Privatlivsinformation

Dette er Odder Kommunes generelle privatlivsinformation. Den fortæller hvordan vi generelt behandler dine personoplysninger. Når vi indsamler personoplysninger skal du modtage en specifik privatlivsinformation, der passer til formålet med indsamlingen af personoplysningerne.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Odder Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
CVR-nr.: 32 26 43 28
Telefon 87803333
Mail: odder.kommune@odder.dk

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved at sende en mail til dpo@odder.dk, hvorefter databeskyttelsesrådgiveren vil kontakte dig.

Vær opmærksom på, at du ikke skal angive personoplysninger udover navn og kontaktoplysninger i mailen. Udveksling af andre personoplysninger end navn og kontaktoplysninger skal ske via e-boks, som er en sikker kommunikationsform.

 

3. Kategorier af personoplysninger

Kommunen behandler mange kategorier af personoplysninger, men vi behandler kun de oplysninger om dig, der er nødvendige for at vi kan leve op til de forpligtelse og forventninger der er til kommunen.

Dine personoplysninger er omfattet af følgende bestemmelser i databeskyttelsesforordningen:

  • Almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6

  • Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) jf. databeskyttelsesforordningens art. 9

  • Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 10

  • Derudover anvender vi ofte dit personnummer som enentydig identifikation jf. Databeskyttelseslovens §11

 

4. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler ofte dine personoplysninger fordi det er en nødvendig del af behandlingen af din sag ved Odder kommune. Behandling af en sag kan ske hvis  du har søgt om en ydelse eller om en tilladelse.

I andre tilfælde behandler vi dine personoplysninger for det er nødvendigt for at kunne yde en kommunal service til dig i forbindelse med f.eks. undervisning i folkeskolen eller en omsorgsydelse på ældre- eller handicapområdet.

Nogle gange er det nødvendigt at behandle dine personoplysninger fordi du er ansat ved Odder Kommune og i andre tilfælde fordi du er kontaktperson ved en samarbejdspartner for Odder kommune.

Vi behandler oftest dine personoplysninger fordi der er et retsligt grundlag for at gøre det og som del i kommunens myndighedsudøvelse. Det vil sige, at der er en lov der forpligter kommunen til at behandle dine personoplysninger.

I andre tilfælde behandler vi også dine personoplysninger fordi du har givet samtykke til at vi må gøre det.

Hvis vi behandler dine personoplysninger som led i myndighedsudøvelse vil behandlingsgrundlaget ofte findes i en af følgende lovhjemler:

  • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e

  • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f

  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1.

Hvis vi behandler dine personoplysninger fordi du har givet os samtykke vil behandlingsgrundlaget ofte finde i en af følgende lovhjemler:

  • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a

  • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a

 

5. Modtagere af personoplysninger

Ofte opbevarer vi dine personoplysninger ved en af vore godkendte databehandlere. En databehandler er typisk en leverandør af et af de IT-systemer, vi anvender til at behandle dine personoplysninger i. En databehandler handler kun efter instruks fra kommunen.

I andre tilfælde videregiver eller overlader vi oplysningerne til andre myndigheder, fordi lovgivningen foreskriver det.

 

6. Hvor har vi fået dine personoplysninger fra?

Ofte er det dig selv der giver os personoplysningerne.

I andre tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra andre myndigheder eller andre borgere.

 

7. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger i forbindelse med vores sagsbehandling, og vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for vores sagsbehandling. Herefter vil dine personoplysninger vil blive slettet. Ved vurderingen af, hvor længe det er nødvendigt for Odder Kommune at opbevare dine personoplysninger, følger Odder Kommune de gældende retningslinjer om slettefrister.

Odder Kommune kan i henhold til arkivlovgivningen være forpligtet til at overføre dine personoplysninger til arkiv. Vi opbevarer derfor sådanne personoplysninger, indtil disse er overført til arkiv. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt præcist oplyse, hvornår overførslen til arkiv vil ske, men det vil ske efter, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige for Odder Kommunes sagsbehandling. Når dine personoplysninger er blevet overført til arkiv, vil dine personoplysninger blive slettet hos Odder Kommune.

 

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi har et andet lovligt grundlag for dette. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.

 

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen – udover ovennævnte rettigheder - en række andre rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Odder Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

Dine rettigheder indebærer bl.a.:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige eller unøjagtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder bl.a., hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet lovligt grundlag for at behandle personoplysningerne.

Ret til begrænsning af behandling
Hvis du bestrider de personoplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af personoplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af personoplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for personoplysningerne.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage personoplysninger, du har stillet til rådighed for Odder Kommune, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Du har også ret til at overføre disse personoplysninger til fx en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.