Læsning 3. – 9. klasse

Den fortsatte læsning.

Den fortsatte læsning på mellemtrinnet og i udskolingen er præget af, at fokus gradvist skifter fra læseindlæring til, at eleverne kan bruge deres læsefærdigheder til læring i fagene.

I løbet af mellemtrinnet og i særdeleshed i udskolingen arbejdes der med tekster på et mere abstrakt og kompliceret niveau. Ud over at kunne genfortælle og forstå en tekst, skal eleverne i højere og højere grad kunne reflektere og drage konklusioner samt relatere teksters indhold til andre temaer, personlige erfaringer og andre menneskers liv og vilkår. Evnen til at kunne læse kritisk opøves.

Når eleven kommer på mellemtrinnet forventes det, at afkodningen er mere eller mindre automatiseret, og fokus flyttes nu på, at eleven opøver en aktiv læseindstilling og en god læseforståelse, og det kræver et godt ordforråd, en god syntaktisk forståelse og et godt genrekendskab samt evnen til at kunne læse mellem linjerne.

I udskolingen øges kompleksiteten i teksterne og teksttyperne, hvilket stiller større krav til, at eleven kan vælge hensigtsmæssige læse- og forståelsesstrategier.

Alle elevens lærere har ansvaret for elevens fortsatte læseudvikling. Faglærernes ansvar er, at eleven bevidst arbejder med at etablere gode faglige læsevaner. Opgaven er bl.a., at der arbejdes med ordforråd, forforståelse og læseforståelse, og det anbefales, at der arbejdes med strategier omkring før læsning, under læsning, og efter læsning. (se afsnit om faglig læsning).

Generelt om læsning ift. at læse for at lære
I begyndelsen af 3.-6. klassetrin er elevens afkodning ved at være mere eller mindre automatiseret. Gennem forløbet 3.-6. klasse er fokus at udvikle og bevare en aktiv læseindstilling.
● Eleven bevarer og udvikler læse- og skrivelyst
● Eleven får oplevelser af at læsning giver viden
● Eleven bruger læse- og skrivefærdigheder i alle fag
● Eleven møder flere teksttyper
● Eleven udvikler en aktiv læseindstilling
● Eleven udvikler et godt ordforråd, syntaktisk forståelse og kendskab til tekster
● Eleven bruger sin viden om verden og viden om tekster bevidst
● Eleven danner inferens (læser mellem linjerne)
● Eleven regulerer sine læseforståelsesstrategier

I 7.-9 klasse stilles der i høj grad krav til læsningen, da eleverne møder mange nye fag. Det handler meget om at forstå og at bruge teksterne i udskolingens mange fag. Læsningen bliver mere kompleks i og med, at mængden af informerende tekster stiger.
● Eleven skal i høj grad læse for at lære
● Eleven kan vælge hensigtsmæssige læseteknikker
● Eleven kan vælge hensigtsmæssige læseforståelsesstrategier
● Eleven er aktiv i arbejdet med at lære faglige ord og begreber
● Eleven skelner mellem forskellige teksttyper og retter læseformål derefter
● Eleven danner inferens (læser mellem linjerne)
● Elevens bruger aktivt sin viden om sprog og kommunikation
● Eleven kan bruge elaboreringsstrategier til at konsolidere viden

Anbefalinger til litteratur

Der findes meget litteratur om læsning og undervisningsmateriale. Nedenstående er udelukkende muligheder for videre læsning eller inspiration.

Til læreren
www.undervis.dk 
● Carsten Elbro: Læsning og læseundervisning. Gyldendal, 2014
● Merete Brudholm og Pernille Sørensen: Læseforståelsens fantastiske fire. Akademisk Forlag, 2016
● Martin Jørgensen og Johannes Fibiger: Tæt på literacy. Hans Reitzels Forlag, 2016.

 

3.- 4. klasse:
Læsning:
Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden.
Fremstilling:
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.

5.- 6. klasse:
Læsning:
Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge.
Fremstilling:
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

7.- 9. klasse:
Læsning:
Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.
Fremstilling:
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation.

Opmærksomhedspunkter

I Fælles Mål for faget dansk beskrives følgende opmærksomhedspunkter:

Efter 4. klasse:
Eleven skal læse tekster med velkendt fagligt indhold med ca. 120 ord/minuttet.

Efter 6. klasse:
Eleven kan opdage egne forståelsesproblemer og anvende relevante strategier til at afhjælpe dem og få overblik over teksten (fx afklare ukendte ords betydning, anvende grafiske modeller eller stille spørgsmål til tekstens indhold).

(Kilde: Dansk – Fælles Mål, læseplan og vejledning. EMU Danmarks læringsportal)

Sværhedsgrad efter klassetrin
3. klassetrin: Lix 15-20
4. klassetrin: Lix 20-25
5. klassetrin: Lix 25-30
6. klassetrin: Lix 30-35
7. klassetrin: Lix 35
8. klassetrin: Lix 35
9. klassetrin: Lix 35

Læsehastighed efter klassetrin
Ift. alderssvarende tekster
3. klassetrin: 100 ord/min.
4. klassetrin: 120-150 ord/min.
5. klassetrin: 150-170 ord/min.
6. klassetrin: 170-200 ord/min.
7. klassetrin: 200-225 ord/min.
8. klassetrin: 225-250 ord/min.
9. klassetrin: 250 ord/min.

Gode læsestrategier
Gode læsere har gode læsestrategier, og gode læsestrategier er forudsætningen for, at læsning kan føre til læring. Herunder er opstillet en række punkter, der beskriver gode læsestrategier og holdninger til læseaktiviteter:

● “Gode læsere er aktive læsere.
● De har klare mål, og de vurderer hele tiden, om det, de får ud af teksten, er i overensstemmelse med målet for læsning.
● Gode læsere kigger som regel teksten igennem, før de begynder at læse, de lægger mærke til, hvordan den er struktureret, og de ser især på de afsnit, som de mener vil være mest relevante for målet med læsningen.
● Efterhånden som de læser, forsøger gode læsere hele tiden at foregribe det, der kommer.
● De læser selektivt, og afgør løbende, hvad de skal læse grundigt, hvad de skal læse hurtigt, hvad de skal springe over, hvad der skal læses igen osv.
● Gode læsere skaber mening, korrigerer misforståelser og stiller spørgsmål til det indhold de læser.
● Gode læsere forsøger at finde forklaring på ukendte ord og udtryk i teksten, og hvis teksten er usammenhængende eller mangelfuld, forsøger de at løse problemet.
● De bruger deres forkundskaber aktivt og sammenligner indholdet i teksten med den viden, de allerede har.
● De har et bevidst forhold til forfatterens skrivemåde, stil, holdninger, synsvinkler, hensigt, baggrund osv.
● De overvåger deres forståelse og justerer eventuelle misforståelser, efterhånden som de læser.
● De vurderer tekstens kvalitet og værdi, og de forholder sig til den både intellektuelt og følelsesmæssigt.
● Gode læsere læser forskellige tekster på forskellig måde.
● Når de læser fagtekster, opsummerer og reviderer gode læsere hele tiden det, de har læst.
● For gode læsere foregår tekstforståelsen ikke kun, mens de faktisk læser, men også når de tager korte pauser, eller efter at de er færdige med at læse.
● Læsning er en krævende, kontinuerlig og kompleks aktivitet, men for gode læsere er det desuden både tilfredsstillende og produktivt.”
(Kilde: Astrid Roe, 2010, Læsedidaktik - efter den første læseundervisning)

 

Læsning i fagene er del af literacy-tænkningen. I fagene må man tilegne sig det sprog, der er knyttet til faget. Virkeligheden erfares ved at beskrive og fortælle om virkeligheden. Det ser man allerede i tidlig alder, hvor det lille barn søger bekræftelse på, at en appelsin hedder appelsin. Tilsvarende er det med begrebsliggørelse af fagsproget: fx median, gennemsnit, symmetri og kvadratrod i matematik. Hvert fag har sit sprog og sit brug af genrer (instruerende, berettende mv).
Hensigten med faglig skrivning er, at eleverne lærer at udtrykke sig fagligt. Skrivning understøtter læseprocesser. I alle fag. Læsning og skrivning i fagene skal ikke ses som en ekstraopgave, men derimod at fokus på sproget og teksterne vil styrke faget og elevens læreproces. At forstå et fag kræver, at man kan tale, læse, lytte og skrive inden for faget.

