.

 
 

I skoleforløbets første fase, 0. klasse, er fokus elevens forståelse af de forskellige måder at bruge sproget på.

I skoleforløbets 1.-2. klassetrin er fokus at lære at læse og skrive. Dvs. de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. 

Eleverne skal have mulighed for at udforske sprog og tekster og lære forskellige hensigtsmæssige strategier til læsning. Eleverne skal møde tekster med emner, der både er velkendte fra deres erfaringsverden og emner, der er nye og ukendte.

I den begyndende fase er formålet, at alle får en god start på læsningen.

I Fælles Mål er kompetenceområdet, Læsning, opdelt i seks færdigheds- og vidensområder, som samlet har betydning for elevens læsekompetence: finde tekst, forberedelse, afkodning, sprogforståelse, tekstforståelse og sammenhæng.

Opmærksomhedspunkter

Efter børnehaveklassen:

Eleven kan genkende alle bogstavernes form, navn og lyd (undtagen q, w, x og z).

Efter 2. klasse:

Eleven kan læse lydrette (fx to, bus og sofa) og almindelige ikke-lydrette ord på én og to stavelser (fx pige og komme).

Kilde: Læseplan for faget dansk 1. trinforløb og Kompetencemål for Børnehaveklassen

Kendetegn for 0. klasse

 • viser læselyst
 • laver rim med både rigtige ord og med nonsensord
 • kender begreberne ord, bogstav og sætning
 • kender læseretningen
 • legeskriver fx det oplevede, huskesedler, ønskesedler
 • lytter til oplæsning og fortælling
 • fortæller selv historier eller genfortæller det hørte
 • har fået kendskab til bogstavnavn, bogstavform, bogstavlyd

Kendetegn for 1. klasse

Eleven

 • viser læselyst
 • laver rim og remser
 • legeskriver og senere opdagende skrivning (børnestavning)
 • lytter til oplæsning og fortælling
 • genfortæller og fortæller selv historier
 • kan bogstavernes navn, form og lyd

Lix: 5-10

Kendetegn for 2. klasse

Eleven

 • bliver mere bevidst om, hvad formålet er med læsningen
 • kan læse en ukendt tekst med emne inden for egen erfaringsverden. Ukendte ord bremser dog afkodningen. Læsningen er ikke hurtig
 • læsningen er ikke flydende

Lix: 10-15

Det kan være hensigtsmæssigt, at der på den enkelte skole mellem børnehaveklasseleder og 1. klasses lærerne drøftes tiltag, forventninger, tilgange mv. i forbindelse med den sproglige, lydlige og alfabetiske bevidsthed i 0. klasse. Leges der med lyde, bogstaver, skrift, læsning eller hvilken tilgang benyttes. Er det gennem den frie leg, at eleverne får lov at udvikle og vise interesse for sproget.

Kilde: www.undervis.dk

Afkodning

En del af sikre læsefærdigheder bygger på afkodning. Eleven må derfor tilegne sig færdigheder i afkodning. Her må arbejdes med den fonologiske opmærksomhed; forholdet mellem sproglyde og bogstaver (det alfabetiske princip). For at forstå det alfabetiske princip, må man forstå, at de talte ord deles op i smådele. Det kræver, at man fokuserer på, hvordan ord lyder, og hvilke lyde et ord består af. Eleven vil gradvist få indsigt i, at bogstaverne er byggesten, som bygger mange forskellige ord. Den fonologiske opmærksomhed kan trænes og understøttes med hensigtsmæssige øvelser og lege.

En systematisk undervisning i forbindelsen mellem bogstav og lyd viser gode resultater (jf. Elbro i Fibiger 2016). Eleven bevidstgøres om sammenhængen mellem bogstav og lyd og får en strategi til læsning af nye ord. Skal eleven kunne udnytte og automatisere strategien, må eleven i praksis møde letlæste tekster, hvor hovedparten er lydrette ord. Dermed opnås det fulde udbytte af den fonologiske opmærksomhed.

Fundamentet for en selvstændig læse- og staveudvikling er i gang, når eleven erkender bogstav- og lydforbindelsen.

Skrivning og læsning går hånd i hånd. En tilgang kan være den opdagende skrivning, hvor eleven får plads til bearbejdning af forholdet mellem bogstav og lyd. Eleven skriver sig så at sige ind i læsningen. Opdagende skrivning giver eleven mulighed for at arbejde med lyd og bogstav i en meningsfuld kontekst.

