I arbejde med funktionsnedsættelse

Har du af fysiske eller psykiske årsager nedsat arbejdsevne, kan Jobcenter Odder tilbyde hjælp, som passer til dine særlige behov.

Der er forskellige ordninger, som kan kompensere for dit handicap på arbejdspladsen, såsom

 • Personlig assistance
 • Hjælpemidler og indretning af arbejdspladsen
 • Fortrinsadgang
 • Isbryderordningen – løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse

Nøgleperson for de handicapkompenserende ordninger:

Charlotte Karlsen
Mobil: 2090 3404
jobcenter.handicap@odder.dk

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.

Hvis man har en varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan man søge om personlig assistance i sit arbejde.

Den personlige assistance bruges til praktisk bistand eller særlig personlig støtte, når medarbejderens funktionsnedsættelse medfører udfordringer med at udføre sine arbejdsopgaver.

Den personlige assistents opgaver kan eksempelvis være støtte til tunge løft, læse op, tegnsprogstolkning, strukturering af arbejdsopgaver, kvalitetssikring af arbejdsopgaver, føre bil i arbejdsrelaterede situationer og lignende.

Der kan ydes personlig assistance til:

 • Ansatte i ordinære job og fleksjob
 • Selvstændige
 • Personer der deltager i virksomhedspraktik eller løntilskud efter beskæftigelsesindsatsloven

Ordningen kan også kombineres med de øvrige kompenserende ordninger.

Det er desuden muligt at få personlig assistance under efter- og videreuddannelse til både undervisningstimer og forberedelse.

Læs mere om personlig assistance og andre handicapkompenserende ordninger her.

Om tilskuddet

Virksomheden får et tilskud til den personlige assistent, og kan vælge at ansætte en udefrakommende medarbejder eller frikøbe en kollega til at fungere som personlig assistent.

Ved en 37-timers ansættelse, kan man som udgangspunkt modtage personlig assistance op til 20 timer om ugen. I særlige tilfælde kan man på assistance op til fuld tid.

Tilskuddet svarer til studentertimelønssatsen trin 3, stedtillægssats 4 og er 128,23 DKK pr. 1.10.2022.

Har du spørgsmål til afregning af tilskuddet til personlig assistance? Kontakt Anja Saugberg på tlf. 8780 3437.

Sådan søger du

Hvis du eller din medarbejder har brug for personlig assistance, kan du kontakte nøglepersonen for de handicapkompenserende ordninger, Charlotte Karlsen på tlf. 2090 3404.

Som udgangspunkt kommer vi på besøg på virksomheden og taler med dig og din arbejdsgiver, hvor vi sammen afdækker dit behov for støtte og udfylder ansøgningen. 

Herefter behandler jobcentret din ansøgning. 

Genansøgning om personlig assistance 

Har du fået bevilliget personlig assistance for en periode, skal du genansøge når perioden udløber. 

Genansøg om personlig assistance her

Målet med ordningen er at gøre det muligt for personer med funktionsnedsættelse at kunne arbejde på lige fod med andre.

Hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber, undervisningsmaterialer eller mindre arbejdspladsindretninger, såsom installation af ramper.

Hjælpemidlerne skal være af afgørende betydning for, at personen med funktionsnedsættelse kan varetage arbejdet i virksomheden.

Desuden kan der som hovedregel kun bevilges hjælpemidler, hvis udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forventes at afholde, og hvis arbejdsredskabet ikke normalt forekommer på arbejdspladsen.

Ordningen kan også kombineres med de øvrige kompenserende ordninger.

Hvis du eller din medarbejder har brug for mere information eller vejledning omkring hjælpemidler, kan du kontakte nøglepersonen for de handicapkompenserende ordninger, Charlotte Karlsen på tlf. 2090 3404.

Søg om hjælpemiddel her

Udlånsblanket hjælpemidler

Hvis du er ansat på almindelige vilkår eller i fleksjob, er det nødvendigt, at du giver din arbejdsgiver fuldmagt til at godkende ansøgningen.

Med denne fuldmagt giver du den virksomhed du er ansat i, lov til på dine vegne, at underskrive bevillingen til hjælpemidlet. 

Udfyld fuldmagten til virksomheden her

Personer med handicap kan søge offentligt opslåede stillinger med fortrinsadgang.
Dette gælder også elevpladser, taxibevillinger, kiosker og stadepladser.

Ordningen sikrer at man har ret til at komme til jobsamtale. Man ansættes, hvis man er den bedst kvalificerede til jobbet.

Man kan søge med fortrinsadgang, hvis man på grund af en funktionsnedsættelse kan have eller har vanskeligt ved at opnå ansættelse.

Ved offentlige arbejdsgivere forstås: kommuner, regioner, kommunale fællesskaber, statslige institutioner og organisationer, foreninger, selskaber og lignende hvor mindst 50% af udgifterne dækkes af offentlige tilskud.

Hvordan søger man?

Man kan enten vælge at inddrage jobcentret eller vælge at søge en stilling med fortrinsadgang uden om jobcentret.

Hvis jobcentret inddrages og vurderer, at ansøger kan benytte fortrinsadgangen, har vedkommende krav på en ansættelsessamtale.

Hvis man vælger at søge en stilling med fortrinsadgang uden at inddrage jobcentret, har man krav på en ansættelsessamtale, såfremt de formelle uddannelseskrav nævnt i jobopslaget er opfyldt

Mere om ordningen

Ordningen kan også kombineres med de øvrige kompenserende ordninger.

Læs mere om fortrinsadgang

Hvis du ønsker jobcentrets hjælp til at søge en stilling med fortrinsadgang, kan du kontakte nøglepersonen for de handicapkompenserende ordninger, Charlotte Karlsen på tlf.: 2090 3404.

Isbryderordningen er et særligt løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse.

Ordningen har til formål at give nyuddannede med funktionsnedsættelse erhvervserfaring inden for det fagområde, deres uddannelse har kvalificeret dem til.

Hvad indebærer ordningen?

 • Personen i isbryderordningen arbejder i virksomheden til overenskomstmæssig løn – både i private og offentlige ansættelser
 • Isbryderordningen kan vare i op til ét år
 • Arbejdsgiveren får tilskud til den nye medarbejders løn – forhandlet med jobcentret

Hvis man modager dagpenge, skal man være opmærksom på, at der forbruges af dagpengeperioden, mens man er i løntilskud.

Hvem kan benytte isbryderordningen?

For at komme i en isbryderordningen er det er krav, at:

 • Man har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed
 • Uddannelsen giver ret til optagelse i en A-kasse (intet krav om optagelse)
 • Man mangler erhvervserfaring inden for det område, man er uddannet til
 • Ansættelsen påbegyndes inden 2 år efter afsluttet uddannelse.

Hvordan gør man?

Hvis man har fundet et job og ønsker at benytte isbryderordningen, skal man henvende sig i jobcentret.

Ved ansættelse i isbryderordningen, skal A-kassen orienteres, hvis man er dagpengeberettiget. Man kan først starte i isbryderjobbet, når alle aftaler er på plads.

Mere om ordningen

Ordningen kan også kombineres med de øvrige kompenserende ordninger.

Hvis du ønsker at høre mere, kan du kontakte nøglepersonen for de handicapkompenserende ordninger, Charlotte Karlsen på tlf.: 2090 3404.