Klasseteamet
Klasseteamet har en fælles opgave i den faglige læsning og skrivning. Dansklæreren har den grundlæggende læseforståelsesopgave som fokus, hvor faglæreren skal fremme læseforståelsen i sit fag. Klasseteamet skal udvælge strategier og notatteknikker, som vil være deres fokus i en angiven periode. Herefter evaluering og optimering, for derefter at fortsætte med udvidelse af repertoiret af strategier og notatteknikker. Klasseteamet skal være enige om, hvilken terminologi de bruger om teksttyperne. Et fælles klasseteam vil understøtte den faglige læsning og skrivning og dermed elevernes læreprocesser.

Generelt om læsning ift. at læse for at lære
I begyndelsen af 3.-6. klassetrin er elevens afkodning ved at være mere eller mindre automatiseret. Gennem forløbet 3.-6. klasse er fokus at udvikle en aktiv læseindstilling.
● Eleven bevarer og udvikler læse- og skrivelyst
● Eleven får oplevelser af, at læsning giver viden
● Eleven bruger læse- og skrivefærdigheder i alle fag
● Eleven møder flere teksttyper
● Eleven udvikler en aktiv læseindstilling
● Eleven udvikler et godt ordforråd, syntaktisk forståelse og kendskab til tekster
● Eleven bruger sin viden om verden og viden om tekster bevidst
● Eleven danner inferens (læser mellem linjerne)
● Eleven regulerer sine læseforståelsesstrategier

I 7.-9 klasse stilles der i høj grad krav til læsningen, da eleverne møder mange nye fag. Det handler meget om at forstå og at bruge teksterne i udskolingens mange fag. Læsningen bliver mere kompleks i og med, at mængden af informerende tekster stiger.
● Eleven skal i høj grad læse for at lære
● Eleven kan vælge hensigtsmæssige læseteknikker
● Eleven kan vælge hensigtsmæssige læseforståelsesstrategier
● Eleven er aktiv i arbejdet med at lære faglige ord og begreber
● Eleven skelner mellem forskellige teksttyper og retter læseformål derefter
● Eleven danner inferens (læser mellem linjerne)
● Elevens bruger aktivt sin viden om sprog og kommunikation
● Eleven kan bruge elaboreringsstrategier til at konsolidere viden

Læseforståelsesstrategier
Faglæreren skal undervise eksplicit i læseforståelsesstrategier, så eleven kan blive kompetent og funktionel læser - skal kunne anvende de læste tekster (finde, uddrage, sammenkæde, fortolke, reflektere og vurdere).

Før, under og efter læsning
Den faglige læsning styrkes ved at opdele undervisningen i før-, under- og efterfaser. Når læseprocessen deles op i de tre faser, vil elevens viden, erfaringer og færdigheder blive aktiveret i før-fasen, hvor de bearbejdes og systematiseres i under-fasen og endeligt vil viden blive konsolideret i efter-fasen.

skema

Teksttyper
Skal eleverne bruge teksterne hensigtsmæssigt og få mest muligt ud af dem, må de kende til teksternes formål og struktur. I fagtekster er der mange ord og begreber, og overordnet kan de kaldes informerende tekster.
Teksttyperne kan være sammensat af flere modaliteter (fx brødtekst, tabeller, billeder, diagrammer, video, lyd, faktabokse), som alle er væsentlige informationskilder. Her er fokus lagt på fagtekster og de typer af tekster, der mødes dér. Til hver teksttype er der forslag til notatteknikker, der understøtter læsningen af teksten bedst muligt.

Berettende tekster: Formålet er at genfortælle en begivenhed, en historie, enten som information eller underholdning. Fagligt indhold gengives fortællende. Strækker sig over tid, ofte kronologisk. Minder om skønlitterære tekster. Mange tidsangivelser så, dernæst mv. og der er brug af årstal.
● Fx fortælling, historier, logbog, historisk begivenhed.
● Eksempel: link
● Notatteknik: Årsag-følgekort, flowdiagram, to-kolonnenotat, tidslinje (link til model)

Beskrivende/informative tekster: Formålet er at præsentere fakta om et tema, beskrive hvordan noget er, hvad det består af. Ordner temaet/emnet efter en bestemt logik.
● Fx naturfaglige definitioner og beskrivelser, beskrivelser af tid, sted og personer.
● Eksempel: link
● Notatteknik: Ordkendskabskort, Mind-map, Begrebskort (link til model)

Forklarende tekster: Formålet er at drøfte eller afklare et tema fx processer og sammenhænge. Begynder ofte med et udsagn, og herefter logiske trin. Fx “Olie er i dag den vigtigste energikilde.” (naturteknologi4.-6.gyldendal.dk) Tiden sættes med ord som dernæst, så og årsagsbindeord fordi, derfor og lign.
● Fx naturfaglige og historiske forklaringer, redegørelser.
● Eksempel: link
● Notatteknik: Flowdiagram/Årsag-følgekort, (link til model)

Vejledende/instruerende tekster: Formålet er at informere om, hvordan noget gøres i en bestemt rækkefølge, så det resulterer i et bestemt produkt. Brug af ord er ofte i bydeform svits, opstil, rør, kog, vent mv.
● Fx opskrifter brugsanvisninger, forsøgsvejledninger, spilleregler.
● Eksempel: link
● Notatteknik: Procesnotat, Årsag-følgekort, Ordkendskabskort (link til model)

Argumenterende tekster: Formålet er at præsentere forslag til synspunkter, argumentere for synspunkter. Indledes ofte med udsagn, der senere underbygges med for og imod.
● Fx debat, diskussioner, essays.
● Eksempel: link
● Notatteknik: Venn-diagram, Kolonnenotat (link til model)

Særlige træk ved fagtekster
Her er oplistet en række af de karakteristika, som er gældende for fagtekster. Karakteristika man som underviser skal være opmærksom på og gøre eleverne bekendte med.

