Borgerrådgiverens beretning

Hvad siger databeskyttelsesreglerne?

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende journaliserings- og arkiveringsregler.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du har givet samtykke efter databeskyttelseslovgivningen, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte borgerrådgiveren - se kontaktoplysninger nederst på siden om borgerrådgiveren.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

En myndighed er i almindelighed ikke berettiget til at fjerne/destruere bestemte dokumenter eller oplysninger, der indgår i en sag. Det kan normalt kun ske, hvis der er lovhjemmel hertil. Dette er blandt andet begrundet i hensynet til, at myndigheden senere - eksempelvis i forbindelse med klager eller genoptagelse - skal kunne dokumentere, hvad der er passeret i en sag. 

Viser det sig, at et dokument indeholder urigtige eller vildledende oplysninger, vil myndigheden i almindelighed være forpligtet til at berigtige oplysningerne, så myndighedens sag afspejler sagens faktiske omstændigheder. Det kan eksempelvis ske ved, at myndigheden udarbejder en notits, hvori oplysningerne berigtiges. Der kan i den forbindelse eventuelt redegøres for, hvordan de urigtige eller vildledende oplysninger er kommet ind i sagen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på http://www.datatilsynet.dk/.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på http://www.datatilsynet.dk/.

Kontakt til Borgerrådgiveren og registrering af følsomme personoplysninger

Du kan som borger i Odder Kommune henvende dig til kommunens uafhængige borgerrådgiver.

Borgerrådgiveren vil på baggrund af din henvendelse spørge ind til den problemstilling, som du henvender dig om. Det kan enten ske skriftligt, telefonisk eller i et personligt møde mellem dig og borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningen, og du har mulighed for at henvende dig til borgerrådgiveren uden, at forvaltningen bliver orienteret om din henvendelse.

I de fleste tilfælde afsluttes samtalen med borgerrådgiveren med, at forvaltningen ikke skal involveres. I disse tilfælde oprettes der ikke en sag hos borgerrådgiveren og dine personlige oplysninger bliver derfor heller ikke registreret hos borgerrådgiveren.

Men i de tilfælde, hvor du og borgerrådgiveren aftaler, at de forhold, som du er utilfreds med, skal besvares af forvaltningen, opretter borgerrådgiveren en sag, hvor det registreres, hvem du er, og hvad du er utilfreds med.

Borgerrådgiveren anmoder herefter forvaltningen om at forholde sig til de forhold, som du er utilfreds med. Du modtager en kopi af den henvendelse, som borgerrådgiveren har sendt til forvaltningen. Begge dokumenter journaliseres på din sag hos borgerådgiveren.

Borgerådgiveren anmoder forvaltningen om at sende deres besvarelse direkte til dig, og sende en kopi til borgerrådgiveren. Den modtagne kopi journaliseres på din sag hos borgerrådgiveren.

Normalt vil det være afslutningen på din sag hos borgerådgiveren, som herefter lukker din sag. Men såfremt afdelingens besvarelse giver anledning til uddybende spørgsmål eller en nærmere undersøgelse af sagsbehandlingen, så sker det efter aftale med dig. Borgerrådgiveren får derigennem samtykke fra dig til at indhente yderligere oplysninger i din sag. Du bliver orienteret om resultatet af borgerrådgiverens nærmere undersøgelse af sagen.

I de tilfælde, hvor der oprettes en sag ved borgerrådgiveren, så sker det i overensstemmelse med reglerne om notatpligt, journaliseringspligt samt databeskyttelsesreglerne.