Anbefalinger

 • Lege eksperimenterende med rim, rytme, sanglege, remser. Lege med ord, der har samme forlyd. Det kan være ud fra samme bogstav eller ud fra samme lyd.
 • Den opdagende skrivning. Arbejd med forskellige genrer inden for sagprosaen: huskesedler, ønskelister, invitationer.
 • Læseuglerne (link til oversigt, under udarbejdelse)

Sprogforståelse

Sprogforståelsen supplerer afkodningen i vejen til god og sikker læsning. Ordkendskab er en del af sprogforståelsen. Eleven må udvikle et både bredt og dybt ordkendskab. Et bredt ordkendskab betyder, at eleven kender mange ord. Det har betydning for afkodningen; at eleven kender de ord, der står skrevet. Et dybt ordkendskab indebærer, hvor godt eleven kender de enkelte ord. I den begyndende læsning er det især det brede ordkendskab, der er på spil. Derefter følger det dybe ordkendskab i forbindelse med ordets bøjning mv.

Eleven må dagligt stimuleres sprogligt. Eleven skal møde ord, som han/hun ikke kender for at undre sig over ordene. Herigennem motiveres eleven til at stille spørgsmål ved ordet. Ord, der binder ytringer og sætninger sammen (fx imens, alligevel, herefter) kan være svære for børn at forstå, og det kan have en betydning for tekstforståelsen. Derfor må man også tage fat i de ord, vi betegner som “almindelige ord”.

Der lægges stor vægt på før-arbejdet for derved at aktivere elevens viden og færdigheder inden for det emne, der læses om. Nye ord og begreber præsenteres for eleven inden lærerens højtlæsning. Her kan man lave ordkendskabskort med tegninger/børnestavning af, hvad ord betyder.

Anbefalinger

 • Ordsprog og talemåder. Arbejd med ugens talemåde. Introducer og tal om, hvad det betyder på realplan, og hvad det betyder på billedplan.

 • Dramatiser ordsprog og talemåder.

 • Dagens/Ugens ord. Et nyt ord hver dag/uge. Arbejd med ordet på flere måder - lyde, former, betydning, i hvilke situationer bruges ordet osv.

 • Saml ord i fx Bookcreator “Min ordbog.” Indtal betydningen af ordet. Indtal eller skriv sætninger med ord.

 • Match udsagn og billeder.

 • Samtal om negative og positive ord evt. ud fra billede. Find synonymer og antonymer for ordene. Skriv på ordliste.

 • Vælg ord fra en allerede udført ordliste fx fra dagens/ugens ord. Parvis vælger de 10 ord og skriver dem på hvert sit kort. Ordenes betydning skrives på andre kort. Kortene skal nu matches.

 • “Tøm billedet” for indhold.

 • Mindmaps til temaer. Brug mindmap til at lære, huske og bruge de forskellige ord, der hører til de forskellige temaer.

 • Udvælg ord, som kan være svære for eleverne. Skriv på ordkort og hæng på væg/tørresnor. Samtale om ordene. Man vænner på den måde eleverne til at reflektere over tekst og ord.

Tekstforståelse

Allerede fra begyndelsen af læseudviklingen skal eleven opleve, at tekster har noget at sige. Der er noget som skal forstås. De fleste har den viden med sig, når de kommer i skole. Når eleven gætter sig til, hvad der står og siges i teksten, er det en del af hans/hendes naturlige meningssøgning. Eleven bruger de omkringliggende modaliteter (fx billeder) i søgningen efter mening. Med tiden skal eleven ikke gætte men bygge sin forståelse på de ord, der er i teksten.

I mødet med teksten er eleven aktiv. Eleven bruger sin forforståelse til at meddigte og konstruere indholdet i teksten. De indre forestillinger binder sætningerne sammen, og der skabes slutninger (inferenser).

Fx Bo får en is. Solen skinner. Bo bliver ked af det.

Her står ikke, at isen smelter, men ud fra de indre billeder og forestillinger, som teksten fremkalder, vil eleven danne den slutning, at isen smelter pga. solen, og derfor bliver Bo ked af det. Det kræver en fleksibel og målrettet læsning, og det kan man ikke nødvendigvis i den begyndende læsning.