Fagord - førfaglige ord
I fagtekster optræder mange fagord og fagbegreber. Dvs. nogle ord, som hører til faget. Nogle af ordene og begreberne kan også bruges i andre sammenhænge og i det almindelige hverdagssprog. De kaldes derfor førfaglige ord. Fx er de matematiske begreber som stor, lille, mindre, kort, lang eksempler på førfaglige ord. Ikke alle førfaglige ord hører til i alle elevers ordforråd, og som faglærer kan man ikke forvente, at eleven kender betydningen og brugen af ordet. Førfaglige ord kan have en betydning i faget og en anden betydning i hverdagssproget: fx buk og hest fra faget idræt og positiv, negativ, kant og formel fra faget matematik.
Derfor er det vigtigt at arbejde ikke kun med fagord og –begreber, men også de førfaglige ord.
● I før-fasen: marker alle førfaglige ord i fagteksten og bed eleverne forklare dem for hinanden. Elevens forforståelse vil være uddybet og beredt på læsningen.

Nominalgrupper
Sproget i fagtekster er ofte komprimeret, og der er meget information på få linjer. Der er mange informationer, som skal indfanges og bruges. Fx “Elever fra 9. A sælger kaffe ved en skolefest. De sælger et lille bæger kaffe for 6 kr. og et stort bæger kaffe for 10 kr. Idas far køber tre små og to store bægre kaffe. Han betaler med 100 kr. Hvor mange penge skal eleverne give Idas far tilbage?” (kilde: Matematisk problemløsning Maj 2014)
● Læreren skal undervise eleverne i, hvordan sådan et fagsprog foldes ud. Det kan gøres ved eksplicit undervisning og brug af fx. procesnotat.

Nominalisering
I mange fagtekster er informationen i udsagnsord og tillægsord lavet om til navneord. Fx “Det er varmt” bliver til “varmen.” “Landet forsvarer sig” bliver til “Landets forsvar.” Dette kalder man nominaliseringer. Sproget kommer længere væk fra hverdagssproget og bliver mere abstrakt.
● Eleverne skal undervises eksplicit i, hvordan sådanne navneord skal læses og tolkes. Hvad betyder “landets forsvar?”

Verber
I naturfaglige og matematiske tekster bruger man ofte bydeform eller udsagnsord i passiv. Når man gør det forsvinder aktøren, dvs. den der gør noget. Det kan være svært at identificere, hvem der tales til eller om.
● Læreren skal gøre eleverne opmærksomme på denne gruppe af ord. Hvad ligger i betydningen: aftegn, angiv, bestem, udregn, opmål mv.
● Læreren kan med fordel tale om matematik og de matematiske tekster uden af fokusere på resultatet af regnestykket, men i stedet på teksten, der fortæller, hvad man skal gøre. Herefter øver eleverne selv fx to og to, hvor den ene læser højt, hvad teksten siger, og den anden forklarer, hvad man skal.
● Eleverne omskriver faglige udtryk og begreber i bydeform eller passiv til aktive sætninger. Fx “udregn til du skal udregne.” “Det forventes, at vandstanden stiger…til Klimaforskere regner med, at vandstanden stiger.“

Ordforråd
I fagtekster optræder forskellige faglige begreber og ord. For at lære ord og begreber, må man møde det flere gange og i forskellige sammenhænge.
Man kan:
● Gruppere og sortere under samme overbegreb.
● Kommunikative ordforklaringer. Fx en digital produktion til anden modtager end eleven selv eller læreren, hvor fagbegrebet anvendes og forklares.
● Semantiske træer af over- og underbegreber.
● Ordkort og begrebskort.
● Kommunikative aktiviteter: elven finder fagbegreber i teksten og oversætter dem til hverdagssprog. Eller omvendt.
● Eleverne arbejder sammen i par. De sidder med ryggen til hinanden og forklarer ord og begreber: fx hvad en cirkel er, en atomspaltning. Her vil sproget være det bærende element.
● Find flest mulige ord for andre ord. Fx andre ord for at nedbryde (rådne).
● Elevproducerede tekster med de angivne fagord. Fx en instruerende tekst om syrer og baser.

 

Danskfaget bruger også faglig læsning som ses i læsningen af skønlitteratur, litteraturhistorie, biografier, genrebeskrivelser, sproglære og andet fagligt danskstof. Der må arbejdes med fagets teksttyper, fagord, viden om verden, læseforståelsesstrategier mv. i en før, under og efter læseproces. En del af de læseprocesser og metasprog om læsning, som eleverne lærer i dansk, skal bruges og udbygges i andre fags fokus på faglig læsning og skrivning.

1. Tekstens formål og elevens læseformål
Eleverne skal undervises i at se tekster fra to vinkler
Tekstens formål. Hvad er hensigten med teksten. Tekstens hensigt afgør, hvilke forventninger og forkundskaber, der aktiveres. Tekstens hensigt afgør, hvilken læsemåde eleven bruger, dvs. valg af læsestrategier.
Læseformål. Eleven skal forholde sig til eget formål med at læse teksten. Læreren skal altid gøre læseformålet tydeligt for eleverne, men det er en naturlig progression, at eleven udvikler kompetence til at selv finde og bestemme læseformål.

Man kan arbejde med:
● Brug forskellige teksttyper til at tale om teksters hensigt. Fx en beskrivende, en berettende og en argumenterende. Fokuser på afsender og teksttypens kendetegn.
● Brug samme tekster til at lade eleverne definere et læseformål. Lad eleverne diskutere deres læseformål og om tekst og læseformål kan matche.

2. Læseteknik
Når eleven kender læseformålet, enten sat af læreren eller eleven selv, kan eleven vælge læseteknik.
Eleven skal gøres bevidst om forskellige læseteknikker: skimning, overblikslæsning, nærlæsning og fokuslæsning. Læsning af de forskellige modaliteter er også påkrævet. Dvs. læsning af billeder, billedtekster, hjemmesider, grafer, hypertekster, leksika mv.
Og endeligt skal eleven også lære at finde ud af, hvad der ikke skal læses.

Skimning
Man skal have fat i det vigtigste indhold, og øjnene glider i et højt tempo hen over teksten. Ud fra de læste ord, kan man danne sig et indtryk af tekstens indhold.
Der er flere typer af skimning:
● Lodret skimning: Øjnene glider gennem midten af teksten.
Fx: Til smalle spalter fx trykte artikler.
● Slange skimning: Øjnene glider i en s-form gennem teksten.
Fx: Til sammenhængende tekst i større afsnit.
● Diagonal skimning: Øjnene glider fra øverste venstre hjørne og ned til højre hjørne.
Fx: Til brede spalter.
● Linje skimning: Afsnittets første og sidste linje læses og resten skimmes.
Fx: Til svære og tekstmættede tekster.

Overblikslæsning
Kaldes også orienteringslæsning. Bruges til at orientere sig i en teksts genre/teksttype, sværhedsgrad, indhold og relevans.
God til læsning af, om teksten er relevant
● se på modaliteter (overskrifter, billeder, links, modeller mv.)
● se på bogens titel, forside, bagside, indholdsfortegnelse
● evt. læse forord, indledning

Nærlæsning
Bruges når man skal læse grundigt og huske teksten.
Inden nærlæsning er det godt at aktivere forforståelse, finde læseformål, lave overblikslæsning.
Nærlæsning kan suppleres med notater, fx kolonne- eller marginnotater.

Fokuslæsning
Bruges til at søge konkrete informationer. Her er de tre ovenstående læseteknikker er i brug. Man bruger her overbliks- og nærlæsning samt skimning.

Teknikkerne skal i løbet af elevernes skoletid konsolideres og videreudvikles.

