Odder Bibliotek privatlivsinformation

Dette er Odder Biblioteks privatlivsinformation i forbindelse med udlån af lokaler. Den fortæller hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med registrering af udlån af lokaler.
Her er også oplysning om mulig videoovervågning i forbindelse med anvendelse af lokaler.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Odder Bibliotek er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Odder Bibliotek
Mejerivej 14
8300 Odder
CVR-nr.: 32 26 43 28
Telefon 87803550
Mail: bibliotek@odder.dk


2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved at sende en mail til dpo@odder.dk, hvorefter databeskyttelsesrådgiveren vil kontakte dig.

Vær opmærksom på, at du ikke skal angive personoplysninger udover navn og kontaktoplysninger i mailen. Udveksling af andre personoplysninger end navn og kontaktoplysninger skal ske via e-boks, som er en sikker kommunikationsform.


3. Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med registrering af udlån af lokaler indsamler vi oplysning om dit navn, mailadresse, mobilnummer og den forening eller gruppe du repræsenterer.

Oplysningerne vi registrerer kategoriseres som almindelige personoplysninger. Der vil kunne forekomme situationer, hvor oplysning om hvilken forening du repræsenterer vil skulle kategoriseres som særlige eller følsomme personoplysninger.
 

4. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger er, at sikre mulighed for at kunne kontakte dig omkring forhold i forbindelse med udlånet af lokalet herunder evt. konstateret skade på lokalet.

Vi behandler dine personoplysninger fordi du har givet os samtykke til det og behandlingsgrundlaget er i den forbindelse lovhjemler:

  • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) 

  • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger)
     

5. Modtagere af personoplysninger

Personoplysningerne videresendes ikke til andre.

Der vil dog kunne forekomme tilfælde med alvorlige skader på lokalet, hvor oplysninger videregives til politiet. 

6. Hvor har vi fået dine personoplysninger fra?

Du har selv givet os personoplysningerne i forbindelse med udfyldelse af ansøgning om lån af lokale. 

 

7. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Arket med personoplysninger gemmes i et aflåst skab.  

Når udlånet af lokalet er overstået tilintetgøres arket med personoplysninger igen. Dette sker, når det er konstateret, at der ikke er problemer forbundet med udlånet. 
 

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Da vores behandling af dine personoplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi har et andet lovligt grundlag for dette. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.
 

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen – udover ovennævnte rettigheder - en række andre rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Odder Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

Dine rettigheder indebærer bl.a.:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige eller unøjagtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder bl.a., hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet lovligt grundlag for at behandle personoplysningerne.

Ret til begrænsning af behandling
Hvis du bestrider de personoplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af personoplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af personoplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for personoplysningerne.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage personoplysninger, du har stillet til rådighed for Odder Kommune, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Du har også ret til at overføre disse personoplysninger til fx en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

11. Overvågning af lokaler

Videoovervågning
I forbindelse med udlån af lokaler vil der i visse tilfælde ske videoovervågning af bygninger og tilgangsveje til lokalet og selve lokalet. Dette sker ud fra et sikkerhedsmæssige og kriminalpræventivt formål. Hvis der sker videoovervågning, vil der være tydeligt skiltet med det.  

Registrering via nøglebrik
Tidspunkt for anvendelse af nøglebrik for adgang til lokaler registreres.