De lydrette tekster, som eleven selv læser, er baseret på afkodning. Læreren kan derfor læse alderssvarende tekster højt med fokus på tekstforståelse.

Anbefalinger

 • Arbejde med kendskab til historiens struktur og selv formulere historier (mundtligt) ud fra samme struktur (indledning, handling og slutning). Læs mange historier for eleverne og tal med dem om opbygningen. Herefter kan eleverne selv fortælle historier. Eleverne kan lave tegninger som noter.

 • Eleven kan måske ikke selv få tekstindholdet frem. Læreren må stilladsere; aktivere børnenes forforståelse, sammenhængen mellem billeder og indhold, støtteord der fremmer sammenhængen og tekstsamtaler, der skaber forventninger til teksten.

 • Læreren må tidligt støtte en aktiv læsning. Bl.a. ved at få eleven til at opdage, hvornår han/hun ikke forstår, og gør noget ved det. Fx at læse sætningen igen.

 • Danne hypoteser: Stoppe op efter en sætning og forudsige/gætte, hvad der videre vil ske. Læreren modellerer og tænker højt, hvordan man forudsiger. Dette kan ske med selv de korteste sætninger: “Ea ser en sø.” Hvad mon der vil ske? Falder Ea i søen? Er der ænder i søen?

 • Arbejde med billednotater og tidslinjer (fx i Kristendom). Eleverne “tvinges” til at danne indre billeder, som understøtter elevens hukommelse og forståelse for tekst.

 • Samtale før, under og efter læsningen. Eleven hjælpes til at konstruere indre billeder at tekstens virkelighed.

 • Fortælletid. Eleverne fortæller hinanden om de bøger, de læser. Evt. indtale på iPad illustreret med tegninger eller fotos.

 • Dialogisk læsning.

Læsning i fagene er del af literacy-tænkningen. I fagene må man tilegne sig det sprog, der er knyttet til faget. Virkeligheden erfares ved at beskrive og fortælle om virkeligheden. Det ser man allerede i tidlig alder, hvor det lille barn søger bekræftelse på, at en appelsin hedder appelsin. Tilsvarende er det med begrebsliggørelsen af fagsproget: fx plus, minus, større og mindre i matematik. Hvert fag har sit sprog og sit brug af teksttyper (instruerende, berettende mv).

Hensigten med faglig skrivning er, at eleverne lærer at udtrykke sig fagligt. Skrivning understøtter læseprocesser. I alle fag. Læsning og skrivning i fagene skal ikke ses som en ekstraopgave, men derimod at fokus på sproget og teksterne vil styrke faget og elevens læreproces. At forstå et fag kræver at man kan tale, læse, lytte og skrive inden for faget.

Klasseteamet skal stå sammen om den faglige læsning og skrivning. Dansklærereren har den grundlæggende læseforståelsesopgave som fokus, hvor faglæreren skal fremme læseforståelsen i sit fag. Klasseteamet skal udvælge strategier og notatteknikker, som vil være deres fokus i en angiven periode. Herefter evaluering og optimering, for derefter at fortsætte med udvidelse af repertoiret af strategier og notatteknikker. Klasseteamet skal være enige om, hvilken terminologi de bruger om teksttyperne. Et fælles klasseteam vil understøtte den faglige læsning og skrivning og dermed elevernes læreprocesser.

 

Faglæreren skal undervise eksplicit i læseforståelsesstrategier, så eleven kan blive kompetent og funktionel læser - skal kunne anvende de læste tekster (finde, uddrage, sammenkæde, fortolke, reflektere og vurdere).Vi må som lærere sikre eleven en god undervisning og vejledning i læseforståelse.

Den kompetente læser kan bruge flere forskellige strategier undervejs i læsningen. Den gode læser har gode metakognitive kompetencer. Dvs. at han/hun overvåger sin læsning og er bevidst om, hvilke strategier, han/hun skal bruge.

Mange af strategierne kan bruges før, under og efter læsningen.

Nedenfor er strategierne kort beskrevet i forhold til læsning af fagtekster og læsning for at lære. Eksemplerne er som inspiration, og skal naturligvis tilpasses alderstrin, læseniveau og den enkelte elev:

Forberede læsningen

Læseformålet skal være tydeligt og kendt for eleven ligesom, hvilken tekst det er, der skal læses.