Man kan arbejde med:
● Læreren opstiller tydelige læseformål til fx nettekst og eleven vælger læseteknik. Samtale om læseteknik.
● Læreren opstiller tydelige læseformål og eleverne tildeles forskellige læseteknikker. Herefter samtale om udbyttet af læsningen. Herefter byttes læseteknik for at tydeliggøre forskellen og fordelene ved de forskellige læseteknikker.
● At lave fokuslæsning på hjemmesider.
● Eleverne kan i grupper lave opgaver til hinanden ifbm. fokuslæsning. Den producerende gruppe skal være bevidste om læseformål.
● Søgeopgaver: Læseformålet er at finde ud af, hvilke romaner Jesper Wung-Sung har skrevet. Eleverne skal sætte ord på, hvilke læseteknikker, de bruger.
● Materialer som Læs på! og Læs med! er hensigtsmæssige at bruge ligesom fagportalerne har opgaver inden for læseteknikker.

3. Tekster i kontekster
Tekster er ikke isolerede enheder, og derfor må læreren gøre det tydeligt, at tekster er en del af en større helhed. Eleverne skal undervises i det samspil, der er mellem genren, indholdet, sproget og situationen - dvs. undervises i literacy. Dette gælder både de tekster, eleverne læser og de tekster, som de selv skriver.

4. Multimodale tekster
Mange af de fagtekster, som elever møder er sammensat af en række forskellige modaliteter (udtryksformer). Dvs. de skaber mening på flere måder fx med brug af billeder, billedtekster, brødtekst, rubrikker, grafer, faktabokse, figurer, video, lyd mv. I dansk skal eleverne have en grundlæggende undervisning i multimodale tekster og modaliteternes affordans, dvs. hvilke styrker og svagheder har den enkelte modalitet og hvordan spiller de sammen i fagtekster.
Undervisningen i multimodale tekster gælder både allerede skrevne tekster og elevens egne tekster.

Man kan arbejde med multimodalitet:
● Bruge en fagtekst fra en af danskportalerne. Tal om hvilke modaliteter, der er på siden. Hvilke informationer giver de forskellige modaliteter? Hvad sker der, hvis vi fjerner en af dem, hvilken viden får vi så ikke? Har det betydning? På denne måde kan man komme ind på modaliteternes affordans.
● Skriv en fagtekst om fx Ole Lund Kirkegaards forfatterskab. Fælles finder klassen en række fagord der skal indgå i teksten, teksttype bestemmes, og endeligt bestemmes hvilke modaliteter, der skal være til stede. Krav om modaliteter kan være forskellig i grupperne for efter skrivningen at kunne drøfte de forskellige modaliteters styrker og svagheder.

5. Læseforståelsesstrategier
Eleverne skal undervises i selve læse- og skriveprocessen. Dvs. de skal lære læseforståelsesstrategier, hvad kan man gøre inden man læser, mens man læser og efter man har læst. Gennem 3.-9. klasse udvikles elevens repertoire af læseforståelsesstrategier, og eleven bliver efterhånden mere sikker og selvstændig i brugen af dem.

Læreren skal modellere, hvordan man skaber overblik over teksten og dens opbygning. Med tiden vil eleven selv kunne styre den proces. Tilsvarende skal læreren undervise eleverne i at bruge skrivning til at fastholde, strukturere og fastholde hovedindholdet af det læste.

De fire læseforståelsesstrategier skal gradvist introduceres, modelleres og stilladseres for eleverne. Læreren kan med sit klasseteam aftale, hvilke læseforståelsesstrategier og modeller der er i fokus i en given periode, eller at de er gennemgået i dansk for så de andre fag kan følge derefter. Det er væsentligt, at læreren er tydelig i formålet med de forskellige strategier. Eleverne skal være bevidste om arbejdet med strategierne.

Fx: Eleverne arbejder med Kim Fupz Aakesons forfatterskab og har læst en fagtekst om ham.
Hukommelse:
Tidslinje og kolonnenotat vil repetere og strukturere de forskellige titler og vigtige begivenheder i forfatterskabet.
Organisering:
Dobbeltnotat, dvs. tre kolonner, i den første skrives, hvad der fortælles på linjen, den næste hvad der siges mellem linjerne og den sidste, hvad man selv synes om det, der står i teksten. Læseren tvinges til at nærlæse. Passer til kortere tekster eller afsnit.
Elaborering:
VØL-modellen (hvad Ved eleven allerede, hvad Ønsker eleven at vide, hvad har eleven Lært) tydeliggør for eleven, hvad han/hun lærer ved at læse teksten.
Overvågning:
Stil spørgsmål til teksten kræver, at eleven reflekterer over, om det læste er forstået. Diskuter spørgsmål og svar i grupper.

6. Sprog på flere planer
Sætningsopbygning, ordklasser, morfologi, sammensatte ord, sproglige virkemidler.

Fra 3. til 4. klasse sker der et skifte i matematik. Eleverne skal ikke længere læse regnestykket og skrive resultatet i samme bog, men de skal læse længere beskrivende tekster med grafiske elementer og indirekte instruktion i den ene bog og derefter skrive udregning og resultat i en anden bog/iPad. Det er en kompliceret proces, som eleven vil opleve udfordrende.

Mængden af læsestof i matematik er øget generelt. Det ses tydeligt i Folkeskolens Prøver, Matematik med hjælpemidler. Det stiller krav til elevernes læsekompetencer. Der må derfor undervises i matematikkens sprog og tekster allerede på mellemtrinnet.

Man kan have fokus på følgende områder:

Hverdagssprog og fagsprog
Eleverne skal udvikle et præcist fagsprog, som indeholder centrale fagord og fagbegreber. Fx subtraktion, addition, vinkel, omkreds, radius.
I matematik kræves det at eleverne kan adskille hverdagssproget fra fagsproget, dvs. fokus på at førfaglige ord og hverdagsbegreber har en bestemt betydning i matematik, fx kanter, sider, skære mv.

Man kan arbejde med:
● Emner/afsnit i undervisningen sammenfattes i en ordbog. Her samles de vigtigste ord og begreber. Ordbogen kan deles op i forskellige kategorier, der er typiske for matematikkens sprog:
○ Processer: fx subtraktion, addere, dividere
○ Egenskaber: ligesidet, buet, retvinklet
○ Hverdagsord oversat i matematik: skære: to linjer der krydser hinanden, punkt: i et diagram
Ordbogen kan udvides i takt med, at eleverne bliver ældre.

Bydeform, passiv, præpositioner
Bydeform
Læreren skal undervise i, hvilke forventninger de enkle bydeformer rummer.
Fx ordet bestem. Her skal der sondres mellem hverdagssprog og fagsprog. I hverdagssproget er det at bestemme noget, man kan eller ikke kan, fx “Mads bestemmer alt i spillet.”
I fagsproget er bestem et krav til eleven om at give en matematisk begrundet udregning med forklaring.
Eksempler på bydeformer: beskriv, tegn, afgør, vis, vurder, sammenlign, bestem.
Man kan arbejde med dem:
● Giv eleverne en række matematiske opgaver, hvor der er brugt bydeform. Lad dem forklare for hinanden, hvad bydeformen kræver, at de skal. De må ikke bruge det ord, som er i teksten.
● Lav med eleverne en synlig ordbog i klassen, hvor bydeformerne er forklaret ved eksempler.

