KlimaOdder

Odder Kommune udfører årligt en række tiltag, for at følge DK2020 planen, og bl.a. mindske udledning af drivhusgasser.
Læs mere om vores klimaregnskab og alle tiltagene her på siden.

CO2-regnskab

Udvikling i Odder Kommunes CO2-regnskab

  Graf over CO2-reduktion i Odder Kommune

Odder Kommunes 11 indsatser i DK2020-planen

Odder Kommune har 11 indsatsområder som kommunens institutioner og borgere skal arbejde med at gøre handlinger til virkelighed.
De fastsatte mål, skal fører frem til 70% reduktion af CO2 frem mod 2030 - og 100% reduktion i 2050.

Den øjeblikkelig status på fremdriften på den enkelte indsats vises i tallene 1-5, hvor 5 er mest mulig fremdrift og 1 er ingen - eller meget lidt fremdrift. 

Indsats 1: Vådlægning af lavbundsarealer

Der er lavet en analyse der udpeger potentielle klima-lavbundsarealer til mulig udtagning.

Det kræver tid og planlægning at vådlægge store områder af lavbund og er et puslespil for at få jordfordeling til at gå op i en højere enhed. Landbrugsstyrelsen er i øjeblikket i gang med at finde mulige opkøbsmuligheder for at udtage lavbundsjord.

Der i øjeblikket ikke udtaget noget, men flere små projekter forventes indledt i løbet af 24, og et større er i støbeskeen.

Status på indsatsen 3 af 5.

Se målsætning og læs mere om Indsats 1.

Indsats 2: Optimeret landbrug Indsats 2: Optimeret landbrug

Bortforpagtede kommunale arealer skal fremadrettet bortforpagtes uden pesticider og jordbearbejdning, og skal henlægge som slåningsbrak.

Status på indsatsen 4 af 5.

Se målsætning om læs mere om Indsats 2.

Mand med grønne blade

Indsats 3: Ændret forbrug og genbrug - virksomheder

Der er lavet flere indsatser med sparring til virksomheder og borgere  med henblik på at ændre og reducere forbruget og genbruge mere. Blandt andet er der foretaget energitjek af virksomheder med henblik på energibesparelser. Der bliver samlet op på indsatsen i løbet af efteråret 2024.

Målet om at nå en mængde af genanvendt plastik i 2022 på 15 kg (pr. borger?) blev ikke nået. Der blev indsamlet 9.7 kg plast. Det er værd at bemærke,  at der lige er blevet udrullet en ny affaldsplan, og nye affaldscontainere er blevet opsat, så det er forventningen, at der fremadrettet genanvendes meget mere plastik.

Status på indsatsen 3 af 5.

Se målsætning og læs mere om Indsats 3.

Indsats 4: Flere transportmidler på grøn energi

Odder Kommune har indgået en indkøbsaftale om anskaffelse af en ny elfærge til besejling af ruten Hou-Tunø. Færgen forventes leveret primo 2027.

Status på indsatsen 5 af 5.

Se målsætning og læs mere om Indsats 4.

Indsats 5: Opsæt solceller

Der er udarbejdet en beskrivelse af procedure for borgerinddragelse, sagsbehandling mv.

Der er planlagt opsætning af ca. 165 ha. ud af 188 ha. der er målet i 2030.

Status på indsatsen 5 af 5.

Se målsætning og læs mere om Indsats 5.

Indsats 6: Opsæt vindmøller

I 2022 blev der produceret 121,5 TJ strøm fra vindmøller på land.

Der er ikke umiddelbart planer om opsætning af flere vindmøller.

Status på indsatsen 4 af 5.

Se målsætning og læs mere om Indsats nr. 6.

Indsats 7: Etablér biogas

Biogasanlæg i proces, men ingen samtænkning med Power-to- x.

Ikke muligt at etablere inden 2025.

Status på indsatsen 4 af 5.

Se målsætning og læs mere om Indsats 7.

 

Mand med grøn pære

Indsats 8: Producér biokul

Der er ikke iværksat eller planlagt noget.

Status på indsatsen 1 af 5.

Se målsætning og læs mere om Indsats 8.

 

 

Mand med grøn jordklode

Pil næsten ned

Indsats 9: Rejs skov og plant træer i skel, haver mv.

Kommunen har haft en målrettet indsats på at gøre kommunal arealer vildere og har tilbudt frøblandinger til private samt oprettet kvashegn i samarbejde med lokalråd, grundejerforeninger og andre aktører.

50% af kommunal skov er udlagt til naturskov.

Grundejerforeningerne har udlagt 2200 m2 til vildere arealer.

DOMI råder over 77 ha, hvor der arbejdes på at forvilde nogle af dem i samarbejde med Odder Kommune.