Læsemotivationen er et væsentligt udgangspunkt, hvorfor læreren må fortælle, hvorfor det er vigtigt at læse teksten ligesom nysgerrigheden må skærpes.

Der må bygges bro mellem elevens tidligere viden eller viden hjemmefra og den viden, som skal opnås via teksten.

Tekstoverblik og viden om tekstelementernes sammenhænge og informationer kan udbyttes i en forforståelse.

Inden læsningen kan eleven skrive ned, hvad han/hun allerede ved om emnet og derefter udveksle viden med andre elever.

Foregribe

At foregribe kan ligge såvel inden læsningen som undervejs. Læsningen bliver fokuseret, koncentreret og aktiv, når man har forventninger til, hvad der vil ske videre i teksten, uanset om det er på baggrund af det, man netop har læst eller tidligere viden.

Dette kan trænes ved fx at give eleven tekstens centrale ord, og eleven skal lægge dem i den for dem sandsynlige sammenhæng. En anden mulighed er at læse teksten i mindre dele, for efter hver del af drøfte og evt. skrive ned, hvad der forventes videre. Hvilken information vil nu forekomme i teksten?

Overvåge

Overvågning er knyttet til metakognitionsbegrebet. Det kan siges at være en kontrol af de andre læsestrategiers kvaliteter.

Det er væsentligt at spørge undervejs i læsningen: “Giver det mening?” Og gør det ikke det, må man finde ud af, om det er mangelende fokus, for svære sætninger, ukendt emne eller lignende. Læreren må være eksplicit om, hvad det betyder at overvåge læsning; læreren må vise hvordan.

En øvelse til at træne overvågning kan være, at man i en tekst markerer det, som man allerede ved med en farve, og den nye vide markeres med en anden farve. Eleven “tvinges” så at sige til at reflektere over det læste.

Stille spørgsmål

At stille spørgsmål kan også bruges i forbindelse med mange andre læsestrategier, ligesom det kan bruges før, under og efter læsning.

Eleven kan træne ved at få til opgave at stille spørgsmål med forskellige fokus: fx modsætninger, sammenhænge og sammenligninger teksten, ligesom spørgsmålene kan være brede eller smalle; fx hvorfor skal mennesket have en lever? og på hvilken måde virker leveren?

Finde sammenhænge

Her relaterer man indholdet i teksten til det, som man allerede ved i forvejen. Det er vigtigt, at læreren gør det tydeligt for eleven, hvorfor læsningen vil blive lettere ved at finde sammenhænge.  Læreren læser et tekststykke højt og viser bagefter, hvilke sammenhænge der er mellem teksten og egen erfaringer fx via udtryk som: Jeg kan huske, da… Det er som… Hvis det var mig, ville jeg… Det minder mig om…  

Drage konklusioner

Ikke alle kan drage konklusioner. Derfor må læreren trække teksteksempler frem og lægge op til diskussion og drøftelse, hvilke konklusioner man kan drage på baggrund af teksten.

Fx Spiser man en is om sommeren, vil den smelte hurtigere end om vinteren. Konklusionen er, at den vil smelte på grund af sommerens højere temperaturer.

Afklare

Afklaring kan ligge som tiltag i før-fasen, hvor det medvirker til at lette forståelsen. Inden læsningen kan eleverne forberede spørgsmål, som vil ligge i hovedet undervejs. Læreren må modellere, hvordan. Spørgsmålene til fagtekster kan være vidensrettede:

 • Hvilket tema beskrives?
 • Hvad er det vigtige i teksten?
 • Er der tekstelementer, som kan sige noget om indholdet, fx grafer, billeder mv.

Visualisere

Visualisering bruges til at organisere stoffet og til at gøre indholdet tydeligt.

I visualiseringen taler man om enten at bruge de billeder, der er i teksten eller at skabe billeder på baggrund af teksten.

Eleverne må lære, hvordan sådanne visualiseringer kan forekomme. Fx hvordan tekstens allerede eksisterende billeder kan bruges, og hvordan man kan visualisere på baggrund af skrevet tekst. Konkret kan man som lærer læse et stykke tekst højt for derefter at fortælle, hvordan man selv oplever det, ser det - hvilke indre billeder man har.

Visuelle modeller som tidslinje og trædiagram kan bruges til fagtekster.

