Struktur og samarbejde mellem Odder Kommune og kommunens lokalområder

Byrådet ønsker at udbygge samarbejdet med lokalområderne. Byrådet har derfor vedtaget en række overordnede principper for samarbejdet med lokalområderne.

Det politiske niveau

Den politiske kontakt til lokalområderne er forankret i Økonomiudvalget. Det er herudover muligt for ethvert medlem af byrådet at deltage i dialogmøderne.

Lokalrådene/lokalforeningerne
Der er 1 lokalråd/lokalforening (herefter lokalråd) i hvert afgrænset lokalområde med udgangspunkt i naturlige lokale centre med et til-hørende opland.

Et lokalråd er defineret som et åbent og ligeværdigt samarbejdsforum for engagerede borgere i det enkelte lokalområde.

Lokalrådets arbejde bygger på vedtægter, som er vedtaget på en generalforsamling. Institutioner og eksisterende foreninger i lokalom-rådet skal have mulighed for at indgå aktivt i lokalrådet.

Lokalrådsbestyrelsens opgave er at skabe et forum for initiativ, dialog og samarbejde borgerne imellem og mellem borgerne og kommunen inden for lokalområdet.

Lokalrådsbestyrelsen formidler, organiserer, planlægger, igangsætter møder og aktiviteter mellem borgere og kommune. Der er stor frihed til, hvordan lokalrådet organiserer sit arbejde.

For at blive godkendt som lokalråd og samarbejdspart skal lokalrådet indsende sine vedtægter til kommunen.

Opgaver og indhold

Indenfor rammerne af nedenstående emner kan lokalrådene blandt andet samarbejde med kommunen:

  • Kommuneplan og lokalplaner
  • Skolestruktur
  • Fritidstilbud
  • Trafik og infrastruktur
  • Erhvervs- og turismefremme
  • Drøftelser om idéer og projekter af bred interesse for lokal-området/lokalområderne

Samarbejde og dialog

Dialogen sikres ved:

  • Årligt dialogmøde mellem byråd og alle lokalrådsbestyrelser
  • Udpegning af en kontaktperson i kommunens administration
  • Dialog i hverdagen

Dialogmøde

Én gang hvert år afholdes dialogmøde mellem de samlede lokalråds-bestyrelser og politikerne. Mødet er et møde mellem politikere og lokalråd.

Formålet med dialogmødet er at skabe en dialog om rammer, vilkår og fremtidig retning for samarbejdet.

Dialogmødet er også en mulighed for gensidig formidling og dialog om politisk arbejde af betydning for lokalområdet samt om idéer og problemstillinger, der rækker på tværs af lokalområder.

Det er kommunen, der er ansvarlig for afholdelse af det årlige stor-møde. Kommunen arrangerer mødet og inviterer alle lokalråd og oplyser om dagsorden for mødet. Forud for mødet indhenter kom-munen forslag til dagsordenspunkter hos de enkelte lokalråd.

Dialog i hverdagen

Lokalrådsbestyrelsen kan kontakte kommunens kontaktperson og administrationen såvel som politikere i forhold til spørgsmål, der op-står mellem de fastlagte møder.

Inddragelse og høring af lokalråd forud for beslutninger medvirker til et robust politisk beslutningsgrundlag. I sager af principiel betydning, kan administrationen fremlægge lokalrådenes vurdering sammen med den administrative beskrivelse af sagen.

Inddragelsen kan ske som indledende orienterings- og sparringmøder mellem administration og lokalråd eller ved udsendelse af admi-nistrationens oplæg til foreløbig udtalelse forud for politisk behandling. Indkomne bilag fra sådanne processer vil indgå i det samlede materiale, når sagen efter politisk behandling udsendes i den efter-følgende ordinære høring.

Dialogen i hverdagen skal ses som en mulighed, der sikrer løbende kontakt mellem politikere, administration og lokalråd.

Lokalrådene har den samme adgang til at kontakte kommunen som almindelige borgere har.

Kontaktperson

Casper Overgaard Andersen er kommunens kontaktperson til at varetage kontakten med lokalråd. Kontaktpersonen har til opgave at bistå og guide lokalrådene.
Kontaktpersonen har blandt andet ansvar for den overordnede planlægning samt koordinering af dialogmøder.

Casper Overgaard Andersen
E-mail: casper.andersen@odder.dk 
Tlf.: 3084 3418