Passiv
Læreren skal tydeliggøre for eleverne, at der i matematiske tekster er passive former. Den passive form er “afpersonaliseret.” Ved skolefesten sælges kaffe i to størrelser. Ved salg af kaffe går overskuddet til 5.a.” Eleverne skal kende til passive former.
Man kan:
● Lade eleverne finde en række passive former i matematikbogen, hvorefter de omskriver de passive tekststykker til nutid. Hensigten er at gøre eleverne opmærksomme på, at passiv form ikke ændrer på, hvad der sker. Der kommer ikke en ny betydning.

Ord der leder på vej
I matematiske tekster er der en række ord, som kan lede læseren på vej til at finde ud af, hvilken regningsart, der skal bruges. Eleverne skal undervises i, hvordan man opdager disse ord.
Eksempel: Hvad er forskellen på længde a og længde b? Ordet forskel viser, at man skal finde forskellen mellem to forskellige mål, og dermed subtraktion. Det kan også være ord, der betyder det samme som forskel.
For at understøtte det, kan man bruge:
● Regnehistorier
● Skrive ordene i matematik-ordbogen (se under hverdagssprog og fagsprog)

Teksttyper
Eleverne skal gennem årene lære at afkode og forstå tekster om og med matematik. Teksterne de møder i faget er oftest multimodalt opbyggede tekster. Teksttyperne er ofte beskrivende/informative, instruerende eller argumenterende. Der stilles krav om at kunne læse matematiske problemstillinger. Heri skal elevens læseforståelsesstrategier sættes i spil; hvad skal jeg læse, giver det mening, hvordan husker jeg det, og hvad skal jeg ikke læse.
Man kan bruge:
● Procesnotater. Eleven bruger notatet til at finde opgavens problemstilling og de informationer, som gives undervejs. Notatet er opdelt i to kolonner, hvor eleven i venstre side skriver trinnene i problemløsningen, fx problem, ved i forvejen, tegn, hvad gør jeg, udregn og svar. I højre kolonne skrives tekstens oplysninger fx under “hvad ved jeg” skrives: “Et lille bæger kaffe koster 6 kr., og et stort bæger kaffe koster 10 kr. Idas far køber tre bægre kaffe á 6 kr. stykket og to bægre kaffe á 10 kr. stykket. Han betaler med 100 kr.”
Læreren modellerer for, at eleverne på sigt kan arbejde selvstændigt med notatet.

Definitioner
Definitioner anvendes ofte i naturfaglige tekster, også i matematikteksterne. De kendes på udsagnsord som være, blive, kalde, have og i forskellige bøjninger. Fx “En firkant, som er lige lang på alle sider, og hvor alle vinkler er præcis 90 grader, kaldes et kvadrat.” Fra 7. klassetrin skal eleverne lære definitioner. Først modelleret af læreren siden selvstændigt. Kender eleverne definitioner kan de adskille dem fra andre sætninger i fagteksten. Man kan ikke antage, at alle elever selv kan finde definitioner og adskille dem fra resten af teksten.

Man kan arbejde med:
● At eleverne selv laver definitioner af nye emner og begreber. Definitionerne skal være præcise. Elevens bevidsthed om definitioner skærpes.

Gennem skoleforløbet udvikles elevens naturfaglige kompetencer. I 1.-6. klasse er det natur/teknologi og derefter de tre naturfag biologi, geografi og fysik/kemi, som eleverne møder i 7. klasse. De fire naturfag udgør et samlet forløb 1.-9. klasse, hvormed vi har valgt at lægge dem ind under samme punkt ift. faglig læsning.

Fagets tekster har en særlig form, som eleverne må kende til. Teksterne er oftest multimodale og digitale fx billeder, tekst, grafer, video, tekstbokse, statistikker. Teksterne er pakket med informationer, som skabes mellem tekstdelene.
Teksttyperne er ofte beskrivende, instruerende og forklarende.

Kendetegn ved teksterne i naturfagene
(se uddybning under “særlige træk ved fagtekster”)
● Passive konstruktioner (fx Nåletræer kaldes ofte for grantræer)
● Definitioner som kendes på udsagnsord som: være, blive, kalde, have, bestå. Fx “Alfastråling består af heliumkerner, betastråling består af elektroner. ”
● Sammensatte ord (fx nåletræer, løvfældende, stedsegrønt, grankogle, hjertekammer). Lær evt. eleverne, at sammensatte ord kan forstås bagfra fx hjertekammer er et kammer i hjertet, og grankogle er en kogle på granen.
● Nominaliseringer (udsagnsord og tillægsord er lavet om til navneord fx man fælder træer -> fældning)
● Før-faglige ord, som har en specifik betydning i naturfagene (fx bølger, farver)
● Fag-faglige ord (fx nåletræer, lærketræ, kogler, støv, frø, skæl, spætte)
● Multimodalitet: tabeller, grafer, illustrationer, videoinstruktioner og andre udtryksformer med stigende grad af kompleksitet

Læreren skal undervise i teksternes struktur og hensigt. Bestem teksttypen sammen med eleverne inden de læser teksten, uanset om det er alene eller fælles læsning. Fagord, førfaglige ord og nominaliseringer må ekspliciteres for eleverne, hvor de fx kan lave deres egen naturfaglige ordbog.

Forforståelse
Det er vigtigt at arbejde med forforståelsen i faget, hvormed læseudbyttet vil være større.

Man kan arbejde med:
● Mindmap til at strukturere før-viden
● Ordkort
● Teksttypens hensigt
● Tekstens modaliteter (hvad kan man forvente)
● Video eller billeder om emnet
● LÆSEFORMÅL - er nødvendigt for at vide, hvad man skal med teksten, og for at finde den rette læsestrategi

Fagbegreber
Begrebstilegnelsen er væsentlig i faget. Begreber, undersøgelser i faget og hverdagserfaringer skal kobles sammen, hvor man kan øge det faglige ordkendskab:

Man kan arbejde med:
● Mundtlig erfaringsbearbejdning af forsøg og undersøgelser med brug af bestemte fagbegreber
● Skrive egen tekst med udvalgte fagbegreber
● Ordkendskabskort bruges, når der optræder nye vigtige fagbegreber.
● Fagene kan udarbejde en naturfaglig ordbog, hvori fagbegreber skrives og defineres. Undervejs i skoleforløbet bliver opgaven mere og mere selvstændig for eleverne, hvor det i første omgang er læreren, der definerer valget af ord

Formidling af naturfaglig viden
Formidlingen lægger op til faglig skrivning og kommunikation. Eleverne demonstrerer og forklarer emner med brug af et gradvist mere udbygget fagsprog. Eleverne kan formidle og demonstrere viden til andre modtagere, fx en yngre klasse, en venskabsklasse i byen, en fagperson uden for skolen eller andet. Forinden er hensigten med teksten bestemt, ligesom der kan stilles krav til teksttype og udvalgte fagord, passive former, nominaliseringer mv. alt efter alderstrin.
Eleverne skal kunne skrive berettende, instruerende og informerende.

Forståelsesstrategier
Undervis eleverne i, hvordan de kan arbejde med hukommelse for tekst, strukturere sin viden og overvåge læsningen, om det læste er forstået.
Man kan bruge:
● Kolonnenotat og mind-map til at strukturere viden og huske det. I 3. klasse og begyndelsen af mellemtrinnet er det læreren, som modellerer og strukturerer mind-map, med henblik på, at eleven selv på sigt vil lære at strukturere den erhvervede viden på denne måde.
● VENN-diagram til at organisere og strukturere viden, finde forskelle og ligheder mellem emner og tekstens indhold.
● Nøgleord i teksten.
● Tidslinje.
● Årsag-følge kort. Bruges til at gennemskue led i forklarende tekster.