Læse selektivt

Den selektive strategi fremmer en effektiv læsning. Eleven må gøre sig bevidst om, hvilke tekstdele, der kan skimmes, andre nærlæses og andre læses flere gange. Selektiv læsning er vigtigt, når det at hente præcis information er målet.

Læreren må instruere i, hvordan det gøres.

Udvælge vigtig information

At udvælge den vigtigste information kan understøttes med notat- og organiseringsstrategier som fx marginnoter, nøgleord, korte referater, understregning eller  tankekort.

Man må læse teksten hurtigt, hvilket kræver en forholdsvis høj læsehastighed eller brug af skimning, hvor blikket glider hen over teksten og søge bestemte ord.

Fokusere på sprog

Jo større ordkendskab og bevidsthed om sproget, des større vil læserens læseforståelse være.

Fokusere på tekststruktur

Viden om form og indholdssammenhænge vil være positivt for tekstforståelsen. Det betyder, at eleven må lære de forskellige teksters elementer at kende, og hvordan de er bygget op.

Vurdere

Vurdering rækker længere ud end til den rene tekstforståelse. Det er en strategi, der får læseren til at gribe ind i det tekstsamfund, vi er del af. For at være god til vurdering som læsestrategi, må man kende til teksters opbygninger, virkemidler og genrer. Man kan træne vurdering ved at bede eleverne om at forsvare noget i teksten, begrunde eller forklare noget i teksten eller vurdere det kritisk. Det er væsentligt, at læreren modellerer hvordan.

Opsummere

Opsummering vil efterhånden ske automatisk. Det kan trænes ved gentagne gange at opsummere efter læst tekst.

Læsestrategierne skal modelleres af læreren, og eleverne skal derefter selv praktisere og udøve dem. Strategierne må efterhånden blive mere og mere automatiserede, så eleverne kan bruge dem fleksibelt og i relevante læsekontekster.

Før, under og efter læsning

Den faglige læsning styrkes ved at opdele undervisningen i før-, under- og efterfaser. Når læseprocessen deles op i de tre faser, vil elevens viden, erfaringer og færdigheder blive aktiveret i før-fasen, hvor de bearbejdes og systematiseres i under-fasen, og endeligt vil viden blive konsolideret i efter-fasen.

Læseprocessen delt op i faser, før under og efter læsning

Uanset om eleven læser teksten selv, lyttelæser selvstændigt eller om faglærer læser op, er det hensigtsmæssigt, at eleverne kender til tekstens formål og struktur.

Fagtekster indeholder mange ord og begreber, og overordnet kan teksterne kaldes informerende tekster.

Teksttyperne er ofte sammensat af flere modaliteter (fx brødtekst, tabeller, billeder, diagrammer, video, lyd, faktabokse), som alle er væsentlige informationskilder.

Fagteksternes teksttyper er beskrevet nedenfor. Til hver teksttype er der forslag til notatteknikker, der kan understøtte udbyttet af læsningen.

Berettende tekster

Formålet er at genfortælle en begivenhed, en historie, enten som information eller underholdning. Fagligt indhold gengives fortællende. Strækker sig over tid, ofte kronologisk. Minder om skønlitterære tekster. Mange tidsangivelser så, dernæst mv. og der er brug af årstal.

Beskrivende/informative tekster

Formålet er at præsentere fakta om et tema, beskrive hvordan noget er, hvad det består af. Ordner temaet/emnet efter en bestemt logik.

Forklarende tekster

Formålet er at drøfte eller afklare et tema fx processer og sammenhænge. Begynder ofte med et udsagn, og herefter logiske trin. Tiden sættes med ord som dernæst, så og årsagsbindeord fordi, derfor og lign.

Vejledende/instruerende tekster

Formålet er at informere om, hvordan noget gøres i en bestemt rækkefølge, så det resulterer i et bestemt produkt. Er som en hjælp for læseren, hvor der fremgår lister over ingredienser eller materialer. Brug af ord er ofte i bydeform svits, opstil, rør, kog, vent mv.

Argumenterende tekster

Formålet er at præsentere forslag til synspunkter, argumentere for synspunkter. Indledes ofte med udsagn, der senere underbygges med for og imod.

 • Fx debat, diskussioner, essays.