Kommunen har udlagt 10 ha vildere arealer.

Der er oprettet et grønt partnerskab med Danmarks Naturfredningsforening og landbruget. Der foretages naturtjek med landbruget for at give viden om, hvad den enkelte landmand kan gøre for at give naturen mere plads. Odder Kommune har et samarbejde med DN hvor der uddeles en pris. Der er oprettet vildtstriber i samarbejde med jægerne.

Der er i øjeblikket plantet 5,5 ha. skov. Målsætningen er 430 ha. inden 2030.

Uklart hvor stort areal, der er blevet forvildet.

Status på indsatsen 2 af 5.

Se målsætning og læs mere om Indsats 9.

Indsats 10: Plant ålegræs

Stenrevsgruppen har i samarbejde med Egmont Højskolen udsat 6500 ålegræsskud.

Desuden planlagt at udlægge ca. 150 skud næste år ved Hou i samarbejde Syddansk Universitet.

Der er udlagt 3 stenrev. I 2023 blev der udlagt 2300 m3 sten, og der satses på yderligere 3000 m3 ved Dyngby revet i år.

Status på indsatsen 1 af 5.

Se målsætning og læs mere om Indsats 10.

Indsats 11: Gør bygninger til CO2-lager og klimaoptimér energiforbruget

Den nye Erhvervstrategi for Odder Kommune har  4 strategiske fokusområder, Et arbejdsmarked i balance, Iværksætteri som vækstskaber, Gode rammevilkår som fundament for udvikling, og Samarbejde mellem virksomheder. Indsatserne har oplevet god fremdrift.

Der arbejdes på at bruge byggematerialer med mindst muligt klimaaftryk. Desuden arbejdes der på, at alle kommunale bygninger får energimærke C.

Status på indsatsen 3 af 5.

Se målsætning og læs mere om Indsats 11.

Klimatilpasning

Odder Kommunes Klimatilpasningsplan.

Klimatilpasning består i at vi tilpasser os de nye vilkår som vi forventer af fremtidens klima, herunder flere og kraftigere regnskyl på kort tid, mere vind og kraftige storme og stigende havvand.

Læs mere om Odder Kommunes Klimatilpasningsplan

Biodiversitet

Biodiversitet, eller biologisk mangfoldighed, er variationen af dyr, planter, bakterier og svampe i naturen - det er med andre ord det, der gør naturen vild.

Den er trængt mange steder,  og en lang række vilde planter og dyr der tidligere var almindelige i Danmark er i tilbagegang. Det vil vi gerne gøre noget ved.

Natur kræver plads og sammenhængende arealer, hvor livet kan vandre og udfolde sig.

Vi kan alle sammen gøre noget for at forbedre naturen og standse tilbagegangen af biodiversitet, og det kan vi ikke mindst som kommune. Vi var bl.a. tilmeldt Miljøministeriets konkurrence #dkvild, hvor vi endte blandt de 20 bedste kommuner.

Læs mere om biodiversitet og Odder Kommunes biodiversitetsplan

 

Vedvarende energianlæg

Odder Kommune skal være klimaneutral inden 2050. Odder Kommune vil bidrage til opfyldelsen af nationale mål for en 100% grøn el- og varmeforsyning gennem opsætning af vindmøller, solceller og biogasanlæg og på sigt Power-to-X og andre typer af VE-anlæg (vedvarende energianlæg).

Læs mere om vedvarende energianlæg

Havsamarbejdet

Odder Kommune har siden 2023 været en del af det tværkommunale havsamarbejde i Østjylland, der skal være med til at forbedre havmiljøet omkring kysten.

Havmiljøet i den vestlige del af Kattegat er de senere år blevet forringet. Derfor er de omkringliggende kommuner Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Aarhus, Horsens, Hedensted og Odder gået sammen i en fælles indsats, hvor der de kommende år skal diskuteres løsninger, der kan føre til konkrete initiativer, der kan forbedre biodiversiteten. <

Disse løsninger skal på sigt forbedre havmiljøet langs kysten, og sørge for at livet under havoverfladen bringes tilbage. Ved denne fælles indsats er håbet også, at det kan være muligt at påvirke nationale beslutninger og initiativer, da en forbedring af havmiljøet er den opgave, der varetages bedst i fællesskab. 

Det er blandt andet planen, at der i fremtiden skal være områder langs kysten, hvor der ikke må fiskes, udvindes råstoffer og andre ting, der skader havmiljøet. Ydermere vil kommunerne hver især bidrage med penge til havsamarbejdet, så der på tværs af dem vil blive muligt at plante ålegræs, lave stenrev og sætte fiskeyngel ud, så havmiljøet omkring kysten kan genoprettes.