Bendixminde - etape 2

27 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del.

Oversigtskort over grunde 

Kort over parcelhusgrunde i Bendixminde

Video om Bendixminde

Video med Borgmester Uffe Jensen om de 27 grunde på Bendixminde i Odder
Linket går til Youtube

Følgende grunde er til salg.

Eisenbergvej

Nr. 1 - Solgt
987 m²
850.000 kr.

Nr. 2 - Solgt
914 m²
725.000 kr.

Nr. 3 - Solgt
1044 m²
900.000 kr.

Nr. 4 - Solgt 
930 m²
825.000 kr.

Nr. 5 - Solgt 
943 m²
950.000 kr.

Nr. 6 - Solgt 
774 m²
725.000 kr.

Nr. 7 - Solgt
872 m²
950.000 kr.

Nr. 8 - Solgt 
730 m²
725.000 kr.

Nr. 9 - Solgt
1128 m²
1.050.000 kr.

Nr. 10 - Solgt 
891 m²
755.000 kr.

Nr. 11 - Solgt 
1166 m²
1.125.000 kr.

Nr. 12 - Solgt 
908 m²
825.000 kr.

Nr. 13 - Solgt 
909 m²
1.025.000 kr.

Nr. 14 - Solgt 
978 m²
825.000 kr.

Nr. 15 - Solgt
1118 m²
1.125.000 kr.

Nr. 16 - Solgt 
1006 m²
875.000 kr.

Nr. 17 - Solgt 
948 m²
1.025.000 kr.

Nr. 18 - Solgt 
1167 m²
800.000 kr.

Nr. 19 - Solgt 
948 m²
975.000 kr.

Nr. 21 - Solgt 
889 m²
975.000 kr.

Nr. 23 - Solgt
801 m²
800.000 kr.

Nr. 25 - Solgt 
804 m²
775.000 kr.

Nr. 27 - Solgt
804 m²
775.000 kr.

Nr. 29 - Solgt 
804 m²
775.000 kr.

Nr. 31 - Solgt 
884 m²
800.000 kr.

Nr. 33 - Solgt 
967 m²
800.000 kr.

Nr. 35 - Solgt 
812 m²
700.000 kr.

 

Købsaftale


Tillæg til salgsbetingelser

Her kan du finde oplysninger om indretning af egen byggeplads, skelpæle, indkørsler, snerydning og byggetilladelser. Der er desuden information om hvornår og hvorledes byggemodningen færdiggøres og afleveres til grundejerforeningen.

Vandløbslav ved Bendixminde

Vandløbslav

I henhold til gældende spildevandsplan tillæg nr. 2, skal alt regnvand afledes på overflade, hvilket også gælder for tagvand, overfladevand, samt vand fra veje og sti. I udstykningen er der etableret vandveje som kan modtage regnvandet var grundene og fra veje og stier. Vandvejene består primært af grøfter, trug, regnvandsbede, og skal vedligeholdelse af vandløbslavene.

Der er tinglyst en medlemspligt til et vandløbslav på alle grundene. Drift og vedligeholdelse af vandvejene foretages af lavet og omkostninger hertil afholdes af medlemmerne.

Deklarationstekst og områderne for de to lav ses her:

Alle grundene inkl. boligvejen og interne stier ved Eisenbergvej er omfattet af regnvandsopland nr. 2. 

Parcelhuse ved Bendixminde

Lokalplan

Måleblad

Ønsker dine håndværkere at kende koordinaterne på skelpælene, findes de på målebladet.

Parcelkort med indmålt spildevandsforsyning og vandrende


Parcelkort - grundstørrelse med målsat skel


Parcelkort med byggemodnet terrænkoter

Parcelkort med færdig byggemodnet terrænkoter bliver brugt som grundlag for en byggetilladelse.

Vandre- og ridesti ved Bendixminde Vandre- og ridesti ved Bendixminde

Drone skud over Bendixminde

Ledningsplan

Oplysninger om forsyningerne er fra byggemodningsprojektet, og er ikke målfast. Den endelig placering kan indhentes hos forsyningsværkerne efter overtagelsesdagen. Oplysninger om kloakforsyningen og vandrender er anvist ovenfor.


Jordbundsundersøgelser

Her kan finde oplysninger om geotekniske og miljøundersøgelser på grundene.

De geotekniske rapport er udført, før byggemodningen blev igangsat. Anvist terrænkoter i de geotekniske rapporter kan derfor variere i forhold til det færdig byggemodnet terræn. Der henvises til overstående afsnit om parcelkort med byggemodnet terrænkoter, samt terrænregulering af grunde under byggemodningen.

Markdræn

Området har indtil for nylig være almindelig landbrugsland, hvorfor der er en del gamle markdræn i området. I forbindelse med byggemodningen er alle de markdræn, der er fundet, blevet afbrudt og tilkoblet de nye vandveje.


Arkæologiske forundersøgelser og udgravninger

Odder Kommune har foretaget arkæologiske forundersøgelser og udgravninger af hele strukturplan 1B39, hvilket betyder at alle parcelgrunde inden for lokalplansområdet nr. 1134 er omfattet af Moesgårds Museums bygherrerapporter.

Bendixminde, delområder, oversigtsplan 1.50 000

Rapport fra forundersøgelser

Rapporter fra udgravningerne


Alle kulturhistoriske anlæg og fund på det undersøgte areal er færdigregistreret og indsamlet, og hele det undersøgte areal er derfor frigives til anlægsarbejder.

Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologiske fund eller materiale op i forbindelse med kommende anlægsarbejder skal Moesgård Museum underrettes, jf. Museumsloven.

Moesgård Museum vil indenfor 2 uger foretage de nødvendige undersøgelser. Udgifterne til evt. udgravning dækkes af Kulturstyrelsen, jf. Museumsloven &27, stk. 5.2.


Kort over vejstatus på udlagte veje og stier


Oplysninger om de rekreative områder i Odder Vestby

På plejeplanen for rekreative naturområder i Odder Vestby kan det ses, hvordan de rekreative arealer mod udstykningen bliver vedligeholdt.

Ko græsser i Stampmølledalen

Oplysninger fra Odder Forsyningsselskab I/S om tilslutning af vand- og varmeforsyning

Er der spørgsmål til tilslutningen af vand- og varmeforsyningen, kan du kontakte Odder Forsyningsselskab I/S på info@ofsis.dk eller tlf. 86561020.


Byens mæglere sælger grundene

 Odder Kommunes byggegrunde sælges gennem byens mæglere. Du kan frit kontakte den mægler du har lyst til: 

EDC Ejendoms centret
Banegårdsgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 22 77

Home Odder
Rosensgade 26, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 22

Danbolig Odder
Rosensgade 5, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 66

Nybolig Odder
Rådhusgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 26 66