Læsning i dansk i 1.-2. klasse bygger videre på arbejdet omkring tale- og skriftsprog og forståelse i 0. klasse. Gennem direkte undervisning, eksperimenter og rollelege udforskes og udvikles sproget. Vægten ligger primært på elementære læse- og stavefærdigheder. Læs mere herom under afsnittet Læsning 0.-2. klasse (link).

Eleverne skal dog i den begyndende læsning erfare, at læsning af tekster kan føre til mer-viden. Den faglige læsning bliver aktuel også i denne fase.

Finde tekster

Eleverne skal kunne finde tekster, der passer ift. undervisningens indhold, egne læsefærdigheder og interesser. Eleverne skal målrettet søge relevant information, fortællinger, billeder mv. på alderssvarende hjemmesider. Læreren skal modellere og styre processen for eleverne, så de med tiden selvstændigt kan navigere heri.

Ordforråd

Eleverne skal have aktiviteter, hvor de undersøger ords betydning. Ofte vil læreren opfordre eleven til at undres over ordene, men med tiden skal eleven selv kunne stoppe op ved ukendte ord og begreber. Gennem lærerens modellering motiveres eleven til at stille spørgsmål ved ordet. Der bør lægges vægt på ordkendskab generelt, også i tekstlæsning i før-arbejdet for derved at aktivere elevens viden og færdigheder inden for det emne, der læses om.

I forbindelse med ordforråd kan man arbejde med:

 • Dagens/Ugens ord. Et nyt ord hver dag/uge. Arbejd med ordet på flere måder - lyde, former, betydning, i hvilke situationer bruges ordet osv.

 • Saml ord i fx Book Creator “Min ordbog.” Indtal betydningen af ordet. Indtal eller skriv sætninger med ord.

 • Match udsagn og billeder.

 • Samtale om negative og positive ord evt. ud fra billeder. Find synonymer og antonymer for ordene. Skriv på ordliste.

 • Antonymer og synonymer generelt.

Nye og ukendte ord og begreber, der optræder i tekster, skal præsenteres for eleverne. Ord og begreber skal tages ud af teksten og arbejdes med, inden teksten læses.

Man kan bruge:

 • Begrebskort enten med tegning eller børnestavning

 • Mindmap

Bruge enkle læseforståelsesstrategier

Eleverne skal undervises i læseforståelsesstrategier.

Læreren skal flere gange vise, hvordan man skaber et overblik over teksten før selve læsningen begynder, sådan at eleverne kan selvstændigt senere. Læreren skal understøtte, at elevernes forhåndsviden kommer frem inden læsningen. Eleverne skal i denne fase anvende enkle læseforståelsesstrategier.

Eksempler:

Hukommelsesstrategi

 • Billedenotat kan bruges som notatteknik til at huske det læste/lyttelæste. Billederne kan fungere som en slags referat eller komposition over teksten.

 Elaboreringsstrategi

 • Gennem tegningen vil elevens egen oplevelse af det læste/lyttelæste blive genstand for samtale om fortolkning.

Begyndende bevidsthed om læseformål og kendskab til teksttyper

Eleverne skal lære de informerende teksttyper at kende ligesom de skal kunne navigere i multimodale tekster.

Teksttyperne skal læses med forskellige læseformål: nogle gange skal de læse fiktive tekster for oplevelsen, andre gange med henblik på samtale om teksterne. De skal læse informerende tekster, med henblik på at få viden ud af teksterne. Læseformål er forskellige, og med tiden skal eleverne selv kunne stille et læseformål for at regulere sine læsestrategier.

Her kan man arbejde med:

 • Den beskrivende teksttype. Hvad er formålet med teksten. Eleverne kan efter flere modellerede eksempler selv lave læseformål. Fx “Jeg vil finde ud af, hvilke eventyr H.C. Andersen har skrevet.”

 • At skrive beskrivende tekst efter fælles arbejde med modeltekst. Læreren eller eleven stiller formålet med teksten.

 • At skrive egne fagbøger. Fx samarbejde mellem dansk og natur/teknologi

Fagsprog - ordkendskab

I matematik skal eleverne kunne adskille fagsprog og hverdagssprog. Det kræver et fokus på førfaglige ord og hverdagsbegreber, der har en bestemt betydning i matematik fx: sider, spejle.