Læsning er en sammensat proces, og meget forenklet kan man beskrive læseprocessen som en formel, hvor læsning er et produkt af afkodning, forståelse og motivation.

Læsning = Afkodning x Forståelse x Motivation

Ligesom afkodning og forståelse skal følges ad, når man taler om læsning, øges bevidstheden aktuelt i Danmark om at forstå læsning og skrivning som et samlet hele. Tidligere leder af Nationalt Videncenter for Læsning, Klara Korsgaard, udtrykker fx, at:

”der er to veje ind i skriftsproget – den ene er læsning, den anden er skrivning – og de to veje supplerer hinanden.” (Interview med Klare Korsgaard: www.videnomlaesning.dk/388/1166.aspx )

Med skrivning menes ikke skønskrift, men skrivning som en kommunikativ handling. Klara Korsgaard siger yderligere:

”Skrivning har den fordel, at barnet lyderer sig frem til de enkelte bogstaver i det ord, han eller hun gerne vil skrive, og dermed bliver opmærksom på, hvordan det staves. Samtidig er ordet ét, som barnet selv har valgt at skrive, og det har betydning for motivationen.” (Interview med Klara Korsgaard: www.videnomlaesning.dk/388/1166.aspx ).

Ved hjælp af skrift, tale, billeder og lyd skal eleven kunne fremstille mono- eller multimodale tekster.

Færdigheds- og vidensmål vedr. fremstilling
I fælles mål opstilles færdigheds- og vidensmål tilpasset de enkelte faser.
Efter 4. klasse:
Fase 1: Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende. Eleven har viden om ordforråd og sproglige valgmuligheder.
Fase 2: Eleven udarbejder multimodale tekster. Eleven har viden om beskrivende og berettende fremstillingsformer.

Efter 6. klassetrin:
Fase 1: Eleven kan udarbejde anmeldelser, instruktioner og fagtekster. Eleven har viden om kommenterende og forklarende fremstillingsformer.
Fase 2: Eleven kan udarbejde dramatiske dokumentariske og interaktive produkter. Eleven har viden om virkemidler i drama og dokumentar på film, i tv og på nettet.

Efter 9. klassetrin:
Fase 1: Eleven kan udarbejde opinions- og ekspressive tekster. Eleven har viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer.
Fase 2: Eleven kan fremstille større multimodale produktioner. Eleven har viden om virkemidler, grafisk design og efterproduktion.
Fase 3: Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter. Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper.
(Dansk - Fælles Mål: https://www.emu.dk )

Kompetencemål vedr. fremstilling
3.- 4. klasse:
Fremstilling:
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.

5.- 6. klasse:
Fremstilling:
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

7.- 9. klasse:
Fremstilling:
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.
(Dansk - Fælles Mål: https://www.emu.dk )

Opmærksomhedspunkter vedr. fremstilling
Efter 4. klassetrin:
Eleven kan formulere en sammenhængende tekst med en tydelig tekststruktur, fx en beretning eller en beskrivelse af et velkendt fænomen.

Efter 9. klassetrin:
Eleven kan foretage basal korrektur på sprog, stavning, tegnsætning og layout.
(Dansk - Fælles Mål: https://www.emu.dk )

Den vanskelige læseudvikling
Ikke alle børn følger det samme udviklingsforløb i processen med at lære at læse og skrive. Forskning i læseprocesser gør, at man nu ved meget om, hvilke udviklingsfaser og udviklingstrin, man gennemløber. Det er individuelt, hvor lang tid et barn er i hver fase, og hvad der skal til, før det rykker videre.

Det ses, at en mindre gruppe børn gennemløber den almindelige proces med at lære at læse og skrive, men med forsinkelse i forhold til gennemsnittet. For denne gruppe børn er det tilstrækkeligt med ”en ekstra chance”, altså en gentagelse af begynderundervisningen.

En mindre gruppe børn vil fortsat efter en sådan indsats være i vanskeligheder vedr. læsning og skrivning. Årsagerne hertil kan være mangeartede.

En del af disse elever oplever vanskeligheder med at lære sig at læse og skrive allerede i skolestarten, hvor andre elever først kommer i vanskeligheder, når de skal anvende deres skriftsproglige færdigheder til læring i fagene.

Læse- skrivevanskeligheder
Læseudviklingen påvirkes af en række individuelle faktorer hos eleven, hvoraf nogle vil være medfødte, nogle neurologisk eller genetisk betinget og andre miljøafhængige. Elevens sproglige forudsætninger og motivation for læsning og læring er for eksempel meget miljøafhængig. Der kan tales om med- og modvindsfaktorer, hvor utilstrækkelig undervisning og svag opbakning fra hjemmet er eksempler på modvindsfaktorer. Modvindsfaktorer kan påvirke en læseudvikling i negativ retning uanset elevens forudsætninger i øvrigt.

Læsning afhænger både af afkodning og af sprog- og tekstforståelse Afkodning handler om identifikation af de enkelte ord, mens sprogforståelse handler om gendannelse af tekstens forestillingsindhold.

Sammensatte læsevanskeligheder
Læsning handler som sagt om både afkodning og om forståelse. Man kan godt have vanskeligheder inden for det ene område uden samtidig at have det i det andet område, men hvis man har vanskeligheder inden for begge, er der tale om en sammensat læsevanskelighed.

(Elbro, 2007)

Procedure vedrørende indsatsen over for elever i læse- skrivevanskeligheder
Der skal være en særlig opmærksomhed omkring børn, der er i risiko for læse- og skrivevanskeligheder, eller som er blevet identificeret med læse- skrivevanskeligheder, og det skal være velovervejet, hvad der sættes i værk hvornår. Med andre ord, så skal ”alt” ikke sættes i værk på én gang, er det er vigtigt, at der er en proces i gang, og at involverede parter ved, hvad det er. Dette skal give tryghed for den, der har undervisningsansvaret og for barnet og forældre.

Ved klassescreening eller de nationale test kan det vise sig, hvilke elever man bør have særlig opmærksomhed på i forhold til en læseudvikling. Hvis dette billede stemmer overens med det indtryk læreren i øvrigt har, aftales det fx på en klassekonference, hvilken indsats der skal til, ligesom der tages stilling til, om der skal tages en individuel læseprøve – en IL-prøve eller en ordblindetest. En IL-prøve giver et billede af elevens aktuelle læsekompetence. En eventuel ekstra indsats eller en individuel prøve aftales altid med forældre. Efter en periode med en særligt tilrettelagt undervisning ud fra en handleplan, vil det være naturligt at reteste eleven, for at få et indtryk af, om eleven er i udvikling. Hvis retestning viser, at det specialpædagogiske tiltag ikke har virket, kan det næste skridt være at drøfte eleven på skolens koordineringskonference.

Hvis en elev har svært ved at lære at læse, kan det skyldes ordblindhed, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på en række kendetegn, som kan have sammenhæng med en ordblindeproblematik.