I 0.-2. klasse er samtalen væsentlig. Gennem samtale får eleverne mulighed for at møde nye ord og begreber, som de kan bruge og lege med gennem samtalen. Dette udvider deres forståelse af ord og begreber.

Samtalen omkring elevernes løsninger er vigtig. Eleven vil bruge fagbegreberne i sine forklaringer, ligesom eleven læringsmæssigt vil gå fra at identificere opgaven til at forstå, fortolke og skabe og endeligt gennem samtalen kommunikere omkring egen løsning.

Nedenfor er en række muligheder for at arbejde med fagsprog og ordforståelse inden for faget:

Sorter og beskriv gennem brug af centicubes eller LEGO klodser:

 • Lav en figur, hvor du bruger 5 farver.
 • Lav en figur med seks klodser, hvor den grønne sidder sammen med den røde.
 • Lav en figur, hvor den grønne sidder mellem to forskellige farver.

Sorter og beskriv former og figurer:

Eleveren skal bruge tre geometriske former fx firkant, cirkel og trekant. Skal opgaven udvides kan der suppleres med farver. Eleverne får en bingoplade med fx tre rækker á seks felter.

 • Lav en række, hvor en cirkel er ved siden af en firkant og en trekant.
 • Lav en række, hvor trekanten står på spidsen og der må være to cirkler ved siden af. Men de må ikke have samme farve.
 • Lav en række, hvor en cirkel ikke må være ved siden af en firkant, men ved siden af en figur, der har samme farve som cirklen.

Regnehistorier

Gennem regnehistorier skærpes elevernes matematiske ordforråd og begrebsforståelse. Fokus er elevernes kommunikation om og med matematik. Her er det vigtigt, at der gives tid til den enkelte elevs forklaring omkring, hvad han/hun har gjort sig af overvejelser.

Regnehistorien skal rumme et problem, som man kan regne på, og eleven vil bruge hovedregning, konkrete tællemateriale mv. I den begyndende fase, skal det holdes på et simpelt niveau og med udgangspunkt i elevernes nære hverdag. Fx indholdet i penalhuset, madpakken, skoletasken, kæledyr mv.

 • Den voksne modellerer en regnehistorie

“I Karlas penalhus er der 3 blyanter, 2 viskelædre og 4 farveblyanter. Karla har fødselsdag og Lea giver hende 1 lineal. Lea siger, at den kan være i Karlas penalhus. Hvor mange ting vil Karla nu have i sit penalhus?”

Efter gentagne modellerede regnehistorier kan eleverne selv afprøve regnehistorier over for hinanden med udgangspunkt i penalhuset, madpakken, skoletasken eller lignende.

 • Regnehistorierne kan fokusere på de ord, der giver spor, at ord i matematik angiver, hvilken regningsart, der skal bruges. Fx at tilbage betyder at trække fra. “Lea har fem gulerødder med i sin madpakke. Karla er sulten og spørger Lea, om hun må få en. Det må Karla. Hvor mange gulerødder har Lea tilbage?”

Teksttype - den beskrivende og instruerende

Teksttyper r et andet væsentligt område inden for læsningen i matematik.  Eleverne skal have et begyndende kendskab til den beskrivende og den instruerende teksttype.

 • Den beskrivende teksttype: Fx ved at beskrive en geometrisk figur med brug af beskrivende udsagnsord som er, har, kan. “Firkanten har fire kanter.”
 • Den instruerende teksttype: Fx ved at bruge udsagnsord i bydeform - beskrivoplist, nævn… “beskriv en firkant.” Man kan fx lave spil, hvor eleverne laver spillereglerne.

Ordforråd og viden om verden

Eleverne skal have kendskab til fagord og begreber inden for den religiøse dimension og de grundlæggende tilværelsesspørgsmål. Sproget er ofte poetisk-mytisk og billeddannende. Der tales i sproglige billeder og metaforer. Eleverne skal have en begyndende indsigt heri.

Man kan arbejde med:

 • at læreren læser teksterne højt for eleverne og fremhæver billedsprog og metaforer. Alle metaforer/billedsprog samles og eleverne giver sprogligt deres bud på, hvad de betyder. Samtalen er væsentlig for elevens forståelse af teksten.
 • fagbegreber sættes i ordkendskabskort
 • eleven skal genfortælle fagteksten og bruge x-antal af de gennemgåede fagord

Læseforståelsesstrategier - hukommelses- og elaboreringsstrategier

Hukommelsesstrategier. Man kan bruge:

 • Gennem arbejdet med billednotat vil eleverne reflektere over indhold, ligesom de tvinges til at danne indre billeder.
 • Resume - fx ved brug af forskellige modaliteter.

Elaboreringsstrategier vil hjælpe eleverne til at strukturere og sammenholde den viden, de allerede har, med den nye viden. Man kan arbejde med:

 • Elevstillede spørgsmål til den læste fag-tekst
 • VØL modellen (hvad Ved eleven allerede, hvad Ønsker eleven at vide, hvad har eleven Lært)
 • Det hjælper med at danne indre skemaer og strukturer den nye viden. Både ift. ord, begreber og emner.
 • VENN-diagram (skal evt. ekspliciteres af læreren)

Teksttype - beskrivende

Eleveren skal have kendskab til fagets teksttyper, og hvad de vil - herunder formål, struktur og sproglige kendetegn. Ofte er det den beskrivende teksttype, der fx beskriver tid, sted og personer.

Arbejd gerne med:

 • At undersøge en tekst for modaliteter (fx billede, lyd, tekst, overskrifter, grafer mv.)
 • At samtale om, hvor man kan lære nyt ved at se på teksten før man læser den.
 • At lave egne små beskrivende fag-tekster, hvor først læseformål præciseres og evt. ud fra bestemte fagord, som er arbejdet med i førfasen af temaet.

Læsning er en sammensat proces, og meget forenklet kan man beskrive læseprocessen som en formel, hvor læsning er et produkt af afkodning, forståelse og motivation.

Læsning = Afkodning x Forståelse x Motivation

Ligesom afkodning og forståelse skal følges ad, når man taler om læsning, øges bevidstheden aktuelt i Danmark om at forstå læsning og skrivning som et samlet hele. Tidligere leder af Nationalt Videncenter for Læsning, Klara Korsgaard, udtrykker fx, at:

der er to veje ind i skriftsproget – den ene er læsning, den anden er skrivning – og de to veje supplerer hinanden.”  (Interview med Klare Korsgaard)

Med skrivning menes ikke skønskrift, men skrivning som en kommunikativ handling. Klara Korsgaard siger yderligere:

”Skrivning har den fordel, at barnet lyderer sig frem til de enkelte bogstaver i det ord, han eller hun gerne vil skrive, og dermed bliver opmærksom på, hvordan det staves. Samtidig er ordet ét, som barnet selv har valgt at skrive, og det har betydning for motivationen.” (Interview med Klare Korsgaard).

Fremstilling

Eleven skal gennem skrift, tale, lyd og billeder udtrykke sig om nære og velkendte situationer, hvor eleven skal lære at udarbejde enkle tekster med billeder og skrift. Teksterne skal gradvist blive mere omfattende, så der kan arbejdes med titel, start, midte og slutning. Elevens skal opnå viden om genretræk ved enkle fortællende og informerende tekster, og de skal som forberedelse til arbejdet med tekster lære at bruge enkle skabeloner til strukturering af teksten.

(Kilde: Dansk - færdigheds- og vidensmål. EMU)

Fælles mål - kompetencemål vedr. fremstilling

Børnehaveklassen

Sprog:

Eleven er opmærksom på forskellige måder at bruge sproget på.

1.- 2. klasse

Læsning:

Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge.

Fremstilling:

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer.

Fælles mål - opmærksomhedspunkt vedr. fremstilling

Efter 2. klasse

Eleven kan formulere sammenhængende tekst på mindst 3 linjer i en kendt teksttype.

Til læreren

 • undervis.dk

 • Carsten Elbro: Læsning og læseundervisning. Gyldendal, 2014

 • Merete Brudholm og Pernille Sørensen: Læseforståelsens fantastiske fire. Akademisk Forlag, 2016

 • Martin Jørgensen og Johannes Fibiger: Tæt på literacy. Hans Reitzels Forlag, 2016

Undervisningsmaterialer 

 • http://indskoling.blogspot.dk/ (en lærers/konsulent ved CFU Nordjylland erfaringer og ideer)

 • Den første læsning; Ina Brostrøm og Dorthe Klint Petersen (lærebogssystem fra Aline)

 • Tid til læseforståelse, Alinea

 • Fandango, Bogstavlydbogen. Gyldendal