Kendetegn på ordblindhed i børnehaveklassen
● Vanskeligheder ved at rime betyder, at barnet har svært ved at forstå, at to ord er i “lydfamilie” med hinanden, selv om de ikke ligner hinanden i betydning, fx mand/spand, hus/mus, potte/måtte.
● Vanskeligheder ved at huske bogstaver eller tal.
● Vanskeligheder ved at opdele ord i mindre dele og arbejde med lydene i et ord (fx at finde ud af hvordan ordet “lur” vil lyde, hvis man fjerner det første bogstav “l”).
● Vanskeligheder med at huske ord.
(Kilde: Socialstyrelsen)

Kendetegn på ordblindhed i 1. klasse
● Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstaver til lyd og bogstavfølger til ord.
● Vanskeligheder med hurtigt at genkende hyppige ord til læsning.
● Vanskeligheder med stavning.
● Vanskeligheder med at lære tabeller og løse matematikopgaver.
(Kilde: Socialstyrelsen)

Kendetegn på ordblindhed i senere klasser
● Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster.
● Vanskeligheder med at stave.
● Vanskeligheder med at formulere sig skriftligt.
● Vanskeligheder med at lære fremmedsprog.
● Nederlagsfølelse og evt. sociale problemer.
(Kilde: Socialstyrelsen)

Ordblindetesten
I folkeskolen er der mulighed for at stille diagnosen dysleksi helt ned til 3. klasse med Ordblindetesten. Testen kan tages af en læsevejleder eller en læselærer.
https://uvm.dk > ordblindetest.
https://ordblindetest.nu > vejleder.

Anbefaling omkring procedure vedrørende Ordblindetesten
Ved tegn på ordblindhed tager dansklæreren efter samråd med en læsevejleder/læselærer den indledende kontakt til forældrene. Hvis der er tegn på ordblindhed, og kriterierne for, hvornår Ordblindetesten kan bruges, i øvrigt er opfyldt, kan en læsevejleder eller en læselærer efter aftale med forældrene lave Ordblindetesten med eleven. Når Ordblindetesten er lavet inviteres forældrene til et møde med dansklærer og læsevejlederen/læselæreren, hvor testresultatet gennemgås, og eventuelle tiltag aftales.

I forhold Ordblindetesten henvises til vejledningen, som skal følges. Vær opmærksom på at vejledningen løbende opdateres. Af vejledningen fremgår det, at testen score passer med, at testen tages i forårsmånederne. Inden testen kan tages, skal en bemyndighedserklæring underskrives af forældrene.

Fra slutningen af 4. klasse har forældre et retskrav på, at deres barn kan blive ordblindetestet én gang i skoleforløbet.
Opfølgning på ordblindetesten
Når et ordblindetest er gennemført sammenfattes testresultatet i en ordblindescore, der placerer eleven i en af der tre grupper: Rød, gul eller grøn.

Rød gruppe = ordblind
Når en elev falder i gruppen ordblind, betyder det, at der skal tilrettelægges en læseundervisning, der tager udgangspunkt i denne vanskelighed. I testrapporten får man information om, hvorvidt elevens ordblindevanskelighed særligt er knyttet til hastighed eller præcision. Det er muligt, at resultatet fra ordblindetesten skal suppleres med yderligere tests, observationer fra undervisningen og elevens skriftlige arbejder for at få et mere uddybet billede at tilrettelægge undervisningen ud fra.

I forhold til elevens behov for kompenserende læse- skrivestøtte, er det vigtigt at undersøge, hvor handicappet eleven er, og derfor bør Ordblindetesten ofte suppleres med en tekstlæseprøve. Den kompenserende læse- skrivestøtte erstatter ikke læse- skriveundervisning. Arbejdet med den kompenserende læse- skrivestøtte skal ske i et samspil med undervisningen i læsning og skrivning og med den almindelige undervisning i alle fag.

Vær opmærksom på, at de elever, der er i rød gruppe, har ret til at gå til afgangsprøver på særlige vilkår med fx forlænget tid og mulighed for at bruge den kompenserende læse- skrivestøtte.

Gul gruppe = usikker fonologisk kodning
Når resultatet placerer eleven i gul gruppe, betyder det, at resultatet ligger i grænseområde mellem ordblindhed og ikke ordblindhed, derfor er vanskeligheden af samme type, som hvis eleven var kommet i rød gruppe dog ikke i samme grad. Yderligere test kan afdække andre vanskeligheder fx tekstforståelse, læsehastighed og ordkendskab. En placering i gul gruppe bør følges op af et forløb, hvor der arbejdes på, at den fonologiske kodning forbedres. Også her er det vigtigt, at der tages udgangspunkt i testrapporten i forhold til, om resultatet skyldes lav hastighed eller lav præcision.

Hvis resultatet bunder i ordlæse- stavepræcision, bør der undervises i træning af afkodning og stavning.

Skyldes resultatet lav hastighed, bør man undersøge i hvilket omfang eleven læser og skriver i hverdagen, og hvis der er tale om, at det er mangelfuldt, bør der arbejdes med at motivere og understøtte eleven til at læse og skrive mere, så læsefærdighederne automatiseres, og hastigheden øges.

Undertiden bunder et testresultatet i gul gruppe i mangelfuld læseundervisning fx på grund af sygdom eller skole- lærerskift, og her kan en et særligt tilrettelagt læseundervisningsforløb muligvis rette op på en elevs usikre afkodning.

Grøn gruppe = ikke ordblind
Når testresultatet placerer en elev i grøn gruppe, betyder det, at eleven ikke har vanskeligheder med at anvende skriftens lydprincipper. Derfor bør det undersøges, om der er andre årsager til, at der har været en mistanke om ordblindhed, så der bliver fulgt op på de oplevede vanskeligheder.

Ordblinderisikotesten
Ordblinderisikotesten er en test til tidlig identifikation af elever i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed. Ordblinderisikotesten kan anvendes i slutningen af børnehaveklassen, i midten af 1. klasse og i slutningen af 1. klasse.

Ordblinderisikotesten er udviklet til brug af læsevejledere. Alle landets grundskoler har fået tilsendt direkte link og adgangskode til den hjemmeside, hvor testmaterialet kan downloades.
Vejledning til Ordblinderisikotesten:
https://uvm.dk/.../nov/161109-vejledning-til-ordblinderisikotesten.pdf

Undervisning af ordblinde elever i klassen
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet har udgivet ”Ordblindhed i Grundskolen”, som er et omfattende inspirationsmateriale. Omkring undervisning af ordblinde elever anbefales følgende undervisningsindhold, som kan bruges til at arbejde med i klassen:

1. Sproglige forudsætninger for læsning
Før man kan omkode fra tale til skrift og fra skrift til tale, må man arbejde med at forbinde talesproglige enheder (fonemer) og skriftsproglige enheder (bogstaverne) med hinanden. Arbejdet med fonologisk opmærksomhed bør inddrage bogstaverne, eftersom målet er at koble bogstav og lyd.

2. Undervisning i forbindelsen mellem bogstav og lyd
Direkte undervisning i skriftens lydprincipper er en velunderbygget metode til at lære elever at afkode. Hvis lydprincipperne skal give mening, skal eleverne begynde med de lydrette ord, hvor der ingen afvigelser er, og hvor eleverne derfor kan ”stole på” sammenhængen mellem bogstav og lyd. I undervisningen i lydprincipperne bør læreren også relativt tidligt undervise direkte i de hyppigste betingede lyde.

3. Undervisning i morfemer i læsning
Det er velkendt, at mange ordblinde elever med erfaringen kan opnå en delvis ordgenkendelse gennem genkendelse af betydningselementer/morfemer. Især det første rodmorfem kan blive et holdepunkt for en analyse af ordet.

4. Læseaktiviteter i sammenhængende tekstlæsning
Ordblinde elever kan støttes både i deres højtlæsning af sammenhængende tekst og i deres forståelse af teksten.

5. Undervisning i stavning
Ordblinde elever kan støttes i deres stavning ved at få direkte instruktion i at komme fra lyd til bogstav og fra lydfølger til bogstavfølger og ved at få direkte instruktion i alle morfemtyper. Desuden kan vedvarende læsning give ordblinde elever sikrere repræsentationer af ords stavemåde, og det kan støtte deres stavning af ord.

6. Undervisning i skriftlig fremstilling
Ordblinde elever vil ofte have færre erfaringer med at skrive sammenhængende tekster, fordi vanskeligheder med at stave og med at mobilisere ord har forhindret det. Hertil kommer måske en direkte undgåelsesadfærd som følge af mange nederlag. Derfor kan det være en fordel at bryde skriveprocessen op i overskuelige dele, hvor man bruger tid og giver direkte instruktion og mange eksempler på hver enkelt del. Desuden kan det være en hjælp, at eleverne skriver med lydstøtte og stavekontrol eller at de dikterer, da der så frigives noget energi fra stavning til strukturering af indholdet.
(Kilde: Ordblindhed i grundskolen- Et inspirationsmateriale, 2016, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet)

Intensive kurser til ordblinde elever
Det anbefales, at ordblinde elever og elever, som i ordblindetesten placeres i gul gruppe tilbydes intensive kurser som supplement til den almindelige undervisning, hvor der er fokus på undervisning i skriftens lydprincipper. Det er vigtigt, at der i et intensivt forløb tilbydes undervisning 3 -5 gange om ugen i en længere periode. I Odder Kommune benyttes bl.a. VAKS-materialet til den særligt tilrettelagte intensive undervisning af ordblinde elever. Materialet kan benyttes fra 3. klasse. Undervisningen foregår individuelt eller på mindre hold.

Forståelsesvanskeligheder
Den meget enkle ligning for læsning er: Læsning = Afkodning x Forståelse. Altså omfatter læsefærdighed to hovedelementer. Det ene er afkodning, som er identifikation af de enkelte ord. Det andet er forståelse, hvilket betyder, at tekstens forestillingsindhold gendannes på basis af de afkodede ord.

Nogle elever med forståelsesproblemer kan have en uproblematisk afkodning ofte kaldet tekniske læsere. Disse elever behøver ikke hjælp til afkodningsdelen, men de har behov for hjælp til at forstå teksten. For at kunne forstå en tekst kræver det at eleven har:
● Et godt ordkendskab
● Evnen til at bruge sin forhåndsviden
● Evnen til at danne inferenser
● Kendskab til teksters genrer og struktur
● Strategier til at styre udbyttet af sin læsning.

Fra 4. - 5. klassetrin vokser kravene til sprogforståelse i læsning, og teksterne bliver mere komplekse. Derfor viser forståelsesvanskeligheder sig ofte, når eleven er på mellemtrinnet.

Alle elever skal undervises i læseforståelsesstrategier, men i særdeleshed de elever, der har problemer med det, skal undervises konkret i det.

Samtaler om læsning og skrivning støtter forståelsen. Metoder som dialogisk læsning, kooperativ læring og reciprok undervisning understøtter udviklingen af elevernes læseforståelse.

Læs mere om læseforståelse i afsnittet om læseforståelsesstrategier og på https://uvm.dk/publikationer/ressourcecenter-for-folkeskolen/laesning/2014-praksisrettet-publikation-laeseforstaaelse-og-faglige-laesekompetence

Elever med tekstforståelses-vanskeligheder kan have problemer med arbejdshukommelsen.

Arbejdshukommelse
Arbejdshukommelsen er af afgørende betydning for elevers læring. Arbejdshukommelse er kort fortalt den proces, der opstår, når vi tænker os om, repeterer, fordyber os og stiller spørgsmål. Arbejdshukommelsen forbinder tidligere viden og erfaring med informationer nu og her.

Det er i arbejdshukommelsen, at man fastholder ord og tekstdele, mens man tænker over dem og kobler dem med sin forhåndsviden, sit kendskab til teksters genrer, sin evne til at danne inferenser osv.

Hvordan understøttes arbejdshukommelsen:
● Kategorisering af informationer, sådan at de vigtige informationer fastholdes, og de ligegyldige adskilles
● Sæt ord på den rækkefølge en handling indeholder
● Brug billeder
● Giv ledetråde
● Repeter
● Hjernegymnastik
● Hovedregning, gåder, bogstav- talrækkefølger osv.
● Skak
● Forskellige notatteknikker

Læs mere om arbejdshukommelse på https://www.folkeskolen.dk/523988/arbejdshukommelse---fundamentet-for-boerns-laering

Den kompenserende læse- skrivestøtte
Den kompenserende læse- skrivestøtte er betegnelsen for læse- og skriveteknologier, der kan hjælpe med at læse tekster højt, tilbyde ordforslag eller skrive tekst, der siges. I Odder har alle elever en iPad, hvor kan man tilslutte oplæsningsfunktionen, og i Odder bruges lige nu den ordforslagsapp, der hedder Appwriter. Det betyder, at de elever, der har behov for at benytte den kompenserende læse- skrivestøtte, kan sidde med den samme iPad, som de øvrige elever i klasse, og det betyder samtidig, at elever med læse- skrivevanskeligheder kan være helt tæt på almenundervisningen.

Måler er, at elever med svære læse- skrivevanskeligheder lærer at anvende og acceptere den kompenserende læse- skrivestøtte som et hjælpemiddel i hverdagen, med henblik på at bevare eller genvinde lysten til at læse og skrive og få mulighed for at deltage i klassens undervisning på lige fod med de øvrige elever i klassen.

Når det besluttes, at en elev skal benytte den kompenserende læse- skrivestøtte skal det være i et tæt samarbejde med forældrene, og skolen skal sikre, at både eleven og forældre modtager instruktion i det på kurser eller workshops, sådan at der også kan støttes op om arbejdet fra hjemmet side. Endvidere skal skolen sikre, at elevens lærere understøtter elevens brug af den kompenserende læse- skrivestøtte i alle fag.

Det anbefales, at elever, der benytter den kompenserende læse- skrivestøtte, tilbydes løbende vejledning og opfølgning i forhold til at sikre, at teknologierne bruges bedst muligt og rigtigt opdateret.

I nogle klasser benyttes appwriter mere generelt af alle elever og af elever med andre former for læse- skrivevanskeligheder. Når der er tale om ordblinde elever, er det skolen ansvar, at den kompenserende læse- skrivestøtte fungerer i forhold til elevens ordblindeproblematik.

Vær opmærksom på, at de elever, der er i rød gruppe i ordblindetesten, har ret til at gå til afgangsprøver på særlige vilkår med fx forlænget tid og mulighed for at bruge den kompenserende læse- skrivestøtte.

Nota
Nota producerer lydbøger og tilgængelige tekster til læsehandicappede. Det anbefales at ordblinde elever og elever med andre handicaps fx ADHD og hjerneskade, der gør, at de ikke kan læse almindelig trykt tekst, tilmeldes Nota.

Forslag til handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder